一 千 零 零 一 中 文 成 語 Một Ngàn Lẻ Một Thành Ngữ Trung Quốc.

 
1- 一 刀 兩 斷
Nhất đao lưỡng đoạn
Một đao cắt đôi.

Chỉ sự đoạn tuyệt quan hệ.

2- 一 了 百 了
Nhất liễu bách liễu
Xong một là xong hết.

Chỉ sự giải quyết xong một chuyện.

3- 一 日 三 秋
Nhất nhật tam thu
Một ngày dài ba Thu.

Chỉ thời gian tâm lý.

4- 一 日 千 里
Nhất nhật thiên lý
Một ngày ngàn dậm.

Chỉ sự tiến bộ thần tốc.

5- 一 片 丹 心
Nhất phiến đan tâm
Một lòng son sắt.

Chỉ một lòng vì nước.

6- 一 心 一 德
Nhất tâm nhất đức.
Một lòng một đức.

Chỉ đồng tâm hiệp lực.

7- 一 心 一 意
Nhất tâm nhất ý
Một lòng một ý.

Chỉ sự chuyên tâm.

8- 一 石 二 鳥
Nhất thạch nhị điểu
Một đá hai chim.

Chỉ làm một được hai.

9- 一 本 萬 利
Nhất bản vạn lợi
Một vốn bốn lời.

Chỉ sự : bỏ vốn ít mà được lời nhiều.

10- 一 字 千 金
Nhất tự thiên kim.
Một chữ đáng ngàn vàng.

Chỉ văn chương tả rất hay.
Chú Thích : thành ngữ này có xuất xứ từ việc Lã Bất Vi cho treo ở cửa thành cuốn Lã Thị Xuân Thu, và treo giải thưởng nếu ai chữa được một chữ trong cuốn sách đó sẽ được thưởng ngàn vàng.

11- 一 字 一 淚
Nhất tự nhất lệ
Một chữ, một giọt lệ.

Chỉ sự buồn khổ.

12- 一 目 十 行
Nhất mục thập hành.
Nhỉn là thấy ngay.

Chỉ sự thông minh.

13- 一 目 了 然
Nhất mục liễu nhiên
Nhìn là thấy hết.

Chỉ sự thấy rõ.

14- 一 世 之 雄
Nhất thế chi hùng
Một đời anh hùng.

Chỉ đời một người kiệt xuất.

15- 一 見 傾 心
Nhất kiến khuynh tâm
Thấy là yêu.

Chỉ tiếng sét ái tình.

16- 一 見 如 故
Nhất kiến như cố.
Thấy như đã quen.

Chỉ sự rất hợp ý.

17- 一 決 雌 雄
Nhất quyết thư hùng.
Quyết sống mái.

Chỉ sự quyết tranh đấu.

18- 一 言 九 鼎
Nhất ngôn cửu đỉnh.
Một lời chín đỉnh.

Chỉ một lời nói có giá.

19- 一 言 爲 定
Nhất ngôn vi định
Một lời hứa chắc.

Chỉ sự y ước.

20- 一 言 難 盡
Nhất ngôn nan tận.
Một lời khó hết.

Chỉ sự phức tạp.

21- 一 步 登 天
Nhất bộ đăng thiên
Một bước lên trời.

Chỉ sự kiêu ngạo.

22- 一 知 半 解
Nhất tri bán giải
Cái biết nửa chừng.

Chỉ sự thiếu hiểu biết.

23- 一 刻 千 金
Nhất khắc thiên kim.
Một khắc ngàn vàng.

Chỉ thời gian quý báu.

24- 一 呼 百 諾
Nhất hô bách nặc
Một hô trăm dạ.

Chỉ một lời nói có quyền lực.

25- 一 呼 百 應
Nhất hô bách ứng
Một hô trăm đáp.

Chỉ một lời nói có tầm ảnh hưởng lớn.

26- 一 貧 如 洗
Nhất bần như tẩy
Nghèo như tẩy rửa.
Chỉ sự nghèo khó.
27- 一 國 三 公
Nhất quốc tam công
Một nước ba ông.
Chỉ sự chính trị không được thống nhất.
28- 一 塲 春 夢
Nhất trường xuân mộng
Một giấc mộng Xuân.
Chỉ sự đời biến ảo vô cùng.
29- 一 寒 如 此
Nhất hàn như thử
Lạnh như thế này.
Chỉ cảnh nghèo cùng cực.
30- 一 朝 一 夕
Nhất triêu nhất tịch
Một sáng một chiều.
Chỉ thời gian ngắn ngủi.
31- 一 無 所 有
Nhất vô sở hữu
Cái gì cũng không có.
Chỉ chẳng có gì cả.
32- 一 絲 不 挂
Nhất ti bất quải
Một sợi cũng không.
Chỉ sự trần truồng, không chấp.
Chú Thích : trong Thiền tông thành ngữ này chỉ đã ngộ không.
33- 一 絲 不 苟
Nhất ti bất cẩu
Một sợi không lơi.
Chỉ sự thận trọng.
34- 一 絲 一 毫
Nhất ti nhất hào
Một sợi tơ, một sợi lông.
Chỉ sự vi tế.
35- 一 葉 知 秋
Nhất diệp tri thu
Thấy lá biết Thu về.
Chỉ sự nhìn gần thấy xa.
36- 一 望 無 堤
Nhất vọng vô đê
Nhìn không thấy đê.
Chỉ sự vô biên.
37- 一 落 千 丈
Nhất lạc thiên trượng
Rớt xuống nghìn thước.
Chỉ sự thất bại.
38- 一 皷 作 氣
Nhất cổ tác khí
Một hồi trống làm tăng khí.
Chỉ hồi trống đầu.
39- 一 誤 再 誤
Nhất ngộ tái ngộ
Đã sai lại sai.
Chỉ sự sai lầm lập lại.
40- 一 意 孤 行
Nhất ý cô hành
Cứ theo ý mình.
Chỉ sự không nghe lời khuyên của người khác.
41- 一 鳴 驚 人
Nhất minh kinh nhân
Chim kêu làm người sợ.
Chỉ người có bản lãnh.
42- 一 諾 千 金
Nhất nặc thiên kim
Lời hứa ngàn vàng.
Chỉ một lời nói quý trọng.
43- 一 塵 不 染
Nhất trần bất nhiễm
Không dính một bụi.
Chỉ sự tinh khiết.
44- 一 路 平 安
Nhất lộ bình an.
Đi đường bình an.
Chỉ lời chúc khi lên đường.
45- 一 路 福 星
Nhất lộ phúc tinh
Đi đường gập may.
Chỉ lời chúc khi lên đường.
46- 一 乾 二 淨
Nhất can nhị tịnh
Một khô hai tịnh.
Chỉ sự phi thường trong sạch.
47- 一 模 一 樣
Nhất mô nhất dạng
Y hệt.
Chỉ sự giống nhau.
48- 一 清 二 楚
Nhất thanh nhị sở
Rõ ràng.
Chỉ sự rõ rệt.
49- 一 傳 十 十 傳 百
Nhất truyền thập thập truyền bách
Một truyền mười, mười truyền trăm.
Chỉ tin tức loan truyền nhanh chóng.
50- 一 語 道 破
Nhất ngữ đạo phá
Một lời phá hết.
Chỉ một câu nói rõ tâm sự của một người.
51- 一 語 中 的
Nhất ngữ trúng đích
Một lời phá hết.
Ý như câu 50.
52- 一 綱 打 盡
Nhất cương đả tận
Một mẻ bắt hết.
Bắt hết không sót một con nào.
53- 一 揮 而 就
Nhất huy nhi tựu
Chỉ tay là thành.
Chỉ sự mẫn tiệp.
54- 一 掃 而 空
Nhất tảo nhi không
Quét sạch sành sanh.
Chỉ quét sạch.
55- 一 箭 雙 鵰
Nhất tiễn song điêu
Một mũi tên bắn rơi hai con điêu.
Chỉ sự làm một mà được hai.
56- 一 擧 兩 得
Nhất cử lưỡng đắc
Làm một được hai.
Chỉ làm một việc mà kết quả được hai.
57- 一 擧 成 名
Nhất cử thành danh
Làm một lần là nổi tiếng.
Chỉ sự thành công ngay lần đầu.
58- 一 動 不 如 一 靜
Nhất động bất như nhất tĩnh
Động không bằng tĩnh.
Chỉ sự chắc ăn mới làm.
59- 一 失 足 成 千 古 恨
Nhất thất túc thành thiên cổ hận
Một bước lạc tạo thành mối hận ngàn năm.
Chỉ sai một bước là hỏng.
60- 一 將 功 成 萬 骨 枯
Nhất tướng công thành vạn cốt khô
Một tướng lập công, vạn binh mất xác.
Mô tả tình trạng chiến tranh.
61- 一 而 再 再 而 三
Nhất nhi tái tái nhi tam
Có hai thì sẽ có ba.
Chỉ sự lặp lại.
62- 一 手 遮 天
Nhất thủ già thiên
Một tay che trời.
Chỉ sự không để ý đến lời chỉ trích của mọi người.
63- 一 片 冰 心
Nhất phiến băng tâm
Một lòng giá lạnh.
Chỉ một tấm lòng trong sạch như băng.
64- 一 手 包 辦
Nhất thủ bao biện
Một tay lo hết.
Chỉ một người lo hết mọi việc.
65- 一 介 不 取
Nhất giới bất thủ
Một hạt không lấy.
Chỉ sự liêm khiết.
66- 一 成 不 變
Nhất thành bất biến
Cách cũ không đổi.
Chỉ sự không linh hoạt.
67- 一 本 正 經
Nhất bản chính kinh
Ngay thẳng.
Chỉ sự ngay thật.
68- 一 帆 風 順
Nhất phàm phong thuận
Thuận buồm suôi gió.
Chỉ sự thuận lợi.
69- 一 事 無 成
Nhất sự vô thành
Một việc cũng không xong.
Chỉ sự thất bại.
70- 一 命 嗚 呼
Nhất mạng ô hô
Một mạng than ôi !
Chỉ sự chết.
71- 一 命 歸 西
Nhất mạng quy Tây
Một mạng về Tây.
Chỉ sự chết.
72- 一 針 見 血
Nhất châm kiến huyết.
Chỉ châm một mũi là thấy máu.
Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.
73- 一 息 尙 存
Nhất tức thượng tồn
Còn một hơi thở.
Chỉ sự còn sống.
74- 一 表 人 材
Nhất biểu nhân tài
Tướng mạo đẹp.
Chỉ sự đường đường.
75- 一 差 二 錯
Nhất sai nhị thác
Một sai, hai lầm.
Chỉ sự sai lầm.
76- 一 馬 當 先
Nhất mã đương tiên
Một ngựa đi trước.
Chỉ sự đi trước.
77- 一 瀉 千 里
Nhất tả thiên lý
Một đổ ngàn dậm.
Chỉ một dòng sông chẩy mạnh.
78- 一 臂 之 力
Nhất tý chi lực
Đưa một tay giúp.
Chỉ sự giúp đỡ.
79- 一 時 口 惠
Nhất thời khẩu huệ
Chỉ nói miệng.
Chỉ sự nói mà không làm.
80- 一 面 之 交
Nhất diện chi giao
Bạn gặp một lần.
Chỉ bạn không thân.
81- 一 飯 之 恩
Nhất phạn chi ân
Bữa cơm ân nghĩa.
Chỉ có ý báo đáp.
82- 一 飯 千 金
Nhất phạn thiên kim
Bữa cơm ngàn vàng.
Chỉ có ý báo đáp.
83- 一 語 破 的
Nhất ngữ phá đích
Một lời nói trúng.
Chỉ một câu nói rõ tâm sự của một người.
84- 一 暴 十 寒
Nhất bạo thập hàn
Một ngày nóng bạo, mười ngày giá rét.
Chỉ thời gian phấn đấu ít, thời gian vô ích nhiều.
85- 一 波 未 平 一 波 又 起
Nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi
Một sóng chưa yên, một sóng khác lại nổi lên.
Chỉ một vấn để chưa giải quyết xong, lại có một vấn đề khác đến.
86- 一 不 做 二 不 休
Nhất bất tố nhị bất hưu
Một là chẳng làm, hai là không nghỉ.
Chỉ đã làm thì làm đến cùng.
87- 一 言 旣 出 駟 馬 難 追
Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy
Một lời nói ra, ngựa tứ khó đuổi.
Chỉ lời nói không thể thâu lại.
88- 一 言 以 蔽 之
Nhất ngôn dĩ bệ(tế) chi
Một lời nói tóm tắt.
Chỉ sự tóm tắt.
89- 一 飽 眼 福
Nhất bão nhãn phúc
No mắt.
Chỉ cơ hội được nhìn một mỹ vật.
90- 一 念 之 差
Nhất niệm chi sai
Chỉ sai một ý.
Chỉ sự sai là do một ý sai từ ban đầu.
91- 一 雨 成 秋
Nhất vũ thành thu
Một trận mưa là mùa Thu tới.
Chỉ sự đổi mùa.
92- 一 哄 而 散
Nhất hống nhi tán
Do một tiếng hét mà tan.
Chỉ sự giải tán.
93- 一 身 是 膽
Nhất thân thị đảm
Toàn thân là mật.
Chỉ sự can đảm.
94- 一 見 鍾 情
Nhất kiến chung tình
Thấy là đồng tình.
Chỉ tiếng sét ái tình.
95- 一 往 情 深
Nhất vãng tình thâm
Thấy là có thâm tình.
Chỉ tình đối với người khác giống.
96- 一 日 九 遷
Nhất nhật cửu thiên
Trong một ngày mà rời chín lần.
Chỉ sự lên chức quá nhanh.
97- 一 筆 勾 消
Nhất bút câu tiêu
Một bút xóa sạch.
Chỉ sự bỏ hết quá khứ.
98- 一 去 不 復 返
Nhất khứ bất phục phản
Một đi không trở lại.
Chỉ sự vĩnh viễn.
99- 一 夫 當 關 萬 夫 莫 開
Nhất phu đương quan vạn phu mạc khai
Một người ở cửa, vạn người chớ mở.
Chỉ sự hiểm yếu.
100- 一 年 之 計 在 於 春
Nhất niên chi kế tại ư xuân.
Kế hoạch nên lập vào mùa Xuân.
Chỉ sự hoạch định vào đầu năm.
101- 七 上 八 下
Thất thượng bát hạ
Trên bẩy, dưới tám.
Chỉ chủ ý bất định.
102- 七 手 八 腳
Thất thủ bát cước
Bẩy tay, tám chân.
Chỉ số đông hoảng loạn.
103- 七 情 六 欲
Thất tình lục dục
Bẩy tình, sáu dục.
Lục dục (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) sinh ra (hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục).
104- 七 嘴 八 舌
Thất chủy bát thiệt
Bẩy mồm, tám lưỡi.
Chỉ sự lắm lời.
105- 七 零 八 落
Thất linh bát lạc
Bẩy rơi, tám rụng.
Chỉ sự thua thiệt.
106- 七 顛 八 倒
Thất điên bát đảo.
Bẩy nghiêng, tám đổ.
Chỉ sự thác loạn.
107- 九 牛 一 毛
Cửu ngưu nhất mao
Chín trâu một lông; chín trâu không được bát nước sáo.
Chỉ kết quả rất ít.
108- 九 牛 二 虎
Cửu ngưu nhị hổ
Chín trâu, hai hổ.
Chỉ sức mạnh.
109- 九 死 一 生
Cửu tử nhất sinh
Chín chết, một sống.
Chỉ vô số tai nạn.
110- 二 八 年 華
Nhị bát niên hoa
Hai tám năm hoa.
Chỉ thời thanh xuân của con gái.
111- 二 三 其 德
Nhị tam kỳ đức
Có hai, ba ý.
Chỉ chủ ý không nhất định.
112- 八 面 玲 瓏
Bát diện linh lung
Tám mặt linh lung (khéo léo).
Chỉ sự xử thế linh hoạt.
113- 八 面 威 風
Bát diện uy phong
Uy phong tám mặt.
Chỉ sự uy vũ.
114- 人 人 自 危
Nhân nhân tự nguy
Người người tự nguy.
Chỉ sự nguy hiểm.
115- 人 山 人 海
Nhân sơn nhân hải
Người nhiều như núi, biển.
Chỉ nhiều người tập hợp.
116- 人 忘 物 在
Nhân vong vật tại
Người mất vật còn.
Chỉ di vật của người chết.
117- 人 之 常 情
Nhân chi thường tình
Thường tình của con người.
Chỉ tình cảm thông thường.
118- 人 生 如 朝 露
Nhân sinh như triêu lộ
Đời người như sương sớm.
Chỉ sự vô thường.
119- 人 言 可 畏
Nhân ngôn khả úy
Lời người đáng sợ.
Chỉ lời của người bên cạnh.
120- 人 面 獸 心
Nhân diện thú tâm
Mặt người dạ thú.
Chỉ mặt ngoài lương thiện, bên trong độc ác.
121- 人 定 賸 天
Nhân định thắng thiên
Sức người có thể thắng thiên nhiên.
Chỉ sức người.
122- 人 非 木 石
Nhân phi mộc thạch
Người không phải là gỗ đá.
Chỉ con người có tình cảm.
123- 人 面 桃 花
Nhân diện đào hoa
Mặt người hoa đào.
Chỉ trở về chốn cũ, không thấy người xưa.
124- 人 心 不 古
Nhân tâm bất cổ
Lòng người không như xưa.
Chỉ lòng người ngày nay không như xưa.
125- 人 心 向 背
Nhân tâm hướng bối
Lòng người hướng lưng.
Chỉ sự phản đối của dân chúng.
126- 人 死 留 名
Nhân tử lưu danh
Người chết để tiếng.
Chỉ người đã chết nhưng người đời sau vẫn nhớ.
127- 人 間 何 世
Nhân gian hà thế
Là đời nào vậy.
Chỉ sự than đời.
128- 人 傑 地 靈
Nhân kiệt địa linh
Người tài đất linh.
Chỉ người tài ở nơi nổi danh.
129- 人 急 智 生
Nhân cấp trí sinh
Lúc gấp sinh trí.
Chỉ sự nguy cấp nghĩ ra cách giải quyết.
130- 人 窮 志 短
Nhân cùng chí đoản
Người cùng chí đoản.
Chỉ sự gập khó không khỏi thối chí.
131- 人 盡 其 才
Nhân tận kỳ tài
Dùng hết sức mình.
Chỉ sự phát huy hết khả năng.
132- 人 不 知 鬼 不 覺
Nhân bất tri quỷ bất giác
Người không biết, quỷ không hay.
Chỉ sự bí mật.
133- 入 木 三 分
Nhập mộc tam phân
Thấm ba phân gỗ.
Chỉ sự thâm thúy.
134- 入 情 入 理
Nhập tình nhập lý
Hợp tình, hợp lý.
Chỉ sự hợp tình lý.
135- 力 不 從 心
Lực bất tòng tâm
Lực không theo lòng.
Chỉ lòng muốn nhưng sức không đủ.

136- 十 全 十 美
Thập toàn thập mỹ
Thật đẹp.
Chỉ sự hoàn mỹ.
137- 十 字 街 頭
Thập tự nhai đầu
Ngã chữ thập.
Chỉ ngã tư đường.
138- 十 八 般 武 藝
Thập bát ban võ nghệ
Mười tám ban võ nghệ.
Chỉ mười tám loại khí giới cổ, ý nói người giỏi võ nghệ có thể xử dụng tất cả các loại vũ khí.
139- 十 不 得 一
Thập bất đắc nhất
Mười chẳng được một.
Chỉ sự khó tìm.
140- 十 有 八 九
Thập hữu bát cửu
Tám, chín phần mười.
Chỉ sự gần đúng.
141- 十 室 九 空
Thập thất cửu không
Mười nhà, chín không.
Chỉ cảnh hoang phế của chiến tranh.
142- 十 年 樹 木 百 年 樹 人
Thập niên thụ mộc bách niên thụ nhân
Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người.
Chỉ sự quan trọng của giáo dục.
143- 三 心 兩 意
Tam tâm lưỡng ý
Ba tâm, hai ý.
Chỉ sự không quyết định.
144- 三 位 一 體
Tam vị nhất thể
Ba vị, một thể.
Chỉ ba việc là một.
145- 三 姑 六 婆
Tam cô lục bà
Ba cô, sáu bà.
Chỉ những người lắm chuyện.
146- 三 思 而 行
Tam tư nhi hành
Nghĩ ba lần trước khi làm.
Chỉ sự phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động.
147- 三 頭 八 臂
Tam đầu bát tý
Ba đầu tám tay.
Chỉ bản lãnh phi thường.
148- 三 妻 四 妾
Tam thê tứ thiếp.
Ba vợ, bốn vợ lẽ.
Chỉ sự lắm vợ.
149- 三 從 四 德
Tam tòng tứ đức
Ba theo, bốn đức.
Chỉ tiêu chuẩn người phụ nữ thời phong kiến phải có.
150- 三 人 行 必 有 我 師
Tam nhân hành tất hữu ngã sư
Ba người đi tất có người là thầy ta.
Chỉ tùy thời tùy chỗ, ở đâu cũng có đối tượng để học tập.
151- 三 言 兩 語
Tam ngôn lưỡng ngữ
Ba lời hai tiếng.
Chỉ vài lời đã nói được trọng điểm.
152- 三 長 兩 短
Tam trường lưỡng đoản
Ba dài, hai ngắn.
Chỉ việc xẩy ra ngoài ý muốn.
153- 三 生 有 幸
Tam sinh hữu hạnh
Tu ba đời được phúc.
Chỉ gập may.
154- 三 朝 元 老
Tam triều nguyên lão
Nguyên lão ba triều.
Chỉ người kỳ cựu.
155- 三 顧 草 廬
Tam cố thảo lư
Ba lần thăm nhà cỏ.
Chỉ thành ý.
Chú thich : thành ngữ này nhắc tích Lưu Bị ba lần tới nơi Gia Cát Lượng ở để cầu xin ông ra làm quân sư cho mình.
156- 三 戰 三 北
Tam chiến tam bắc
Ba lần đánh, ba lần thua.
Chỉ sự thua trận.
157- 三 月 不 知 肉 味
Tam nguyệt bất tri nhục vị
Ba tháng không biết mùi thịt.
Chỉ cảnh kham khổ.
158- 三 個 和 尚 沒 水 暍
Tam cá hòa thượng một thủy hạt
Ba ông tăng không có nước uống.
Chỉ cha chung không ai khóc.
159- 三 更 燈 火 五 更 鷄
Tam canh đăng hỏa ngũ canh kê
Canh ba đèn lửa, canh năm gà.
Chỉ sự chuyên cần học tập.
160- 下 筆 成 章
Hạ bút thành chương
Múa bút thành văn.
Chỉ sự mẫn tiệp.
161- 大 天 世 界
Đại thiên thế giới
Thế giới rộng lớn.
Chỉ thế giới bao la.
162- 大 才 小 用
Đại tài tiểu dụng
Tài lớn, dụng nhỏ.
Chỉ dùng người tài vào việc nhỏ.
163- 大 公 無 私
Đại công vô tư
Làm việc công không nghĩ đến lợi riêng.
Chỉ sự công bằng.
164- 大 失 所 望
Đại thất sở vọng
Không như mong ước.
Chỉ sự thất vọng.
165- 大 言 不 慚
Đại ngôn bất tàm
Nói to không thẹn.
Chỉ người mặt dầy, vô liêm sỉ.
166- 大 名 鼎 鼎
Đại danh đỉnh đỉnh
Tên rất nổi tiếng.
Chỉ tiếng tăm lừng lẫy.
167- 大 逆 不 道
Đại nghịch bất đạo
Đại nghịch không có đạo đức.
Chỉ sự phạm tội cực ác.
168- 大 同 小 異
Đại đồng tiểu dị
Giống nhiều khác ít.
Chỉ sự gần đồng dạng.
169- 大 功 告 成
Đại công cáo thành
Việc lớn đã thành.
Chỉ sự thành công.
170- 大 有 可 爲
Đại hữu khả vi
Có thể hoàn thành.
Chỉ sự có thể làm được.
171- 大 有 可 見
Đại hữu khả kiến
Có nhiều kiến giải.
Chỉ sự có kiến giải.
172- 大 庭 廣 衆
Đại đình quảng chúng
Quần chúng ở quãng trường.
Chỉ nơi công chúng tụ họp.
173- 大 吹 大 擂
Đại suy đại lôi
Ăn to nói lớn.
Chỉ sự khoa trương
174- 大 智 若 愚
Đại trí nhược ngu
Có tài như ngu.
Chỉ người có tài nhưng bề ngoài như kẻ ngu ngốc.
175- 大 開 眼 界
Đại khai nhãn giới
Mở to mắt.
Chỉ sự mở rộng kiến thức.
176- 大 發 雷 霆
Đại phát lôi đình
Nổi trận lôi đình.
Chỉ sự tức giận.
177- 大 發 慈 悲
Đại phát từ bi
Mở lòng thương sót.
Chỉ sự từ bi.
178- 大 快 人 心
Đại khoái nhân tâm
Làm cho người sướng.
Chỉ hành động làm mọi người vui.
179- 大 海 撈 針
Đại hải lao châm
Mò kim biển lớn.
Chỉ sự khó thành công.
180- 大 喜 若 狂
Đại hỷ nhược cuồng
Vui vẻ phát điên.
Chỉ sự cực vui.
181- 大 喜 過 望
Đại hỷ quá vọng
Vui không tưởng tượng.
Chỉ có tin vui.
182- 大 家 閨 秀
Đại gia khuê tú
Con gái nhà giầu.
Chỉ con gái đại gia.
183- 大 惑 不 解
Đại hoặc bất giải
Nghi lớn không giải.
Chỉ sự nghi hoặc.
184- 大 義 滅 親
Đại nghĩa diệt thân
Vì nghĩa không kể tình họ hàng.
Chỉ sự vô tư không kể họ hàng.
185- 大 敵 當 前
Đại địch đương tiền
Địch ở trước mặt.
Chỉ sự nguy cấp.
186- 大 驚 失 色
Đại kinh thất sắc
Sợ đến mất sắc.
Chỉ sự hoảng loạn.
187- 大 聲 疾 呼
Đại thanh tật hô
Kêu lớn có bệnh.
Chỉ sự cảnh cáo mọi người.
188- 大 謬 不 然
Đại mậu bất nhiên
Sai không chỗ đúng.
Chỉ sự sai lầm.
189- 大 權 在 握
Đại quyền tại ác
Tay nắm quyền lực.
Chỉ sự quyền lực trong tay.
190- 小 人 得 志
Tiểu nhân đắc chí
Người không tu dưỡng đắc chí.
Chỉ sự tiểu nhân được thời.
191- 千 奇 百 怪
Thiên kỳ bách quái
Ngàn lạ, trăm quái.
Chỉ sự kỳ quái.
19 2- 千 門 萬 戶
Thiên môn vạn hộ
Ngàn cửa, vạn cửa sổ.
Chỉ nhân khẩu nhiều.
193- 千 紅 萬 紫
Thiên hồng vạn tử
Ngàn hồng, vạn tím.
Chỉ trăm hoa đua nở.
194- 千 載 一 時
Thiên tải nhất thời
Ngàn năm chỉ có một lần.
Chỉ cơ hội khó gặp.
195- 千 變 萬 化
Thiên biến vạn hóa
Ngàn biến vạn hóa.
Chỉ sự biến hóa nhiều.
196- 千 慮 一 得
Thiên lự nhất đắc
Ngàn nghĩ được một.
Chỉ một kẻ ngu cũng có khi đoán trúng.
197- 千 嬌 百 媚
Thiên kiều bách mị
Ngàn dịu, trăm tươi đẹp.
Chỉ kỹ thuật của con gái làm say lòng người.
198- 千 言 萬 語
Thiên ngôn vạn ngữ
Ngàn lời, vạn tiếng.
Chỉ sự lắm lời.
199- 千 里 鵝 毛
Thiên lý nga mao
Ngàn dậm lông ngỗng.
Chỉ vật tặng không đáng giá nhưng tình thì nặng.
200- 大 藝 已 去
Đại nghệ dĩ khứ
Thế lớn đi rồi.
Chỉ tình thế không thể cứu vãn được nữa.
201- 千 山 萬 水
Thiên sơn vạn thủy
Ngàn núi, vạn sông.
Chỉ sự khó khăn khi đi xa.
202- 千 方 百 計
Thiên phương bách kế
Ngàn phép, trăm kế.
Chỉ sự dùng hết mọi biện pháp.
203- 千 辛 萬 苦
Thiên tân vạn khổ
Ngàn cay, vạn đắng.
Chỉ sự đắng cay.
Chú thích : nước ta có thành ngữ tương tự : trăm cay, ngàn đắng.
204- 千 軍 萬 馬
Thiên quân vạn mã
Ngàn quân, vạn ngựa.
Chỉ quân lực hùng hậu.
205- 口 血 未 乾
Khẩu huyết vị can
Máu miệng chửa khô.
Chỉ sự hối hạn vừa ký xong hiệp ước.
206- 口 是 心 非
Khẩu thị tâm phi
Miệng ừ, tâm không.
Chỉ lời và ý khác nhau.
207- 口 不 對 心
Khẩu bất đối tâm
Miệng chẳng giống tâm.
Chỉ lời và ý khác nhau.
208- 口 蜜 腹 劍
Khẩu mật phúc kiếm
Miệng mật, bụng kiếm
Chỉ sự gian hiểm.
209- 山 明 水 秀
Sơn minh thủy tú
Núi sáng, sông đẹp.
Chỉ cảnh đẹp.
210- 山 高 水 長
Sơn cao thủy trường
Núi cao, sông dài.
Chỉ đại nhân vật.
211- 山 高 水 遠
Sơn cao thủy viễn
Núi cao, sông xa.
Chỉ nơi xa.
212- 山 高 水 低
Sơn cao thủy đê
Núi cao, sông thấp.
Chỉ việc xẩy ra không ngờ.
213- 山 盟 海 誓
Sơn minh hải thệ
Thề non, hẹn biển.
Chỉ sự son sắt không đổi.
214- 山 窮 水 盡
Sơn cùng thủy tận
Chót núi, cuối sông.
Chỉ đến tuyệt cảnh.
215- 寸 步 不 離
Thốn bộ bất ly
Một tấc chẳng lìa.
Chỉ sự đeo dính.
216- 寸 步 難 行
Thốn bộ nan hành
Một bước một khó.
Chỉ sự khó khăn.
217- 寸 草 不 留
Thốn thảo bất lưu
Một tấc cỏ chẳng giữ.
Chỉ sự trừ hết.
218- 寸 絲 不 掛
Thốn ty bất quải
Một tấc vải cũng không.
Chỉ sự trần truồng. Thiền tông dùng thành ngữ này để chỉ sự vô chấp.
219- 女 中 丈 夫
Nữ trung trượng phu
Đàn bà có khí phách.
Chỉ người nữ có nam tánh.
220- 女 生 外 嚮
Nữ sanh ngoại hướng
Con gái hướng ngoài.
Chỉ con gái là con người ta.
221- 女 子 無 才 便 是 德
Nữ tử vô tài tiện thị đức
Người con gái vô tài là có đức.
Chỉ tiêu chuẩn một người con gái thời phong kiến.
222- 才 子 佳 人
Tài tử giai nhân
Trai tài, gái sắc.
Chỉ trai gái xứng đôi.
223- 才 高 八 斗
Tài cao bát đẩu
Tài cao bát đẩu.
Chỉ sự tài ba.
224- 才 貌 雙 全
Tài mạo song toàn
Con gái đủ tài sắc.
Chỉ con gái có đủ tài sắc.
225- 才 疏 學 淺
Tài sơ học thiển
Ít tài, ít học.
Chỉ sự khiêm nhường.
226- 才 華 蓋 世
Tài hoa cái thế
Tài hoa trùm đời.
Chỉ tài hoa phi phàm.
227- 才 高 意 廣
Tài cao ý quảng
Tài cao ý rộng.
Chỉ học cao, hy vọng lớn.
228- 亡 羊 補 牢
Vong dương bổ lao
Mất dê, sửa chuồng.
Chỉ sự sai lầm xẩy ra sửa chữa vẫn không muộn.
Chú thích : ta có thành ngữ : mất trộm rồi mới rào dậu.
229- 亡 國 之 意
Vong quốc chi ý
Ý lời mất nước.
Chỉ ý mất nước.
230- 土 牛 木 馬
Thổ ngưu mộc mã
Trâu đất, ngựa gỗ.
Chỉ sự không thật.
231- 土 生 土 長
Thổ sanh thổ trưởng
Đất sanh đất dưỡng.
Chỉ sanh và dưỡng ở chỗ ấy.
232- 土 頭 土 腦
Thổ đầu thổ não
Đầu đất, óc bùn.
Chỉ nhà quê.
233- 土 崩 瓦 解
Thổ băng ngõa giải
Đất nghiêng, gạch mở.
Chỉ binh bại.
234- 士 可 殺 不 可 辱
Sĩ khả sát bất khả nhục
Kẻ sĩ có thể giết không thể làm nhục.
Chỉ sĩ khí.
235- 士 爲 知 己 者 死
Sĩ vi tri kỷ giả tử
Kẻ sĩ vì tri kỷ có thể chết.
Chỉ kẻ sĩ có chết vì bạn.
236- 工 程 浩 大
Công trình hạo đại
Công trình to lớn.
Chỉ công trình lớn.
237- 久 旱 逢 甘 雨
Cửu hạn phùng cam vũ
Hạn lâu gặp mưa.
Chỉ sự nhu yếu một ngày được thỏa.
238- 己 所 不 欲 勿 施 於 人
Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân
Cái mà mình không muốn đừng làm cho người khác.
Chỉ chớ làm cho người khác điều mình không thích.
239- 久 假 不 歸
Cửu giả bất quy
Vay lâu không trả.
Chỉ sự vay mượn lâu.
240- 久 歷 風 塵
Cửu lịch phong trần
Trải nhiều gió bụi.
Chỉ sự chịu nhiều gian khổ.
241- 凡 夫 俗 子
Phàm phu tục tử
Kẻ bình thường.
Chỉ người thường.
242- 子 然 一 身
Tử nhiên nhất thân
Một thân một mình.
Chỉ người cô độc.
243- 川 流 不 息
Xuyên lưu bất tức
Sông chẩy không ngừng.
Chỉ sự liên tục.
244- 不 二 法 門
Bất nhị pháp môn
Phương pháp không hai.
Chỉ có một phương pháp độc nhất : Thiền tông chỉ thế giới bản thể.
245- 不 三 不 四
Bất tam bất tứ
Không ba, không bốn.
Chỉ không rõ lai lịch.
246- 不 分 晝 夜
Bất phân trú dạ
Không kể ngày đêm.
Chỉ sự phấn đấu.
247- 不 平 則 鳴
Bất bình tắc minh
Bất bình liền kêu.
Chỉ bị áp chế liền tố cáo.
248- 不 白 之 寃
Bất bạch chi oan
Nỗi oan không biện bạch.
Chỉ bị giam oan.
249- 不 可 收 捨
Bất khả thâu xả
Không thể thu vào, hay xả bỏ.
Chỉ sự tình không thể cứu vãn được.
250- 不 可 捉 摸
Bất khả tróc mạc
Không thể nắm bắt.
Chỉ sự hay thay đổi.
251- 不 可 思 議
Bất khả tư nghị
Không thể nghĩ bàn.
Chỉ sự thần kỳ, đây là tiếng Phật giáo thường dùng trong các bản kinh.
252- 不 安 於 室
Bất an ư thất
Không ở yên trong nhà.
Chỉ không phải giữ phụ đạo.
253- 不 見 天 日
Bất kiến thiên nhật
Không thấy mặt trời.
Chỉ sự trong bóng tối.
254- 不 成 體 統
Bất thành thể thống
Không thành thể thống.
Chỉ sự không hợp lễ tiết.
255- 不 亦 樂 乎
Bất diệc lạc hồ
Chẳng là vui sao.
Chỉ sự vui vẻ.
256- 不 知 好 夕
Bất tri hảo tịch
Không biết trắng đen.
Chỉ sự không phân rõ.
257- 不 知 所 終
Bất tri sở chung
Không biết sau này thế nào.
Chỉ sự không biết chung cục.
258- 不 知 進 退
Bất tri tiến thối
Không biết tiến lui.
Chỉ sự thiếu linh hoạt.
259- 不 明 不 白
Bất minh bất bạch
Không rõ.
Chỉ sự không rõ.
260- 不 拘 小 節
Bất câu tiểu tiết
Không giữ tiểu tiết.
Chỉ sự không để ý đến chuyện nhỏ.
261- 不 學 亡 術
Bất học vong thuật
Không học nghề.
Chỉ không có học thức.
262- 不 謀 而 合
Bất mưu nhi hợp
Không mưu mà hợp.
Chỉ sự không mưu mà hợp ý.
263- 小 時 了 了
Tiểu thời liễu liễu
Lúc nhỏ hiểu biết nhiều.
Chỉ lúc nhỏ thông minh, lúc nhớn không biết sao.
264- 小 巧 玲 瓏
Tiểu xảo linh lung
Sắc xảo khéo léo.
Chỉ sự tinh xảo.
265- 小 巫 見 大 巫
Tiểu vu kiến đại vu
Thầy bói nhỏ gập thầy bói lớn.
Chỉ người ít học gập người cao thâm.
266- 不 聞 不 問
Bất văn bất vấn
Không nghe, không hỏi.
Chỉ sự không để ý.
267- 不 識 一 丁
Bất thức nhất đinh
Không biết một chữ.
Chỉ sự mù chữ.
268- 不 管 三 七 二 十 一
Bất quản tam thất nhị thập nhất
Không kể ba bẩy hai mươi mốt.
Chỉ sự không kể gì.
269- 不 到 黄 河 心 不 死
Bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử
Không đến Hoàng Hà không cam tâm.
Chỉ sự không đến cuối đường thì không cam tâm.
270- 不 費 吹 灰 之 力
Bất phí xuy hôi chi lực
Không phí sức thổi tro.
Chỉ sự không phí công.
271- 不 入 虎 穴 焉 得 虎 子
Bất nhập hổ huyệt yêm đắc hổ tử
Không vào hang hổ sao bắt được hổ con.
Chỉ sự không mạo hiểm sao được thành công.

272- 不 歡 而 散
Bất hoan nhi tán
Chia tay không vui.
Chỉ sự chia tay buồn.
273- 不 近 人 情
Bất cận nhân tình
Không có tính người.
Chỉ sự dã man.
274- 不 求 甚 解
Bất cầu thậm giải
Không cần giải thích kỹ.
Chỉ sự không thâm cứu.
275- 不 念 舊 惡
Bất niệm cựu ác
Không kể oán cũ.
Chỉ sự quên oán cũ.
276- 不 攻 自 破
Bất công tự phá
Không đợi địch tấn công, mình tự phá mình.
Chỉ mình tự hoại.
277- 不 省 人 事
Bất tỉnh nhân sự
Không biết chuyện đời.
Chỉ sự mất tri giác.
278- 不 苟 言 笑
Bất cẩu ngôn tiếu
Không cẩu thả lời nói, tiếng cười.
Chỉ sự trang nghiêm.
279- 不 情 之 請
Bất tình chi thỉnh
Lời xin không hợp lý.
Chỉ sự tư khiêm.
280- 不 得 人 心
Bất đắc nhân tâm
Không được lòng người.
Chỉ sự không được nhân dân hoan nghênh.
281- 不 得 要 領
Bất đắc yếu lãnh
Không nêu được điểm chánh.
Chỉ sự không đi vào vấn đề.
282- 不 動 聲 色
Bất động thanh sắc
Thanh sắc không làm động tâm.
Chỉ sự không bị chi phối bởi tình cảm.
283- 不 露 聲 色
Bất lộ thanh sắc
Không lộ ra mặt.
Chỉ sự bình tĩnh.
284- 不 識 時 務
Bất thức thời vụ
Không biết tình hình.
Chỉ sự không hiểu tình thế.
285- 不 知 鹿 死 誰 手
Bất tri lộc tử thùy thủ
Không biết nai chết ở tay nào ?
Chỉ sự không biết ai thắng.
286- 心 平 氣 和
Tâm bình khí hòa
Tâm bình tĩnh, khí ôn hòa.
Chỉ sự bình tĩnh.
287- 心 如 止 水
Tâm như chỉ thủy
Tâm như nước lặng.
Chỉ tâm không có tạp niệm.
288- 心 甘 情 願
Tâm cam tình nguyện
Tự mình làm
Chỉ tự mình làm không bị ai bắt buộc.
289- 心 安 理 得
Tâm an lý đắc
Đúng lý thì tâm an.
Chỉ hành động hợp đạo lý.
290- 心 灰 意 冷
Tâm hôi ý lãnh
Tâm tro ý lạnh.
Chỉ sự thất bại.
291- 心 高 氣 傲
Tâm cao khi ngạo
Tâm cao khí ngạo nghễ.
Chỉ sự tự cao, tự đại.
292- 心 猿 意 馬
Tâm viên ý mã
Lòng vượn, ý ngựa.
Chỉ tâm lăng xăng.
293- 心 滿 意 足
Tâm mãn ý túc
Tâm đầy ý đủ.
Chỉ sự bằng lòng.
294- 心 領 神 會
Tâm lãnh thần hội
Lòng hiểu, thần rõ.
Chỉ sự hiểu rõ.
295- 心 照 不 宣
Tâm chiếu bất tuyên
Tâm rõ mà không nói ra.
Chỉ tâm rõ mà không cần nói.
296- 心 如 刀 割
Tâm như đao cát
Lòng như bị dao cắt.
Chỉ sự đau lòng.
297- 天 昏 地 黑
Thiên hôn địa hắc
Trời tối, đất đen.
Chỉ sự hắc ám.
298- 天 造 地 設
Thiên tạo địa thiết
Trời tạo, đất sắp.
Chỉ sự hoàn hảo.
299- 天 作 之 合
Thiên tác chi hợp
Trời tác hợp.
Chỉ nhân duyên trời định.
300- 天 厓 海 角
Thiên nhai hải giác
Góc biển chân trời.
Chỉ nơi xa xôi.
301- 天 南 地 北
Thiên Nam địa Bắc
Trời Nam, đất Bắc.
Chỉ sự xa cách rất xa.
302- 天 香 國 色
Thiên hương quốc sắc
Hương trời, sắc nước.
Chỉ tuyệt đẹp.
303- 天 崩 地 坼
Thiên băng địa sách
Trời long đất lở.
Chỉ sự đại biến.
304- 天 高 地 厚
Thiên cao địa hậu
Trời cao đất dầy.
Chỉ ơn nghĩa rất dầy.
305- 天 羅 地 網
Thiên la địa võng
Lưới trời lồng lộng.
Chỉ bị bao vây.
306- 天 不 怕 地 不 怕
Thiên bất phạ địa bất phạ
Trời không sợ, đất chẳng sợ.
Chỉ sự chẳng sợ gì cả.
307- 夫 唱 婦 隨
Phu xướng phụ tùy
Chồng hô, vợ dạ.
Chỉ vợ chồng hòa hợp.
308- 天 無 絕 人 之 路
Thiên vô tuyệt nhân chi lộ
Trời không tuyệt đường ai.
Chỉ khuyên người phấn đấu.
309- 水 落 石 出
Thủy lạc thạch xuất
Nước rút đá lộ.
Chỉ chân tướng cuối cùng cũng lộ ra.
310- 水 深 火 熱
Thủy thâm hỏa nhiệt
Nước sâu, lửa nóng.
Chỉ cảnh khốn khổ, khó sống.
311- 水 滴 石 穿
Thủy tích thạch xuyên
Giọt nước xuyên đá.
Chỉ thời gian có thể làm rắn hóa mềm; nước chẩy đá mòn.
312- 水 池 不 通
Thủy trì bất thông
Nước ao không thông.
Chỉ sự nghiêm mật, một giọt nước cũng không lọt.
313- 水 清 無 魚
Thủy thanh vô ngư
Nước trong không cá.
Chỉ sự không dung nạp người.
314- 水 漲 船 高
Thủy trướng thuyền cao
Nước to thuyền cao.
Chỉ quan hệ giữa sự vật và hoàn cảnh.
315- 水 火 不 相 容
Thủy hỏa bất tương dung
Nước lửa chẳng hợp nhau.
Chỉ sự mâu thuẫn.
316- 火 上 加 油
Hỏa thượng gia du
Thêm dầu vào lửa.
Chỉ sự khích động cơn giận.
317- 五 體 投 地
Ngũ thể đầu địa
Cúi lạy (đầu, hai tay, hai chân).
Chỉ sự cung kính.
318- 六 根 清 靜
Lục căn thanh tĩnh
Sáu căn thanh tĩnh.
Chỉ vô dục.
319- 六 神 無 主
Lục thần vô chủ
Sáu thần không chủ.
Chỉ tâm thần không định.
320- 六 親 不 認
Lục thân bất nhận
Không nhận sáu thân.
Chỉ sự vô tình, bất nghĩa.
321- 六 亲 無 靠
Lục thân vô kháo
Sáu thân không chỗ dựa.
Chỉ sự cô đơn.
322- 文 不 對 題
Văn bất đối đề
Văn không đúng đề.
Chỉ sự lạc đề.
323- 文 從 字 順
Văn tòng tự thuận
Văn theo chữ thuận.
Chỉ văn cú thuận lợi.
324- 日 上 三 竿
Nhật thượng tam can
Trời lên ba sào.
Chỉ ngày đã muộn .
325- 日 出 而 作
Nhật xuất nhi tác
Trời mọc thì làm.
Chỉ sự chăm chỉ.
326- 手 足 無 措
Thủ túc vô thố
Không biết đặt tay chân vào đâu.
Chỉ sự bối rối.
327- 手 急 眼 快
Thủ cấp nhãn khoái
Tay mắt nhanh nhẹn.
Chỉ sự mẫn tiệp.
328- 手 舞 足 蹈
Thủ vũ túc đạo
Tay múa chân dậm.
Chỉ sự hưng phấn.
329- 月 白 風 清
Nguyệt bạch phong thanh
Trăng trong gió mát.
Chỉ cảnh đẹp.
330- 日 積 月 累
Nhật tích nguyệt lũy
Ngày tháng tích lũy.
Chỉ sự tích lũy.
331- 木 已 成 舟
Mộc dĩ thành chu
Ván đã đóng thuyền.
Chỉ sự đã rồi.
332- 仁 至 義 盡
Nhân chí nghĩa tận
Chí nhân, chí nghĩa.
Chỉ tận tình, tận nghĩa.
333- 化 敵 爲 友
Hóa địch vi hữu
Biến địch thành bạn.
Chỉ sự chuyển thù thành bạn.
334- 反 老 還 童
Phản lão hoàn đồng
Biến già thành trẻ.
Chỉ sự càng sống càng trẻ lại.
335- 分 甘 共 苦
Phân cam cộng khổ
Cùng chia vui khổ.
Chỉ sự đồng tình.
336- 分 工 合 作
Phân công hợp tác
Chia nhau công việc cùng làm.
Chỉ sự hợp tác.
337- 切 齒 痛 恨
Thiết xỉ thống hận
Nghiến răng thống hận.
Chỉ sự rất hận.
338- 日 以 繼 夜
Nhật dĩ kế dạ
Ngày tiếp đêm.
Chỉ không ngừng.
339- 日 月 如 梭
Nhật nguyệt như thoa
Ngày tháng thoi đưa.
Chỉ thời gian qua mau.
340- 日 新 月 異
Nhật tân nguyệt dị
Ngày mới, tháng khác.
Chỉ sự biến hóa không ngừng.
341- 日 薄 西 山
Nhật bạc Tây Sơn
Trời gần non Tây.
Chỉ sự sắp chết.
342- 仁 者 見 仁 智 者 見 智
Nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí
Người nhân thấy nhân, người trí thấy trí.
Chỉ mỗi người có một cái nhìn khác nhau.
343- 反 臉 無 情
Phản kiệm vô tình
Thay mặt vô tình.
Chỉ sự trở mặt.
344- 反 覆 無 常
Phản phúc vô thường
Trắc trở vô thường.
Chỉ lúc theo, lúc không.
345- 勾 魂 攝 魄
Câu hồn nhiếp phách
Móc hồn thâu phách.
Chỉ sự hấp dẫn người khác.
346- 牜 刀 小 識
Ngưu đao tiểu thức
Dùng dao mổ trâu làm việc nhỏ.
Chỉ biểu lộ bản lãnh.
347- 引 狼 入 室
Dẫn lang nhập thất
Dẫn sói vào nhà.
Chỉ tự mình rước họa.
348- 匹 夫 之 勇
Thất phu chi dũng
Cái dũng của kẻ thất phu.
Chỉ sự hữu dũng vô mưu.
349- 匹 馬 單 槍
Thất mã đơn thương
Một ngựa, một thương.
Chỉ sự cô đơn.
350- 以 牙 還 牙
Dĩ nha hoàn nha
Lấy răng trả răng.
Chỉ đối tôi làm sao, tôi trả làm vậy.
352- 以 耳 代 目
Dĩ nhĩ đại mục
Lấy tai thay mắt.
Chỉ sự không thấy bằng mắt.
353- 以 卵 投 石
Dĩ noãn đầu thạch
Lấy trứng chọi đá.
Chỉ lấy sức yếu mà chống lại mạnh.
354- 以 身 識 法
Dĩ thân thức pháp
Lấy thân thử pháp.
Chỉ người không sợ pháp.
355- 以 怨 報 德
Dĩ oán báo đức
Lấy oán báo đức.
Chỉ lấy oán hận báo đáp người ơn.
356- 以 己 度 人
Dĩ kỷ độ nhân
Lấy mình độ người.
Dùng ý mình độ người.
357- 以 小 人 之 心 度 君 子 之 腹
Dĩ tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc
Đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.
Chỉ lòng kẻ tiểu nhân.
358- 半 吞 半 吐
Bán thôn bán thổ
Nửa nuốt, nửa nhả.
Chỉ nửa muốn nói, nửa không.
359- 半 信 半 疑
Bán tín bán nghi
Nửa tin, nửa ngờ.
Chỉ sự nửa tin, nửa ngờ.
360- 半 斤 八 両
Bán cân bát lạng
Bên tám lạng, bên nửa cân.
Chỉ sự quân bằng lực lượng.
361- 少 見 多 怪
Thiểu kiến đa quái
Ít thấy nhiều quái.
Chỉ ít nghe.
362- 出 生 入 死
Xuất sanh nhập tử
Ra sống vào chết.
Chỉ sự trải qua nhiều nguy hiểm.
363- 出 口 成 章
Xuất khẩu thành chương
Mở miệng thành văn.
Chỉ khẩu tài.
364- 出 没 無 常
Xuất một vô thường
Ra vào vô thường.
Chỉ có lúc xuất hiện có lúc không.
365- 出 神 入 化
Xuất thần nhập hóa
Kỹ thuật kỳ diệu.
Chỉ cảnh giới không thể nghĩ bàn.
366- 生 老 病 死
Sanh lão bệnh tử
Sanh già bệnh chết.
Chỉ quá trình sống của con người.
367- 生 龍 活 虎
Sanh long hoạt hổ
Rồng hổ đang sống.
Chỉ có sức lực.
368- 目 中 無 人
Mục trung vô nhân
Trong mắt không người.
Chỉ sự kiêu ngạo.
369- 目 光 如 豆
Mục quang như đậu
Ánh mắt như đậu.
Chỉ sự chỉ thấy gần.
370- 目 空 一 切
Mục không nhất thiết
Tất cả đều không.
Chỉ sự cuồng vọng.
371- 目 瞪 口 呆
Mục đắng khẩu ngốc
Mắt trợn miệng ngậm.
Chỉ sự kinh hãi.
372- 平 分 秋 色
Bình phân thu sắc
Chia đều sắc thu.
Chỉ sự chia đều.
373- 平 地 風 波
Bình địa phong ba
Đất bằng nổi sóng.
Chỉ bỗng nhiên có họa.
374- 平 步 青 雲
Bình bộ thanh vân
Bước trên mây xanh.
Chỉ sự bỗng nhiên thăng cấp.
375- 平 易 近 人
Bình dị cận nhân
Bình dị dễ gần.
Chỉ dễ tiếp xúc.
376- 世 俗 之 見
Thế tục chi kiến
Kiến giải của người đời.
Chỉ ý kiến của xã hội.
377- 世 風 日 下
Thế phong nhật hạ
Gió đời, chiều xuống.
Chỉ sự suy đồi.
378- 仙 風 道 骨
Tiên phong đạo cốt
Giống tiên, giống đạo.
Chỉ tướng mạo thoát tục.
379- 古 井 不 波
Cổ tỉnh bất ba
Giếng cổ không sóng.
Chỉ sự hết tình dục.
380- 古 往 今 來
Cổ vãng kim lai
Cổ đi, nay tới.
Chỉ xưa nay.
381- 史 不 絕 書
Sử bất tuyệt thư
Sử không hết chuyện.
Chỉ chuyện còn tiếp diễn.
382- 史 無 前 例
Sử vô tiền lệ
Sử không tiền lệ.
Chỉ sử không có tiền lệ.
383- 可 歌 可 泣
Khả ca khả khấp
Có thể ca, có thể khóc.
Chỉ ảnh hưởng của tình cảm.
384- 可 造 之 才
Khả tạo chi tài
Có thể đào tạo thành người tài.
Chỉ người thông minh có thể đào tạo được.
385- 四 大 皆 空
Tứ đại giai không
Bốn đại đều không. ( Tứ đại là : đất, nước, gió, lửa; chữ của nhà Phật).
Chỉ tâm vô chấp.
386- 四 面 八 方
Tứ diện bát phương
Bốn mặt, tám phương.
Chỉ mỗi góc độ.
387- 四 面 受 敵
Tứ diện thụ địch
Bốn mặt là địch.
Chỉ sự bị uy hiếp.
388- 四 海 爲 家
Tứ hải vi gia
Bốn bể là nhà.
Chỉ chỗ nào cũng ở được.
389- 四 通 八 達
Tứ thông bát đạt
Bốn thông, tám đạt.
Chỉ sự giao thông tiện lợi.
390- 四 海 之 内 皆 兄 弟 也
Tứ hải chi nội giai huynh đệ dã
Trong bốn bể đều là anh em vậy !
Chỉ mọi người đều bình đẳng.
391- 石 沉 大 海
Thạch trầm đại hải
Đá chìm biển lớn.
Chỉ không thấy tung tích.
392- 白 手 成 家
Bạch thủ thành gia
Tay trắng làm nên.
Chỉ không dựa vào phúc ấm của cha mẹ.
393- 白 紙 黑 字
Bạch chỉ hắc tự
Giấy trắng chữ đen.
Chỉ dùng văn tự làm chứng cứ.
394- 白 雲 蒼 狗
Bạch vân thương cẩu
Mây trắng chó xanh.
Chỉ sự biến đổi.
395- 白 面 書 生
Bạch diện thư sinh
Cậu học trò mặt trắng.
Chỉ người không biết sự lý.
396- 白 頭 皆 老
Bạch đầu giai lão
Đầu bạc đến già.
Chỉ câu chúc cô dâu chú rể sống với nhau đến bạc đầu.
397- 甘 心 情 願
Cam tâm tình nguyện
Tự mình tình nguyện.
398- 玉 不 琢 不 成 器
Ngọc bất trác bất thành khí
Ngọc không rũa không thành của quý.
Chỉ không đào luyện không thành tài.
399- 未 老 先 衰
Vị lão tiên suy
Chưa già đã suy.
Chỉ người trẻ mà dáng già.
400- 未 知 鹿 死 誰 手
Vị tri lộc tử thùy thủ
Chưa biết nai chết vào tay ai ?
Chỉ không biết ai thắng thua.
401- 本 來 面 目
Bản lai diện mục
Khuôn mặt xưa nay.
Chữ nhà Phật chỉ Phật tánh.
402- 本 地 風 光
Bản địa phong quang
Bản địa gió và ánh sáng.
Chỉ đặc điểm của bản địa.
403- 本 性 難 移
Bản tánh nan di
Bản tánh khó đổi.
Chỉ tính tình khó đổi.
404- 正 人 君 子
Chính nhân quân tử
Chính nhân quân tử.
Chỉ người chính trực.
405- 正 人 光 明
Chính nhân quang minh
Công chính rõ rệt.
Chỉ sự đường hoàng lỗi lạc.
406- 正 本 清 源
Chính bản thanh nguyên
Gốc vốn suối trong.
Chỉ sự giải quyết từ gốc.
407- 自 力 更 生
Tự lực cánh sinh
Tự mình giải quyết.
Chỉ trong gian nguy tự mình giải quyết.
408- 自 生 自 滅
Tự sanh tự diệt
Tự mình sống chết.
Chỉ sự không trông cậy vào ai.
409- 自 作 自 受
Tự tác tự thụ
Mình làm mình chịu.
Chỉ họa do mình tạo thì mình phải gánh.
410- 自 甘 墜 落
Tự cam trụy lạc
Tự nguyện trụy lạc.
Chỉ sự tự nguyện làm chuyện hạ lưu.

411- 自 言 自 語
Tự ngôn tự ngữ
Tự nói với mình.
Chỉ tự nói với chính mình.
412- 自 投 羅 綱
Tự đầu la cương
Tự đâm vào lưới.
Chỉ tự mình để người bắt.
413- 自 成 一 家
Tự thành nhất gia
Tự mình tạo lập gia đình.
Chỉ sự tự lập.
414- 自 命 不 凡
Tự mệnh bất phàm
Mạng mình khác người.
Chỉ sự khác người.
415- 自 始 至 終
Tự thủy chí chung
Từ đầu đến cuối.
Chỉ toàn bộ quá trình.
416- 自 相 矛 盾
Tự tương mâu thuẫn
Tự mình mâu thuẫn với mình.
Chỉ lời nói và hành động mâu thuẫn.
417- 自 食 其 果
Tự thực kỳ quả
Tự ăn quả ấy.
Chỉ tự mình gánh hậu quả.
418- 自 怨 自 艾
Tự oán tự ngải
Tự hối tự sửa.
Chỉ sự sám hối.
419- 自 高 自 大
Tự cao tự đại
Tự cho mình vĩ đại.
Chỉ sự kiêu ngạo.
420- 自 討 苦 吃
Tự thảo khổ ngật
Rước khổ vào thân.
Chỉ tự rước sự khổ.
421- 自 給 自 足
Tự cấp tự túc
Tự cấp, tự đủ.
Chỉ tự mình tạo cuộc sống đầy đủ
422- 自 欺 欺 人
Tự khi khi nhân
Lừa mình, lừa người.
Chỉ người đã tự lừa mình thì sẽ lừa người.
423- 自 尋 煩 惱
Tự tầm phiền não
Tự tìm phiền não.
Chỉ vô duyên cớ tự tìm phiền não.
424- 自 鳴 得 意
Tự minh đắc ý
Tự hót đắc ý.
Chỉ bộ dạng người đắc ý.
425- 自 强 不 息
Tự cường bất tức
Tự cường không nghỉ.
Chỉ sự nỗ lực tiến lên.
426- 如 火 如 荼
Như hỏa như đồ
Như lửa như đồ.
Chỉ sự thạnh vượng.
Ghi chú : đồ là một loại cỏ hoa trắng.
427- 如 是 我 聞
Như thị ngã văn
Tôi nghe như vầy.
Chữ nhà Phật chỉ ANAN nghe Phật nói như thế.
428- 如 狼 似 虎
Như lang tự hổ
Như chó sói và hổ.
Chỉ sự hung ác.
429- 如 魚 得 水
Như ngư đắc thủy
Như cá gặp nước.
Chỉ gặp hoàn cảnh thích hợp.
430- 如 虎 添 翼
Như hổ thiêm dực
Như hổ mọc cánh.
Chỉ ác độc tăng gia.
431- 如 夢 初 醒
Như mộng sơ tỉnh
Như nằm mộng mới tỉnh.
Chỉ biết rõ lúc trước hồ đồ.
432- 如 喪 考 妣
Như táng khảo tỷ
Như chôn cha mẹ.
Chỉ sự bi thương.
433- 如 影 隨 形
Như ảnh tùy hình
Như bóng theo hình.
Chỉ nhân quả.
434- 如 箭 在 弦
Như tiễn tại huyền
Như mũi tên tại giây cung.
Chỉ sự khẩn trương.
435- 如 數 家 珍
Như số gia trân
Như đếm báu nhà.
Chỉ sự mô tả.
436- 如 臨 大 敵
Như lâm đại địch
Như gập kẻ địch mạnh.
Chỉ sự việc nguy cấp.
437- 如 入 無 人 之 境
Như nhập vô nhân chi cảnh
Như vào chỗ không người.
Chỉ sự không có chống cự.
438- 好 生 惡 死
Hảo sanh ác tử
Sanh tốt, chết xấu.
Chỉ sự thường tình của con người, thích sống ghét chết .
439- 好 爲 人 師
Hảo vi nhân sư
Chỉ thích dạy người.
Chỉ người không thích học chỉ thích dạy.
440- 好 景 不 常
Hảo cảnh bất thường
Cảnh tốt bất thường.
Chỉ cảnh không tồn tại lâu.
441- 好 事 不 出 門 醜 事 傳 千 里
Hảo sự bất xuất môn xú sự truyền thiên lý
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dậm.
Chỉ chuyện xấu đồn xa.
442- 百 口 莫 辯
Bách khẩu mạc biện
Trăm miệng khó cãi.
Chỉ không cãi lại được.
443- 百 上 加 斤
Bách thượng gia cân
Một trăm cân thêm một.
Chỉ sự gia trọng.
444- 百 尺 竿 頭
Bách xích can đầu
Đầu gậy trăm thước.
Chữ Thiền tông chỉ cảnh giới cùng cực.
445- 百 發 百 中
Bách phát bách trúng
Trăm phát trăm trúng.
Chỉ kỹ thuật cao.
446- 百 步 穿 楊
Bách bộ xuyên dương
Một trăm bước trúng cành dương.
Chỉ kỹ thuật bắn cung giỏi.
447- 百 煉 成 鋼
Bách luyện thành cương
Trăm luyện thành gang.
Chỉ sự thành tài sau khi huấn luyện gian khổ.
448- 百 年 大 計
Bách niên đại kế
Kế sách trăm năm.
Chỉ kế hoạch dài lâu.
449- 百 戰 百 勝
Bách chiến bách thắng
Trăm trận trăm thắng.
Chỉ đã đánh nhất định thắng.
450- 百 聞 不 如 一 見
Bách văn bất như nhất kiến
Trăm nghe không bằng một lần thấy.
Chỉ sự quan trọng của kinh nghiệm.
451- 有 口 難 言
Hữu khẩu nan ngôn
Có miệng mà khó nói.
Chỉ tình trạng khó giải thích.
452- 有 心 無 力
Hữu tâm vô lực
Có lòng, không sức.
Chỉ có lòng nhưng không có sức.
453- 有 目 共 賭
Hữu mục cộng đổ
Có mắt cùng trông.
Chỉ sự thật không hư đối.
454- 有 名 無 實
Hữu danh vô thực
Có danh không thực.
Chỉ người có tiếng nhưng không có thực tài.
455- 有 志 竟 成
Hữu chí cánh thành
Có chí thì nên.
Chỉ quyết tâm.
456- 有 求 必 應
Hữu cầu tất ứng
Cứ xin thì được.
Chỉ sự cầu nhất định sẽ có ứng.
457- 有 始 有 終
Hữu thủy hữu chung
Có khởi đầu tất có kết cục.
Chỉ có tâm có đầu, có cuối.
458- 有 恃 無 恐
Hữu thị vô khủng
Có chỗ dựa thì không sợ.
Chỉ có chỗ dựa.
459- 有 勇 無 謀
Hữu dõng vô mưu
Có sức không mưu.
Chỉ dùng sức không có mưu mẹo.
460- 有 聲 有 色
Hữu thanh hữu sắc
Có giọng, có sắc.
Chỉ người có thanh sắc.
461- 有 眼 不 識 泰 山
Hữu nhãn bất thức Thái Sơn
Có mắt mà không biết núi Thái Sơn.
Chỉ sự không nhận biết danh nhân.
462- 有 其 父 必 有 其 子
Hữu kỳ phụ tất hữu kỳ tử
Có cha ấy tất có con ấy.
Chỉ cha nào con nấy.
463- 名 正 言 順
Danh chính ngôn thuận
Danh chính, thuận lời.
Chỉ có lý thì có lời thuận.
464- 名 不 虛 傳
Danh bất hư truyền
Danh truyền không sai.
Chỉ có danh, có tài.
465- 名 不 副 實
Danh bất phó thật
Danh không đúng thật.
Chỉ có danh không có tài.
466- 名 副 其 實
Danh phó kỳ thật
Danh phù hợp với thật.
Chỉ có danh có tài thật.
467- 名 利 雙 收
Danh lợi song thu
Có danh có lợi.
Chỉ được cả danh lợi.
468- 名 滿 天 下
Danh mãn thiên hạ
Danh vang thiên hạ.
Chỉ danh vang toàn quốc.
469- 名 震 一 時
Danh chấn nhất thời
Nổi danh một thời.
Chỉ đương thời có tiếng.
470- 因 小 失 大
Nhân tiểu thất đại
Vì tham nhỏ mất lớn.
Chỉ sự không nhìn xa.
471- 因 禍 得 福
Nhân họa đắc phước
Có họa được phúc.
Chỉ họa biến thành phúc.
472- 因 地 制 宜
Nhân địa chế nghi
Tùy chỗ mà xử.
Chỉ tùy chỗ mà hành xử.
473- 因 時 制 宜
Nhân thời chế nghi
Tùy thời mà xử.
Chỉ tùy theo thời đại.
474- 因 事 制 宜
Nhân sự chế nghi
Tùy việc mà xử.
Chỉ tùy việc mà hành xử.
475- 同 甘 共 苦
Đồng cam cộng khổ
Cùng chịu khổ, vui.
Chỉ cùng làm vui, khổ cùng chịu.
476- 同 床 異 夢
Đồng sàng dị mộng
Cùng giường, khác mộng.
Chỉ cùng sinh hoạt nhưng khác ý.
477- 同 病 相 憐
Đồng bệnh tương lân
Cùng bệnh thương nhau.
Chỉ cùng cảnh khổ nên thương nhau.
478- 同 歸 於 盡
Đồng quy ư tận
Cùng vào chỗ chết.
Chỉ mình và kẻ thù rồi cũng bị tiêu diệt.
479- 名 山 大 川
Danh sơn đại xuyên
Núi có danh, sông lớn.
Chỉ có tiếng.
480- 血 流 成 河
Huyết lưu thành hà
Máu chẩy thành sông.
Chỉ thảm trạng có số đông người bị giết.
481- 血 流 如 注
Huyết lưu như chú
Máu chẩy như đổ.
Chỉ chẩy máu nhiều.
482- 血 海 深 仇
Huyết hải thâm cừu
Hận sâu bể máu.
Chỉ thù hận thâm sâu.
483- 色 中 餓 鬼
Sắc trung ngã quỷ
Con quỷ háo sắc.
Chỉ kẻ thích gái đẹp.
484- 危 在 旦 夕
Nguy tại đán tịch
Nguy trong sớm chiều.
Chỉ sự nguy cấp.
485- 多 多 益 善
Đa đa ích thiện
Gom nhiều có ích.
Chỉ ích lợi của sự gom góp; gom nhiều chặt bị.
486- 多 愁 善 感
Đa sầu thiện cảm
Hay buồn và có thiện cảm.
Chỉ người có nhiều tình cảm.
487- 先 見 之 明
Tiên kiến chi minh
Thấy trước rõ ràng.
Chỉ sự tiên tri.
488- 先 禮 後 兵
Tiên lễ hậu binh
Trước lễ sau lực.
Chỉ trước dùng lý sau dùng võ lực.
489- 先 下 手 爲 强
Tiên hạ thủ vi cường
Ra tay trước là mạnh.
Chỉ ra tay trước kẻ địch.
490- 光 明 磊 落
Quang minh lỗi lạc
Giỏi giang đường hoàng.
Chỉ hành vi chính trực.
491- 全 心 全 意
Toàn tâm toàn ý
Hết lòng, hết ý.
Chỉ không có tạp niệm.
492- 守 口 如 瓶
Thủ khẩu như bình
Giữ miệng như bình.
Chỉ sự giữ bí mật nghiêm túc.
493- 安 分 守 己
An phận thủ kỷ
An phận giữ mình.
Chỉ sự an phận.
494- 安 居 樂 業
An cư lạc nghiệp
Sống yên lập nghiệp.
Chỉ thời thịnh trị.
495- 死 生 有 命
Tử sanh hữu mạng
Chết sống có mạng.
Chỉ số mạng.
496- 老 蚌 生 珠
Lão bạng sanh châu
Trai già sinh châu.
Chỉ đã già mà còn sinh con.
497- 汗 馬 功 勞
Hãn mã công lao
Công lao trâu ngựa.
Chỉ công lao to lớn.
498- 汗 流 浃 背
Hãn lưu giáp bối
Mồ hôi chẩy ướt lưng.
Chỉ sự gặp chuyện kinh khủng.
499- 冰 天 雪 地
Băng thiên tuyết địa
Băng trời tuyết đất.
Chỉ khí hậu rất lạnh.
500- 冰 消 瓦 解
Băng tiêu ngõa giải
Băng tan gạch nát.
Chỉ sự tan rã.
501- 年 少 老 成
Niên thiếu lão thành
Tuổi trẻ lão thành.
Chỉ tuổi trẻ tài cao.
502- 年 富 力 强
Niên phú lực cường
Tuổi trẻ, cường tráng.
Chỉ người trẻ và có sức lực.
503- 至 理 名 言
Chí lý danh ngôn
Danh ngôn chí lý.
Chỉ lời nói có đạo lý.
504- 言 人 人 殊
Ngôn nhân nhân thù
Lời người người mỗi khác.
Chỉ lời chẳng tương đồng.
505- 言 之 成 理
Ngôn chi thành lý
Lời có đạo lý.
Chỉ lời có đạo lý.
506- 言 出 必 行
Ngôn xuất tất hành
Nói thì phải làm.
Chỉ lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau.
507- 言 多 必 失
Ngôn đa tất thất
Nói nhiều sẽ mất.
Chỉ nói nhiều bị hại.
508- 坐 立 不 安
Tọa lập bất an
Đứng ngồi không yên.
Chỉ lòng không yên.
509- 坐 吃 山 空
Tọa ngật sơn không
Có tiền chất cao bằng núi ngồi ăn không cũng hết.
Chỉ không làm việc.
510- 坐 享 其 成
Tọa hưởng kỳ thành
Ngồi hưởng sự thành công.
Chỉ sự tham gia và hưởng dụng.
511- 沉 魚 落 雁
Trầm ngư lạc nhạn
Chim sa cá lặn.
Chỉ sắc đẹp lắm.
512- 沉 默 寡 言
Trầm mặc quả ngôn
Yên lặng ít nói.
Chỉ sự ít lời.
513- 你 死 我 活
Nễ tử ngã hoạt
Mày chết, tao sống.
Chỉ sự tranh đấu quyết liệt.
514- 作 威 作 福
Tác uy tác phước
Ra oai, làm phước.
Chỉ dùng quyền áp bức người khác.
515- 作 育 英 才
Tác dục anh tài
Đào luyện người tài.
Chỉ sự đào luyện.
516- 何 去 何 從
Hà khứ hà tòng
Đi đâu, từ đâu ?
Chỉ không biết làm gì .
517- 身 不 由 主
Thân bất do chủ
Không làm chủ được thân.
Chỉ sự không tự chủ.
518- 身 敗 名 裂
Thân bại danh liệt
Đánh mất danh giá.
Chỉ đánh mất danh giá.
519- 身 無 分 文
Thân vô phận văn
Thân không một xu.
Chỉ sự nghèo khổ.
520- 足 智 多 謀
Túc trí đa mưu
Lắm tài nhiều mưu.
Chỉ người nhiều mưu trí.
521- 良 師 益 友
Lương sư ích hữu
Thầy tốt, bạn hiền.
Chỉ thầy bạn đều tốt.
522- 良 藥 苦 口
Lương dược khổ khẩu
Thuốc đắng dã tật.
Chỉ thuốc khó uống.
523- 改 邪 歸 正
Cải tà quy chánh
Bỏ tà theo chánh.
Chỉ bỏ đường xấu theo đường tốt.
524- 求 仁 得 仁
Cầu nhân đắc nhân
Cầu nhân được nhân.
Chỉ cầu gì được nấy.
525- 求 神 問 卜
Cầu thần vấn bốc
Cầu thần hỏi bói.
Chỉ cầu thần linh chỉ bảo.
526- 求 人 不 如 求 己
Cầu nhân bất như cầu kỷ
Cầu người chẳng thà cầu mình.
Chỉ phải tự lập.
527- 秀 外 惠 中
Tú ngoại huệ trung
Ngoài đẹp, trong sáng.
Chỉ bề ngoài đẹp đẽ, bên trong thông minh.
528- 兵 貴 神 速
Binh quý thần tốc
Việc binh quý ở nhanh.
Chỉ dụng binh phải nhanh.
529- 兵 荒 馬 亂
Binh hoang mã loạn
Binh tan hoang, ngựa rối loạn.
Chỉ trật tự hỗn loạn.
530- 別 久 情 疏
Biệt cửu tình sơ
Xa mặt cách lòng.
Chỉ càng lâu không gặp tình cảm càng xa cách.
531- 含 辛 茹 苦
Hàm tân như khổ
Ngậm cay nuốt đắng.
Chỉ chịu khổ.
532- 含 血 噴 人
Hàm huyết phún nhân
Ngậm máu phun người.
Chỉ sự ngụy tạo sự thực.
533- 吹 毛 求 疵
Xuy mao cầu tỳ
Bới lông tìm vết.
Chỉ cố ý tìm khuyết điểm của người.
534- 呆 若 木 鷄
Ngốc nhược mộc kê
Ngốc như gà gỗ.
Chỉ sự kinh hãi.
535- 吠 影 吠 聲
Phệ ảnh phệ thanh
Chó xủa bóng, xủa tiếng.
Chỉ sự không rõ ràng.
536- 妙 绝 古 今
Diệu tuyệt cổ kim
Kỳ diệu xưa nay không có.
Chỉ sự kỳ diệu.
537- 妙 手 回 春
Diệu thủ hồi xuân
Tay giỏi làm trẻ lại.
Chỉ y thuật giỏi làm trẻ lại.
538- 妙 不 可 言
Diệu bất khả ngôn
Diệu không thể nói.
Chỉ kỳ diệu không thể diễn tả được.
539- 君 子 之 交 淡 如 水
Quân tử chi giao đạm như thủy
Giao tình của quân tử nhạt như nước.
Chỉ giao tình của quân tử.
540- 泥 牛 入 海
Nê ngưu nhập hải
Trâu bùn vào biển..
Chỉ tung tích là không. Trong Thiền tông chỉ đã ngộ Không.
541- 河 東 獅 吼
Hà Đông sư hống
Sư tử Hà Đông rống.
Chỉ vợ nổi giận.
542- 油 嘴 滑 舌
Du chủy hoạt thiệt
Dầu miệng, lưỡi linh hoạt.
Chỉ nói giỏi, miệng trơn như bôi mỡ.
543- 治 病 救 人
Trị bệnh cứu nhân
Trị bệnh cứu người.
Chỉ sự cứu người.
544- 供 過 於 求
Cung quá ư cầu
Cung nhiều hơn cầu.
Chỉ cung vượt sức tiêu thụ của cầu.
545- 供 不 應 求
Cung bất ưng cầu
Cung ít hơn cầu.
Chỉ cung không đáp đủ số cho cầu.
546- 東 山 再 起
Đông Sơn tái khởi
Núi Đông tái khởi.
Chỉ thất bại ở ẩn đợi lúc vùng dậy.
547- 東 奔 西 走
Đông bôn Tây tẩu
Chạy Đông, chạy Tây.
Chỉ đi khắp nơi.

548- 兩 袖 清 風
Lưỡng tụ thanh phong
Hai tay áo gió mát.
Chỉ ông quan thanh liêm.
549- 兩 敗 俱 傷
Lưỡng bại câu thương
Cả hai đều bị thương.
Chỉ cả hai đều hại.
550- 兔 死 狐 悲
Thố tử hồ bi
Thỏ chết cáo buồn.
Chỉ cùng vận mạng nên bi thương.
551- 兒 女 情 長
Nhi nữ tình trường
Con gái tinh sâu.
Chỉ con gái có nhiều tình cảm.
552- 剌 剌 不 休
Thích thích bất hưu
Ồn ào không ngưng.
Chỉ sự huyên náo.
553- 刻 骨 銘 心
Khắc cốt minh tâm
Ghi lòng, khắc xương.
Chỉ sự không quên.
554- 始 終 如 一
Thủy chung như nhất
Đầu cuối là một.
Chỉ sự không thay đổi.
555- 居 安 思 危
Cư an tư nguy
Sống yên nghĩ đến ngày nguy hiểm.
Chỉ sự đề phòng.
556- 忠 言 逆 耳
Trung ngôn nghịch nhĩ
Lời ngay trái tai.
Chỉ lời nói trung hậu không làm người ta thích nghe.
557- 招 兵 買 馬
Chiêu binh mãi mã
Gọi lính, mua ngựa.
Chỉ thực lực.
558- 永 無 寧 日
Vĩnh vô ninh nhật
Không ngày bình yên.
Chỉ xã hội không yên.
559- 失 魂 落 魄
Thất hồn lạc phách
Mất hồn mất vía.
Chỉ tâm hồn bất định.
560- 外 强 中 乾
Ngoại cường trung can
Ngoài mạnh trong khô.
Chỉ bên trong hư nhược.
561- 必 恭 必 敬
Tất cung tất kính
Ắt sẽ cung kính.
Chỉ sự tất nhiên kính trọng.
562- 玄 之 又 玄
Huyền chi hựu huyền
Đã lạ lại lạ.
Chỉ sự thâm ảo lạ lùng.
563- 只 可 意 會 不 可 言 傳
Chỉ khả ý hội bất khả ngôn truyền
Chỉ lấy ý hiểu chẳng thể dùng lời.
Chỉ có thể dùng ý mà hiểu được thôi.
564- 回 光 反 照
Hồi quang phản chiếu
Tự chiếu soi lại tâm tánh.
Chữ nhà Phật hay nhà Đạo chỉ sự chuyển cơ.
565- 回 心 轉 意
Hồi tâm chuyển ý
Nghĩ lại đổi ý.
Chỉ đổi ý sau khi suy nghĩ.
566- 回 頭 是 岸
Hồi đầu thị ngạn
Quay đầu là bờ.
Chữ nhà Phật chỉ bỏ tà theo chính.
567- 行 雲 流 水
Hành vân lưu thủy
Mây bay nước chẩy.
Chỉ thiên nhiên linh hoạt.
568- 安 貧 樂 道
An bần lạc đạo
Yên sống nghèo khổ.
Chỉ sống nghèo mà vui theo chân lý.
569- 死 裏 逃 生
Tử lý đào sanh
Trong cái chết tìm ra cái sống.
Chỉ sự đào thoát khỏi cái chết mà được sống.
370- 死 不 暝 目
Tử bất minh mục
Chết không nhắm mắt.
Chỉ chết rồi còn có chuyện không vừa lòng.
571- 取 長 補 短
Thủ trường bổ đoản
Lấy dài chữa ngắn.
Chỉ lấy ưu điểm bổ xung khuyết điểm.
572- 夜 長 夢 多
Dạ trường mộng đa
Đêm dài lắm mộng.
Chỉ thời gian càng dài càng nhiều biến đổi.
573- 走 投 無 路
Tẩu đầu vô lộ
Đi đến đường cùng.
Chỉ không có đường đi.
574- 走 馬 看 花
Tẩu mã khán hoa
Cưỡi ngựa xem hoa.
Chỉ sự đại khái.
575- 扶 危 濟 困
Phù nguy tế khốn
Phò nguy cứu khốn.
Chỉ sự trợ giúp.
576- 束 手 無 策
Thúc thủ vô sách
Bó tay không kế.
Chỉ không có biện pháp giải trừ.
577- 束 之 高 閣
Thúc chi cao các
Để ở trên gác.
Chỉ không dùng đến.
578- 沾 沾 自 喜
Triêm triêm tự hỷ
Hớn hở tự vui.
Chỉ người tự đại đắc ý.
579- 事 出 有 因
Sự xuất hữu nhân
Việc gì cũng có cớ.
Chỉ sự kiện phát sinh phải có nguyên do.
580- 事 在 人 爲
Sự tại nhân vi
Việc do người làm.
Chỉ nguyên nhân do người làm ra.
581- 杳 無 音 信
Yểu vô âm tín
Tuyệt không tin tức.
Chỉ sự không có tin.
582- 枉 費 心 幾
Uổng phí tâm cơ
Phí công suy nghĩ.
Chỉ sự phí công.
583- 呶 呶 不 休
Nao nao bất hưu
Lải nhải không ngừng.
Chỉ nói hoài.
584- 玩 火 自 焚
Ngoạn hỏa tự phần
Chơi lửa tự cháy.
Chỉ tự làm, tự chịu.
585- 玩 物 喪 志
Ngoạn vật táng chí
Đùa vật, chôn chí.
Chỉ vui luyến sự vật tiêu ma chí khí.
586- 知 彼 知 己
Tri bỉ tri kỷ
Biết mình, biết người.
Chỉ biết rõ tình hình.
587- 知 法 犯 法
Tri pháp phạm pháp
Biết là có tội mà cứ làm.
Chỉ sự cố tình phạm pháp.
588- 知 恩 報 德
Tri ân báo đức
Biết ơn báo ơn.
Chỉ có ý báo ơn.
589- 知 子 莫 若 父
Tri tử mạc nhược phụ
Biết con không ai bằng cha.
Chỉ cha biết rõ con.
590- 知 其 一 不 知 其 二
Tri kỳ nhất bất tri kỳ nhị
Biết một mà chẳng biết hai.
Chỉ không biết toàn bộ quá trình.
591- 知 難 而 退
Tri nan nhi thối
Biết khó mà lui.
Chỉ biết mình không làm được mà lui.
592- 花 天 酒 地
Hoa thiên tửu địa
Hoa trời, rượu đất.
Chỉ sự phóng đãng.
593- 花 言 巧 語
Hoa ngôn xảo ngữ
Lời hoa tiếng khéo.
Chỉ sự lừa dối.
594- 花 街 柳 巷
Hoa nhai liễu hạng
Hoa đường liễu ngõ.
Chỉ kỹ nữ không có địa chỉ nhất định.
595- 舍 本 逐 末
Xả bản trục mạt
Bỏ gốc theo ngọn.
Chỉ bỏ ý chính chỉ tìm chi tiết.
596- 舍 生 取 義
Xả sanh thủ nghĩa
Bỏ sinh giữ nghĩa.
Chỉ bỏ mạng vì chính nghĩa.
597- 舍 己 爲 人
Xả kỷ vi nhân
Bỏ mình vì người.
Chỉ bỏ lợi ích cho mình vì người.
598- 芸 芸 衆 生
Vân vân chúng sanh
Chúng sinh nhiều như cỏ.
Chỉ nhiều người.
599- 門 當 戶 對
Môn đương hộ đối
Cửa lớn cửa nhỏ tương đương.
Chỉ sự hôn nhân xứng nhau.
600- 長 年 累 月
Trường niên lũy nguyệt
Năm dài tháng tích.
Chỉ thời gian dài tích lũy.
601- 虎 穴 龍 潭
Hổ huyệt long đàm
Hang hổ, ao rồng.
Chỉ chỗ nguy hiểm.
602- 虎 頭 蛇 尾
Hổ đầu xà vĩ
Đầu hổ, đuôi rắn
Chỉ sự có đầu không đuôi.
603- 虎 父 無 犬 子
Hổ phụ vô khuyển tử
Cha hổ không có con chó.
Chỉ có cha anh hùng thì không thể có con nhút nhát.
604- 金 玉 良 言
Kim ngọc lương ngôn
Lời nói vàng ngọc.
Chỉ lời nói quý.
605- 金 枝 玉 葉
Kim chi ngọc diệp
Lá ngọc cành vàng.
Chỉ thuộc quý tộc.
606- 金 蟬 脫 殼
Kim thiền thoát xác
Ve sầu bỏ xác.
Chỉ kế thoát thân.
607- 門 戶 之 見
Môn hộ chi kiến
Kiến giải của môn phái.
Chỉ thành kiến.
608- 青 梅 竹 馬
Thanh mai trúc mã
Lấy trúc làm ngựa, lấy quả mai xanh ném chơi. Trò chơi của trẻ em.
Chỉ bạn thời thơ ấu.
609- 雨 後 春 筍
Vũ hậu xuân duẫn
Sau mưa măng mọc.
Chỉ sự vật mới.
610- 雨 過 天 青
Vũ quá thiên thanh
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Chỉ hoàn cảnh ác liệt đã qua rồi.
611- 後 生 可 畏
Hậu sanh khả úy
Người sau đáng sợ.
Chỉ người trẻ có năng lực.
612- 後 來 居 上
Hậu lai cư thượng
Kẻ sau ở trên.
Chỉ người trẻ thắng người già.
613- 前 因 後 果
Tiền nhân hậu quả
Nhân trước quả sau.
Chỉ nhân quả.
614- 前 思 後 想
Tiền tư hậu tưởng
Suy nghĩ trước sau.
Chỉ suy đi tính lại.
615- 前 倨 後 恭
Tiền cứ hậu cung
Trước kiêu sau cung.
Chỉ trước ngạo mạn sau cung kính.
616- 前 程 萬 里
Tiền trình vạn lý
Tiền đồ vạn dậm.
Chỉ tiền đồ to lớn.
617- 指 天 誓 日
Chỉ thiên thệ nhật
Chỉ trời mà thề.
Chỉ thề nguyền.
618- 按 兵 不 動
Án binh bất động
Chỉ không ra lệnh.
619- 流 芳 百 世
Lưu phương bách thế
Danh thơm trăm đời.
Chỉ sự lưu danh tốt.
620- 畏 首 畏 尾
Úy thủ úy vĩ
Sợ đầu sợ đuôi.
Chỉ sợ này, sợ nọ.
621- 相 敬 如 賓
Tương kính như tân
Kính nhau như khách.
Chỉ vợ chồng tôn trọng nhau.
622- 眉 來 眼 去
Mi lai nhãn khứ
Liếc qua liếc lại.
Chỉ trai gái liếc nhau.
623- 眉 飛 色 舞
Mi phi sắc vũ
Mi bay, sắc múa.
Chỉ sự đắc ý.
624- 眉 開 眼 笑
Mi khai nhãn tiếu
Mi mở, mắt cười.
Chỉ sự cao hứng.
625- 突 飛 猛 進
Đột phi mãnh tiến
Tấn mạnh, bay cao.
Chỉ tiến bộ.
626- 紅 男 綠 女
Hồng nam lục nữ
Trai đỏ, gái xanh.
Chỉ y phục thanh niên, thiếu nữ.
627- 胡 言 亂 語
Hồ ngôn loạn ngữ
Cứ nói loạn lên.
Chỉ nói bậy lung tung.
628- 胡 思 亂 想
Hồ tư loạn tưởng
Suy nghĩ gì đâu.
Chỉ suy nghĩ lung tung.
629- 苦 盡 甘 來
Khổ tận cam lai
Hết khổ đến sướng.
Chỉ qua khổ đến vui.
630- 面 如 菜 色
Diện như thái sắc
Mặt như sắc rau.
Chỉ mặt xanh như tầu lá chuối.
631- 面 紅 耳 赤
Diện hồng nhĩ xích
Mặt đỏ tía tai.
Chỉ sự phẫn nộ.
632- 面 無 人 色
Diện vô nhân sắc
Mặt không sắc người.
Chỉ mặt không sắc máu.
633- 風 吹 草 動
Phong xuy thảo động
Gió thổi cỏ động.
Chỉ sự biến đổi.
634- 風 流 雲 散
Phong lưu vân tán
Gió thổi mây tan.
Chỉ sự ly tán.
635- 風 調 雨 順
Phong điều vũ thuận
Mưa gió thuận hòa.
Chỉ mưa gió đúng thời vụ cho nhà nông.
636- 食 不 甘 味
Thực bất cam vị
Ăn không biết ngọt.
Chỉ lo lắng quá.
637- 俯 仰 由 人
Phủ ngưỡng do nhân
Cúi, ngửa mặt do người.
Chỉ không tự chủ.
638- 飛 蛾 投 火
Phi nga đầu hỏa
Thiêu thân vào lửa.
Chỉ sự tiêu diệt.
639- 借 刀 殺 人
Tá đao sát nhân
Mượn dao giết người.
Mượn sức người khác để diệt đối phương. Chỉ mượn sức người.
640- 借 花 獻 佛
Tá hoa hiến Phật
Mượn hoa cúng Phật.
Chỉ dùng lễ vật của người để tặng cho người khác.
641- 乘 風 破 浪
Thừa phong phá lãng
Cưỡi gió phá sóng.
Chỉ sự dũng cảm tiến bước.
642- 乘 人 之 危
Thừa nhân chi nguy
Thừa lúc người gập nguy.
Chỉ lúc người gập nguy mà làm hại.
643- 海 誓 山 盟
Hải thệ sơn minh
Thề non hẹn biển.
Chỉ lời thề của trai gái.
644- 家 破 人 亡
Gia phá nhân vong
Người mất nhà tan.
Chỉ gập hoạn nạn.
645- 旁 若 無 人
Bàng nhược vô nhân
Không để người chung quanh vào mắt.
Chỉ không coi trọng người chung quanh.
646- 班 門 弄 斧
Ban môn lộng phủ
Múa búa trước cửa Lỗ Ban.
Chỉ không lượng sức mình khoe giỏi trước chuyên gia.
647- 神 出 鬼 没
Thần xuất quỷ một
Thần hiện quỷ biến.
Chỉ không thể nắm bắt.
648- 神 魂 顚 倒
Thần hồn điên đảo
Như kẻ mất hồn.
Chỉ tâm hồn không định.
649- 神 機 妙 算
Thần cơ diệu toán
Kế sách tuyệt hảo.
Chỉ tính toán kỹ lưỡng.
650- 假 仁 假 義
Giả nhân giả nghĩa
Giả nhân, giả nghĩa.
Chỉ giả từ bi, nhưng kỳ thực gian trá.
651- 假 公 濟 私
Giả công tế tư
Giả công giúp tư.
Chỉ giả việc công để làm việc tư.
652- 做 賊 心 虛
Tố tặc tâm hư
Làm giặc lòng rỗng.
Chỉ làm sai tâm không yên.
653- 唯 唯 諾 諾
Duy duy nặc nặc
Vâng vâng dạ dạ.
Chỉ không dám biểu thị ý kiến.
654- 啞 口 無 言
Á khẩu vô ngôn
Câm miệng, không lời.
Chỉ sự kinh dị.
655- 問 非 所 答
Vấn phi sở đáp
Câu đáp chẳng liên quan gì đến câu hỏi.
Chỉ hỏi một đằng đáp một nẻo.
656- 執 法 如 山
Chấp pháp như sơn
Giữ luật như núi.
Chỉ vô tư.
657- 執 迷 不 悟
Chấp mê bất ngộ
Mê không chịu tỉnh.
Chỉ sự chấp sai không đổi.
658- 堂 堂 正 正
Đường đường chính chính
Đường hoàng.
Chỉ sự quang minh chính đại.
659- 張 三 李 四
Trương tam lý tứ
Ông ba Trương, ông bốn Lý.
Chỉ người vô danh.
660- 張 口 結 舌
Trương khẩu kết thiệt
Mở miệng uốn lưỡi.
Chỉ nói không ra lời.
661- 張 牙 舞 爫
Trương nha vũ trảo
Nhe nanh múa vuốt.
Chỉ sự hung dữ.
662- 明 知 故 犯
Minh tri cố phạm
Biết mà cứ làm.
Chỉ cố ý làm dù biết là sai.
663- 明 爭 暗 鬥
Minh tranh ám đấu
Tranh sáng, tranh tối.
Chỉ sự đấu tranh kịch liệt trong tối, ngoài sáng.
664- 明 日 黄 花
Minh nhật hoàng hoa
Ngày mai hoa vàng.
Chỉ sự đã qua rồi.
665- 洋 洋 自 得
Dương dương tự đắc
Hớn hở tự đắc.
Chỉ sự mãn ý.
666- 洋 洋 大 觀
Dương dương đại quán
Bao la đủ loại.
Chỉ có nhiều thứ.
667- 得 魚 忘 荃
Đắc ngư vong thuyên
Được cá quên nơm.
Chỉ sự vong ơn.
668- 得 不 償 失
Đắc bất thường thất
Được không bù mất.
Chỉ lợi không bù đắp được tổn thất.
669- 得 寸 進 尺
Đắc thốn tiến xích
Được một phân tiến một thước.
Chỉ được voi đòi tiên.
670- 情 不 自 禁
Tình bất tự cấm
Tình không ngăn được.
Chỉ sự tình biểu lộ, không tự kiềm chế.
671- 情 投 意 合
Tình đầu ý hợp
Tình ý hợp nhau.
Chỉ hai bên hòa hợp.
672- 患 得 患 失
Hoạn đắc hoạn thất
Lo được, lo mất.
Chỉ lòng dạ kẻ tiểu nhân.
673- 患 難 之 交
Hoạn nạn chi giao
Tình bạn khi khó khăn.
Chỉ sự giúp đỡ của bạn bè khi gập khó.
674- 斬 草 除 根
Trảm thảo trừ căn
Chém cỏ trừ rễ.
Chỉ trừ hậu hoạn.
675- 欲 速 不 達
Dục tốc bất đạt
Muốn nhanh chẳng được.
Chỉ muốn nhanh thành hỏng.
676- 殺 人 滅 口
Sát nhân diệt khẩu
Giết người bịt miệng.
Chỉ thủ tiêu nhân chứng.
677- 殺 身 成 仁
Sát thân thành nhân
Lấy chết thành nhân.
Chỉ xả thân vì chính nghĩa. Cũng là chỉ cái đạo lý làm người.
678- 殺 人 不 眨 眼
Sát nhân bất trát nhãn
Giết người không chớp mắt.
Chỉ sự tàn nhẫn.
679- 殺 鷄 取 卵
Sát kê thủ noãn
Giết gà giữ trứng.
Chỉ tham gần không nhìn xa.
680- 深 信 不 疑
Thâm tín bất nghi
Tin sâu chẳng nghi.
Chỉ hoàn toàn tin tưởng.
681- 深 思 熱 慮
Thâm tư nhiệt lự
Suy nghĩ chín chắn.
Chỉ suy đi tính lại cẩn thận.
682- 深 得 我 心
Thâm đắc ngã tâm
Sâu tận tâm tôi.
Chỉ sự hiểu biết tâm của chính mình.
683- 甜 言 蜜 語
Điềm ngôn mật ngữ
Lời ngọt tiếng mật.
Chỉ lời ngon tiếng ngọt.
684- 眼 明 手 快
Nhãn minh thủ khoái
Mắt sáng tai nhanh.
Chỉ sự nhanh nhẩu.

685- 眼 高 手 低
Nhãn cao thủ đê
Mắt cao tay thấp.
Chỉ phê bình một người không bằng người khác.
686- 淚 流 滿 面
Lệ lưu mãn diện
Lệ chẩy đầy mặt.
Chỉ sự bi thương cực độ.
687- 淚 如 泉 湧
Lệ như tuyền dũng
Lệ chẩy như suối phun.
Chỉ sự bi thương quá độ.
688- 淚 如 雨 下
Lệ như vũ hạ
Lệ như mưa rơi.
Chỉ sự bi thương tràn đầy.
689- 淚 眼 汪 汪
Lệ nhãn uông uông
Mắt lệ rưng rưng.
Chỉ hình dạng bi thảm.
690- 兩 淚 汪 汪
Lưỡng lệ uông uông
Hai mắt rưng rưng.
Chỉ hình dạng bi thảm.
691- 泣 不 成 聲
Khấp bất thành thanh
Khóc không ra tiếng.
Chỉ sự bi thương cực độ.
692- 泣 如 雨 下
Khấp như vũ hạ
Khóc như mưa.
Chỉ sự bi thương cực độ.
693- 無 事 生 非
Vô sự sinh phi
Đương không thành có.
Chỉ tạo nên thị phi.
694- 興 風 作 浪
Hưng phong tác lãng
Nổi gió tạo sóng.
Chỉ gây sự.
695- 同 心 同 德
Đồng tâm đồng đức
Đồng lòng đồng đức.
Chỉ cùng mục đích, cùng hành động.
696- 心 心 相 印
Tâm tâm tương ấn
Lòng lòng khế hợp.
Chỉ hai người hoàn toàn khế hợp.
697- 鐵 面 無 私
Thiết diện vô tư
Mặt sắt vô tư.
Chỉ sự vô tư.
698- 鐵 樹 開 花
Thiết thụ khai hoa
Cây sắt nở hoa.
Chỉ không có khả năng thực hiện.
699- 鐵 杵 成 針
Thiết chử thành châm
Chùy sắt mài thành kim.
Chỉ sự kiên nhẫn.
700- 笑 裡 藏 刀
Tiếu lý tàng đao
Trong tiếng cười có dao kiếm.
Chỉ : Bề ngoài thơn thớt nói cười,
Bề trong nhan hiểm giết người như chơi.
701- 滔 滔 不 絕
Thao thao bất tuyệt
Nước chẩy không ngừng.
Chỉ sự liên tục.
702- 口 說 無 憑
Khẩu thuyết vô bằng
Lời nói không bằng cứ.
Chỉ lời nói không thể làm bằng cớ.
703- 馬 不 停 蹄
Mã bất đình đề
Ngựa không dừng gót.
Chỉ sự tiến lên không ngừng.
704- 勞 而 無 功
Lao nhi vô công
Nhọc sức vô công.
Chỉ nhọc sức vô ích.
705- 玉 石 俱 焚
Ngọc thạch câu phần
Ngọc, đá đều thiêu.
Chỉ quý, tiện đều bị hủy.
706- 狼 心 狗 肺
Lang tâm cẩu phế
Tâm sói, phổi chó.
Chỉ sự tham, độc.
707- 獨 一 無 二
Độc nhất vô nhị
Có một không hai.
Chỉ hiếm có.
708- 獨 木 不 成 林
Độc mộc bất thành lâm
Một cây không thành rừng.
Chỉ một mình không thành việc lớn.
709- 積 小 成 多
Tích tiểu thành đa
Chứa nhiều thành lớn.
Chỉ tích trữ.
710- 積 勞 成 疾
Tích lao thành tật
Làm việc nhiều thành bệnh.
Chỉ công tác nhiều sanh bệnh.
711- 遺 臭 萬 年
Di xú vạn niên
Lưu xấu vạn năm.
Chỉ ác danh lưu truyền.
712- 龍 爭 虎 鬥
Long tranh hổ đấu
Rồng tranh, hổ đấu.
Chỉ sự tranh đấu kịch liệt.
713- 龍 飛 鳳 舞
Long phi phụng vũ
Rồng phi, phượng múa.
Chỉ thư pháp rồng bay, phượng múa.
714- 應 對 如 流
Ứng đối như lưu
Đối đáp như nước chẩy.
Chỉ sự mẫn tiệp.
715- 總 而 言 之
Tổng nhi ngôn chi
Nói tóm lại.
Chỉ nói tổng quát.
716- 膽 小 如 鼠
Đảm tiểu như thử
Mật nhỏ như chuột.
Chỉ nhát như thỏ đế.
717- 臨 陣 脫 逃
Lâm trận thoát đào
Ra trận chạy trốn.
Chỉ trốn chạy khi ra trận.
718- 臨 陣 磨 槍
Lâm trận ma thương
Ra trận mới mài thương.
Chỉ sự không chuẩn bị.
719- 臨 渴 堀 井
Lâm khát quật tỉnh
Khát nước mới đào giếng.
Chỉ sự không chuẩn bị.
720- 豁 然 貫 通
Hốt nhiên quán thông
Bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Chỉ bỗng nhiên tỉnh ngộ.
721- 萬 衆 一 心
Vạn chúng nhất tâm
Vạn chúng một lòng.
Chỉ sự đoàn kết.
722- 萬 念 俱 灰
Vạn niệm câu hôi
Vạn niệm đều thành tro.
Chỉ không còn hy vọng gì.
723- 萬 家 燈 火
Vạn gia đăng hỏa
Vạn nhà thắp đèn.
Chỉ cảnh tượng ban đêm.
724- 萬 死 一 生
Vạn tử nhất sanh
Vạn chét một sống.
Chỉ trải qua nhiều gian nan.
725- 萬 世 流 芳
Vạn thế lưu phương
Vạn đời lưu danh.
Chỉ thanh danh truyền vạn đại.
726- 落 花 流 水
Lạc hoa lưu thủy
Hoa rụng nước chẩy.
Chỉ sự suy bại.
727- 葉 落 歸 根
Diệp lạc quy căn
Lá rụng về cội.
Chỉ không quên cỗi rễ.
728- 解 甲 歸 田
Giải giáp quy điền
Cởi giáp về vườn.
Chỉ binh sĩ giải ngũ về quê.
729- 話 不 投 機
Thoại bất đầu cơ
Nói chuyện chẳng hợp.
Chỉ hai bên không đồng ý kiến.
730- 過 目 成 誦
Quá mục thành tụng
Liếc mắt là nhớ.
Chỉ sự chỉ nhìn một lần là nhớ.
731- 飲 水 思 源
Ẩm thủy tư nguyên
Uống nước nhớ nguồn.
Chỉ đừng vong bản.
732- 拔 山 扛 鼎
Bạt sơn giang đỉnh
Nhổ núi vác đỉnh.
Chỉ sức mạnh.
733- 粥 少 僧 多
Chúc thiểu tăng đa
Cháo ít tăng nhiều.
Chỉ người nhiều, vật ít.
734- 一 犬 吠 影 百 犬 吠 聲
Nhất khuyển phệ ảnh bách khuyển phệ thanh
Một chó sủa hình, trăm chó sủa tiếng.
Chỉ không biệt rõ.
735- 一 登 龍 門 聲 價 十 倍
Nhất đăng long môn thanh giá thập bội
Một khi lên cửa rồng giá trị tăng mười lần.
Chỉ khi có người có danh đề cao thì thanh danh càng lên cao.
736- 上 天 無 路 入 地 無 門
Thượng thiên vô lộ nhập địa vô môn
Lên trời không đường, vào đất không cửa.
Chỉ tuyệt đường.
737- 寸 草 春 暉
Thốn thảo Xuân huy
Tấc cỏ ánh Xuân.
Chỉ con gái khó báo ơn cha mẹ.
738- 巾 幗 丈 夫
Cân quắc trượng phu
Trượng phu mang khăn (cân), đồ trang sức (quắc).
Chỉ bậc nữ hào kiệt.
739- 不 可 救 藥
Bất khả cứu dược
Không có thuốc chữa.
Chỉ bệnh không thể cứu.
740- 德 高 望 重
Đức cao vọng trọng
Đức cao, tiếng tốt.
Chỉ phẩm đức cao, tiếng tốt.
741- 荒 淫 無 耻
Hoang dâm vô sỉ
Hoang dâm không hổ.
Chỉ hoang dâm.
742- 荒 診 絕 倫
Hoang chẩn tuyệt luân
Khám bệnh láo nhất.
Chỉ sự hoang đường.
743- 馬 到 成 功
Mã đáo thành công
Ngựa chạy tới đích.
Chỉ sự thành công.
744- 高 唱 入 雲
Cao xướng nhập vân
Cao giọng vào mây.
Chỉ giọng cao vút tới mây xanh.
745- 不 其 而 遇
Bất kỳ nhi ngộ
Không hẹn mà gập.
Chỉ cuộc gập không hẹn trước.
746- 不 欺 暗 室
Bất khi ám thất
Không khinh phòng tối.
Chỉ người lỗi lạc.
747- 不 堪 一 擊
Bất kham nhất kích
Không kham công kích.
Chỉ sự không chịu được sự công kích.
748- 小 鳥 依 人
Tiểu điểu y nhân
Chim nhỏ nương người.
Chỉ sự bảo vệ trẻ nhỏ, con gái.
749- 小 家 碧 玉
Tiểu gia bích ngọc
Bích ngọc của tiểu gia.
Chỉ con gái các nhà trung, tiểu gia.
750- 人 才 輩 出
Nhân tài bối xuất
Nhân tài xuất hiện liên tục.
Chỉ người tài kế tiếp nhau xuất hiện.
751- 人 云 亦 云
Nhân vân diệc vân
Đã nói, lại nói.
Chỉ không có chủ ý.
752- 不 可 多 得
Bất khả đa đắc
Không thể được nhiều.
Chỉ không có nhiều.
753- 不 可 言 狀
Bất khả ngôn trạng
Dùng lời không tả được.
Chỉ không diện tả được bằng lời.
754- 手 忙 脚 亂
Thủ mang cước loạn
Tay vung, chân loạn.
Chỉ sự rối loạn.
755- 手 無 寸 鐵
Thủ vô thốn thiết
Tay không tấc sắt.
Chỉ tay không có võ khí.
756- 五 花 八 門
Ngũ hoa bát môn
Năm hoa tám cửa.
Chỉ sự biến hóa.
757- 五 光 十 色
Ngũ quang thập sắc
Năm ánh sáng, mười mầu sắc.
Chỉ sự mỹ lệ.
758- 反 敗 爲 勝
Phản bại vi thắng
Chuyển bại thành thắng.
Chỉ sự chuyển biết tốt.
759- 反 躬 自 問
Phản cung tự vấn
Tự mình hỏi mình.
Chỉ tự hỏi chính mình.
760- 平 心 靜 氣
Bình tâm tĩnh khí
Tâm bình, khí tĩnh.
Chỉ tâm bình, khí hòa.
761- 平 心 而 論
Bình tâm nhi luận
Bình tâm mà luận bàn.
Chỉ nghị luận công bình.
762- 目 光 如 炬
Nhật quang như cự
Ánh mắt như bó đuốc.
Chỉ mắt sáng rực, tỏ lòng tức giận.
763- 目 無 餘 子
Mục vô dư tử
Mắt không người khác.
Chỉ sự chỉ nhìn tới một người.
764- 自 掘 墳 墓
Tự quật phần mộ
Tự đào lỗ chôn.
Chỉ tự tìm đường chết.
765- 自 强 不 息
Tự cường bất tức
Tự cường không nghỉ.
Chỉ nỗ lực tiến lên.
766- 風 平 浪 靜
Phong bình lãng tĩnh
Gió yên, sóng lặng.
Chỉ vô sự.
767- 風 起 雲 湧
Phong khởi vân dũng
Gió lên, mây nổi.
Chỉ sự vật đại lượng xuất hiện.
768- 海 上 無 魚 蝦 自 大
Hải thượng vô ngư hà tự đại
Trong biển không cá, tôm tự lớn.
Chỉ trong đám người mù, kẻ chột làm vua.
769- 海 底 撈 月
Hải để lao nguyệt
Mò trăng đáy biển.
Chỉ phí sức mà không thành công.
770- 兵 不 血 刃
Binh bất huyết nhẫn
Mũi dao không dính máu.
Chỉ thế như chẻ tre, không cần huyết chiến.
771- 兵 不 厭 詐
Binh bất yếm trá
Việc quân không ngại lừa dối.
Chỉ việc quân có thể dùng mưu để thắng.
772- 弄 巧 成 拙
Lộng xảo thành chuyết
Khéo quá hóa vụng.
Chỉ kết quả tưởng tốt hóa hỏng.
773- 弄 假 成 眞
Lộng giả thành chân
Lấy giả thành thật.
Chỉ tưởng giả hóa thật.
774- 攻 其 無 備
Công kỳ vô bị
Tấn công khi không phòng bị.
Chỉ tấn công khi địch không phòng bị.
775- 攻 成 奪 地
Công thành đoạt địa
Đánh thành chiếm đất.
nChỉ dùng võ lực mở rộng biên cương.
776- 以 力 服 人
Dĩ lực phục nhân
Lấy sức phục ngườ.
Chỉ lấy sức đè người.
777- 以 理 服 人
Dĩ lý phục nhân
Lấy lý phục người.
Chỉ dùng đạo lý mà khuất phục người.
778- 以 功 爲 守
Dĩ công vi thủ
Lấy tấn công để thủ.
Chỉ tấn công để tự vệ.
779- 以 退 爲 進
Dĩ thối vi tiến
Lấy lùi làm tiến.
Chỉ lùi tức tiến.
780- 去 僞 存 真
Khứ ngụy tồn chân
Bỏ giả, giữ thật.
Chỉ giữ cái tốt.
781- 去 粗 取 精
Khứ thô thủ tinh
Bỏ thô, giữ tinh.
Chỉ giữ cái tinh khiết.
782- 三 三 兩 兩
Tam tam lưỡng lưỡng
Ba ba hai hai.
Chỉ ít người.
783- 三 足 鼎 立
Tam túc đỉnh lập
Thế đứng ba chân.
Chỉ thế ba chân vạc.
784- 有 敎 無 類
Hữu giáo vô loại
Có học thì không vô loại.
Chỉ sự cần có giáo dục.
785- 有 僃 無 患
Hữu bị vô hoạn
Có sửa soạn thì không bị hậu hoạn.
Chỉ sự đề phòng.
786- 耳 聞 目 睹
Nhĩ văn mục đổ
Tai nghe mắt nhìn.
Chỉ tự nghe, tự nhìn.
787- 耳 聞 不 如 目 見
Nhĩ văn bất như mục kiến
Tai nghe không bằng mắt thấy.
Chỉ tự kinh nghiệm hơn nghe người nói.
788- 交 頭 接 耳
Giao đầu tiếp nhĩ
Kề vai ghé tai.
Chỉ nói chuyện riêng.
789- 交 淺 言 深
Giao thiển ngôn thâm
Tình sơ lời thâm.
Chỉ tuy mới quen mà không gì không bàn.
790- 地 廣 人 稀
Địa quảng nhân hi
Đất rộng người thưa.
Chỉ đất rộng, người ít.
791- 地 大 物 愽
Địa đại vật bác
Đất rộng, vật nhiều.
Chỉ sự phong phú.
792- 坐 臥 不 寜
Tọa ngọa bất ninh
Nằm ngồi không yên.
Chỉ sự lo lắng.
793- 坐 以 待 旦
Tọa dĩ đãi đán
Ngồi chờ sáng.
Chỉ không ngủ.
794- 忍 氣 吞 聲
Nhẫn khí thôn thanh
Nhịn khí nuốt thanh. (nhịn thở, nuốt lời)
Chỉ nén giận.
795- 忍 無 可 忍
Nhẫn vô khả nhẫn
Không thể chịu được.
Chỉ đã nhẫn nhịn rồi không thể nhẫn nhịn mãi được.
796- 形 影 不 離
Hình ảnh bất ly
Hình bóng không rời.
Chỉ sự mật thiết.
797- 形 跡 可 疑
Hình tích khả nghi
Hình dáng đáng nghi.
Chỉ hành động đáng nghi ngờ.
798- 流 連 忘 返
Lưu liên vong phản
Mải vui quên về.
Chỉ vui quên về nhà.
799- 流 离 失 所
Lưu ly thất sở
Ly tán không nhà.
Chỉ chiến tranh hay nạn tai làm dân chúng không nhà cửa.
800- 隱 姓 埋 名
Ẩn tánh mai danh
Dấu họ, chôn tên.
Chỉ sự ẩn danh.
801- 隱 惡 揚 善
Ẩn ác dương thiện
Che ác, nêu thiện.
Chỉ che dấu tội ác chỉ kể điều thiện.
802- 舊 事 重 提
Cựu sự trùng đề
Việc cũ lại kể ra.
Chỉ chuyện cũ khêu lại.
803- 舊 瓶 新 酒
Cựu bình tân tửu
Bình cũ rượu mới.
Chỉ hình thức cũ nhưng nội dung mới.
804- 說 一 不 二
Thuyết nhất bất nhị
Nói một không hai.
Chỉ nói thế nào thì là thế ấy.
805- 說 長 道 短
Thuyết trường đạo đoản
Nói dài, nói ngắn.
Chỉ khuyết điểm của người khác.
806- 强 詞 奪 理
Cưỡng từ đoạt lý
Dùng lời mà lý luận.
Chỉ dùng lời mà đoạt lẽ.
807- 强 人 所 難
Cưỡng nhân sở nan
Ép người làm việc khó.
Chỉ ép người làm điều khó với họ.
808- 得 意 忘 形
Đắc ý vong hình
Đắc ý quên hình hài.
Chỉ sự đắc ý quên cả thái độ thường ngày.
809- 得 隴 望 蜀
Đắc Lũng vọng Thục
Được Lũng muốn Thục.
Chỉ được voi đòi tiên.
810- 古 色 古 香
Cổ sắc cổ hương
Sắc cũ, hương xưa.
Chỉ có phong vị cổ xưa.
811- 古 稀 之 年
Cổ hi chi niên
Tuổi ngày xưa ít có.
Chỉ từ 70 tuổi trở lên.
812- 出 其 不 意
Xuất kỳ bất ý
Thừa lúc không để ý.
Chỉ tấn công khi địch không đề phòng.
813- 出 其 制 勝
Xuất kỳ chế thắng
Thắng địch do kế địch không ngờ.
Chỉ thắng do bất ngờ.
814- 左 耳 入 右 耳 出
Tả nhĩ nhập hữu nhĩ xuất
Vào tai trái, ra tai phải.
Chỉ không chú ý.
815- 左 右 爲 難
Tả hữu vi nan
Phải trái khó chọn.
Chỉ không biết làm sao cho phải.
816- 不 由 自 主
Bất do tự chủ
Không thể tự chủ.
Chỉ người khác khiến mình làm chủ. (không rõ nghĩa)
817- 不 由 分 說
Bất do phân thuyết
Không cho nói.
Chỉ ép làm cho cãi.
818- 上 駟 之 材
Thượng tứ chi tài
Tài cưỡi ngựa tứ.
Chỉ người tài.
819- 上 樹 拔 梯
Thượng thụ bạt thê
Lên cây, rời thang.
Chỉ bị người lừa không còn đường lui.
820- 老 當 益 壯
Lão đương ích tráng
Tuổi già mà ý mạnh.
Chỉ già gân.
821- 老 謀 深 算
Lão mưu thâm toán
Người già tính kỹ.
Chỉ địch lại mưu của người già khó thắng.

822- 死 去 活 來
Tử khứ hoạt lai
Chết đi sống lại.

Chỉ trải qua sự cực khổ.

823- 死 不 足 惜
Tử bất túc tích
Chết không đáng thương.

Chỉ việc làm không đáng.

824- 自 知 之 明
Tự tri chi minh
Tự mình biết mình.

Chỉ tự biết mình.

825- 自 食 其 力
Tự thực kỳ lực
Tay làm hàm nhai.

Chỉ tự mình kiếm sống.

826- 雞 口 牛 後
Kê khẩu ngưu hậu
Miệng gà, đít trâu.

Chỉ làm đầu gà hơn làm đít trâu.

827- 雞 犬 不 寜
Kê khẩu bất ninh
Gà chó không yên.

Chỉ nơi không yên ổn.

828- 轉 危 爲 安
Chuyển nguy vi an
Chuyển nguy thành an.

Chỉ sự nguy hiểm đã qua.

829- 轉 敗 爲 勝
Chuyển bại vi thắng
Chuyển bại thành thắng.

Chỉ sự bại thành thắng.

830- 見 死 不 救
Kiến tử bất cứu
Thấy chết không cứu.

Chỉ thấy người bị nguy mà không cứu.

831- 見 利 忘 義
Kiến lợi vong nghĩa
Thấy lợi quên nghĩa.

Chỉ cần lợi không màng đến đạo lý.

832- 死 無 葬 身 之 地
Tử vô táng thân chi địa
Chết không đất chôn.

Chỉ tội cực ác.

833- 死 馬 當 作 活 馬 醫
Tử mã đương tác hoạt mã y
Đem ngựa chết ra trị.

Chỉ vô vọng.

834- 山 雨 欲 來 風 滿 樓
Sơn vũ dục lai phong mãn lâu
Mưa núi muốn đến gió đầy lầu.

Chỉ sự biến hóa lớn.

835- 山 珍 海 錯
Sơn trân hải thác
Báu núi, vị biển.

Chỉ đồ ăn ngon.

836- 視 死 如 歸
Thị tử như quy
Thấy chết là về.

Chỉ vì chính nghĩa mà dũng cảm.

837- 視 同 兒 戲
Thị đồng nhi hí
Coi như trò trẻ.

Chỉ không coi trọng.

838- 絕 口 不 提
Tuyệt khẩu bất đề
Miệng không đề cập.

Chỉ không nói đến chuyện đó.

839- 絕 處 逢 生
Tuyệt xứ phùng sanh
Cuối đường gập sống.

Chỉ hết cả hy vọng lại gập sanh cơ.

840- 痛 改 前 非
Thống cải tiền phi
Sửa đổi lúc trước không phải.

Chỉ quyết lòng cải hóa.

841- 痛 哭 流 涕
Thống khốc lưu thế
Khóc chẩy nước mắt.

Chỉ bi thương cực độ.

842- 痴 心 忘 想
Si tâm vọng tưởng
Lòng si tưởng vong.

Chỉ sự vọng tưởng không thể thực hiện được.

843- 痴 人 說 夢
Si nhân thuyết mộng
Người điên nói mộng.

Chỉ nói chuyện hoang đường.

844- 門 庭 若 巿
Môn đình nhược thị
Cửa nhà như chợ vỡ. ?

Chỉ người qua lại như chợ.

845- 門 戶 開 放
Môn hộ khai phóng
Môn quy cởi mở.

Chỉ tiếp xúc với bên ngoài. ?

846- 七 步 之 才
Thất bộ chi tài
Tài bước bẩy bước.

Chỉ sự mẫn tiệp. Dẫn tích làm thơ nhanh và hay củ Tào Thực, con của Tào Tháo.

847- 七 言 八 語
Thất ngôn bát ngữ
Bẩy lời tám tiếng.

Chỉ ông một lời, tôi một lời.

848- 隨 波 逐 流
Tùy ba trục lưu
Theo sóng thuận giòng.

Chỉ hùa theo kiến giải của đám đông.

849- 隨 遇 而 安
Tùy ngộ nhi an
Gặp cảnh mà an.

Chỉ dù cảnh nào cũng an.

850- 隨 心 所 欲
Tùy tâm sở dục
Tùy theo lòng muốn.

Chỉ muốn làm gì thì cứ làm.

851- 隨 俗 浮 沉
Tùy tục phù trầm
Theo tục chìm nổi.

Chỉ tục làm sao thì làm vậy.

852- 兵 多 將 勇
Binh đa tướng dõng
Binh nhiều, tướng mạnh.

Chỉ quân lực hùng hậu.

853- 兵 强 馬 壯
Binh cường mã tráng
Lính mạnh ngựa khỏe.

Chỉ quân lực hùng mạnh.

854- 兵 多 將 廣
Binh đa tướng quảng
Lính nhiều tướng lắm.

Chỉ quân lực hùng mạnh.

855- 兵 連 禍 結
Binh liên họa kết
Chiến tranh liên miên tai họa dồn dập.

Chỉ chiến tranh liên tục và nạn tai xẩy ra.

856- 兵 微 將 寡
Binh vi tướng quả
Binh ít, tướng hiếm.

Chỉ binh lực yếu kém.

857- 口 中 雌 黄
Khẩu trung thư hoàng
Thư hoàng trong miệng.

Chỉ tùy tiện nói.

Chú thích : thư hoàng là khoáng vật để nhuộm mầu vàng.

858- 口 惠 而 實 不 至
Khẩu huệ nhi thật bất chí
Nói giỏi nhưng không đúng sự thật.

Chỉ nói này, nói nọ nhưng không đạt chân lý.

859- 山 南 海 北
Sơn Nam hải Bắc
Núi Nam, biển Bắc.

Chỉ nơi xa xôi.

860- 胎 死 腹 中
Thai tử phúc trung
Thai chết trong bụng.

Chỉ kế hoạch không thực hành được.
861- 三 十 六 策 走 爲 上 策
Tam thập lục sách tẩu vi thượng sách
Ba mươi sáu kế chạy là kế hay nhất.

Chỉ nên chạy đi là tốt.

862- 三 頭 政 治
Tam đầu chánh trị
Chánh trị ba đầu.

Chỉ tam đầu chế, tức có ba người cùng nắm quyền cai trị.

863- 三 五 成 羣
Tam ngũ thành quần
Ba năm thành bầy.

Chỉ tụ họp thành bọn.

864- 三 番 四 復
Tam phiên tứ phục
Ba lần bốn lượt.

Chỉ sự lập đi, lập lại.

865- 仙 風 道 骨
Tiên phong đạo cốt
Giống tiên, giống đạo.

Chỉ hình dáng thoát tục.

866- 目 不 識 丁
Mục bất thức đinh
Mắt không nhận được chữ đinh.

Chỉ người mù chữ.

867- 目 不 轉 睛
Mục bất chuyển tinh
Mắt không chuyển.

Chỉ sự chú ý.

868- 人 困 馬 乏
Nhân khốn mã phạp
Người khốn, ngựa mỏi.

Chỉ người và ngựa đều mỏi mệt.

869- 人 生 如 寄
Nhân sanh như ký
Đời người ở tạm.

Chỉ sống gửi thác về.

870- 百 駒 過 隙
Bách câu quá khích
Bóng câu (ngựa) qua cửa.

Chỉ đời người ngắn ngủi.

871- 百 璧 微 瑕
Bạch bích vi hà
Ngọc trắng có vết.

Chỉ một chút tỳ vết không giảm ưu tú một người.

872- 公 而 忘 私
Công nhi vong tư
Vì việc công, quên việc riêng.

Chỉ lấy việc công bỏ việc riêng tư.

873- 公 說 公 有 理 婆 說 婆 有 理
Công thuyết công hữu lý bà thuyết bà hữu lý
Ông nói ông giỏi, bà nói bà hay.

Chỉ mỗi người mỗi ý.

874- 中 流 砥 柱
Trung lưu để trụ
Để trụ giữa dòng.

Chỉ sự kháng cự.

Ghi chú : Để Trụ là tên núi nằm giữa sông Hoàng Hà.

875- 中 途 換 馬
Trung đồ hoán mã
Giữa đường thay ngựa.

Chỉ thay đổi sách lược.

876- 立 足 之 地
Lập túc chi địa
Vững chân trên đất.

Chỉ đã có chỗ đứng.

877- 立 身 處 世
Lập thân xử thế
Cách cư xử ngoài xã hội.

Chỉ cách đãi người tiếp vật.

878- 立 地 成 佛
Lập địa thành Phật
Bỏ ác thành Phật.

Chỉ bỏ ác làm thiện.

879- 引 經 據 典
Dẫn kinh cứ điển
Dẫn sách kể điển.

Chỉ dẫn chứng bằng sách vở, điển tích.

880- 引 咎 自 責
Dẫn cữu tự trách
Làm lỗi tự trách.

Chỉ sự nhận lỗi.

881- 異 路 同 歸
Dị lộ đồng quy
Khác đường nhưng cùng về một chỗ.

Chỉ mọi đường đều dẫn tới La Mã.

882- 異 曲 同 工
Dị khúc đồng công
Khác chỗ cong cùng tác dụng.

Chỉ khác chỗ cong nhưng cùng tác dụng.

883- 平 地 一 聲 雷
Bình địa nhất thanh lôi
Đất bằng bỗng vang tiếng sấm.

Chỉ đất bằng nổi sóng, ý nói đang thanh bình bỗng loạn lạc.

884- 平 淡 無 奇
Bình đạm vô kỳ
Nhàn nhạt không kỳ quặc.

Chỉ sự bình thường không xuất sắc.

885- 千 里 迢 迢
Thiên lý điều điều
Ngàn dậm xa xôi.

Chỉ đường xá xa xôi.

886- 千 差 萬 別
Thiên sai vạn biệt
Ngàn sai, vạn khác.

Chỉ sự khác nhau xa lắm.

887- 勞 苦 功 高
Lao khổ công cao
Công tác lao khổ đạt được kết quả tốt.

Chỉ sự làm việc cực đước kết quả tốt.

888- 勞 而 無 功
Lao nhi vô công
Cực nhọc mà chẳng nên.

Chỉ làm việc cực mà không có kết quả tốt.

889- 勞 民 傷 財
Lao dân thương tài
Khổ dân, tốn tiền.

Chỉ làm khổ dân mà hao tiền công quỹ.

890- 勞 燕 分 飛
Lao yến phân phi
Nhọc sức yến bay.

Chỉ sự phân ly.

891- 傷 弓 之 鳥
Thương cung chi điểu
Chim bị tên bắn.

Chỉ gặp tai họa.

892- 傷 風 敗 俗
Thương phong bại tục
Bại hoại phong tục.

Chỉ hành vi bất chánh của trai gái.

893- 傷 天 害 理
Thương thiên hại lý
Hại trời, hại lý.

Chỉ hành vi bạo ngược.

894- 升 當 入 室
Thăng đương nhập thất
Lên giảng đường, vào thất tu.

Chỉ hai giai đoạn tối cao của người học đạo.

895- 付 之 流 水
Phó chi lưu thủy
Giao cho nước chẩy.

Chỉ không để vào tâm.

896- 付 之 丙 丁
Phó chi Bính Đinh
Giao cho ngọn lửa.

Chỉ thiêu đốt.

897- 付 之 一 笑
Phó chi nhất tiếu
Làm với nụ cười.

Chỉ để tâm vào việc.

898- 鼠 目 寸 光
Thử mục thốn quang
Mắt chuột một tấc.

Chỉ không nhìn xa.

899- 敬 而 遠 之
Kính nhi viễn chi
Kính trọng mà xa lánh.

Chỉ không tiếp cận được.

900- 生 財 有 道
Sanh tài hữu đạo
Đạo lý làm tiền.

Chỉ chỉ biết kiếm tiền.

901- 生 勞 死 哀
Sanh lao tử ai
Sống khổ, chết khổ.

Chỉ lòng thương tiếc.

902- 生 離 死 別
Sanh ly tử biệt
Sống lìa, thác biệt.

Chỉ sự ly biệt không bao giờ gập lại.

903- 生 靈 塗 炭
Sanh linh đồ thán
Sanh linh khổ đau.

Chỉ dân chịu thống khổ.

904- 生 死 關 頭
Sanh tử quan đầu
Vấn đề sống chết.

Chỉ việc trọng đại.

905- 生 不 逢 辰
Sanh bất phùng thần
Sanh không đúng lúc.

Chỉ không gập thời.

906- 生 花 妙 筆
Sanh hoa diệu bút
Múa bút hoa nở.

Chỉ văn chương linh hoạt.

907- 生 死 予 奪
Sanh tử dư đoạt
Ban cho sống chết.

Chỉ quyền uy tuyệt đối.

908- 出 爾 反 爾
Xuất nhĩ phản nhĩ
Ăn miếng, trả miếng.

Chỉ đối với người thế nào thì người đối với mình thế ấy.

909- 出 人 頭 地
Xuất nhân đầu địa
Vừa xuất hiện mọi người phải cúi đầu.

Chỉ con người siêu việt.

910- 出 人 意 表
Xuất nhân ý biểu
Ý khác mọi người.

Chỉ ý kiến khác thường.

911- 出 頭 露 面
Xuất đầu lộ diện
Ra mặt.

Chỉ xuất hiện trước công chúng.

912- 出 言 不 遜
Xuất ngôn bất tốn
Nói không trốn tránh.

Chỉ lời ngạo mạn.

913- 出 言 無 狀
Xuất ngôn vô trạng
Nói không lễ phép.

Chỉ nói không lễ độ.

914- 叫 苦 連 天
Khiếu khổ liên thiên
Kêu khổ dàn trời.

Chỉ khổ quá kêu trời.

915- 十 年 九 不 收
Thập niên cửu bất thu
Mười năm thì chín năm không thâu thuế.

Chỉ đất hoang.

916- 十 目 所 示 十 手 所 指
Thập mục sở thị thập thủ sở chỉ
Mười năm mắt nhìn, mười tay trỏ.

Chỉ người bị chỉ trích.

917- 十 八 重 地 獄
Thập bát trùng địa ngục
Mười tám tầng địa ngục.

Chỉ cảnh đau khổ.

918- 十 拿 九 穩
Thập nã cửu ổn
Mười nắm chín trúng.

Chỉ sự chính xác.

919- 水 到 渠 成
Thủy đáo cừ thành
Nước tới rãnh thành.

Chỉ tới lúc tột đỉnh sẽ theo tự nhiên.

920- 水 乳 交 融
Thủy nhũ giao dung
Nước hòa vào sữa.

Chỉ sự dung hợp.

921- 左 右 逢 源
Tả hữu phùng nguyên
Phải trái gập nguồn.

Chỉ sự thuận lợi.

922- 左 道 旁 門
Tả đạo bàng môn
Không phải chánh phái.

Chỉ tà ma ngoại đạo.

923- 左 顧 右 盼
Tả cố hữu phán
Nhìn phải, ngoái trái.

Chỉ sự kiêu ngạo.

924- 半 途 而 廢
Bán đồ nhi phế
Nửa đường bỏ dở.

Chỉ bỏ việc nửa chừng.

925- 心 亂 如 麻
Tâm loạn như ma
Tâm loạn như gai.

Chỉ sự phiền não.

926- 心 廣 體 胖
Tâm quảng thể bàn
Lòng thoáng, thân mập.

Chỉ mọi việc như ý nên thân mập mạp.

927- 心 曠 神 怠
Tâm khoáng thần đãi
Lòng khoáng thần biếng.

Chỉ lòng khai phóng thì thần làm biếng.

928- 仗 義 疎 財
Trượng nghĩa sơ tài
Cậy nghĩa khinh tài.

Chỉ sự trọng tín nghĩa.

929- 仗 義 執 言
Trượng nghĩa chấp ngôn
Cậy nghĩa chấp lời.

Chỉ sự trọng nghĩa khí.

930- 輕 而 易 學
Khinh nhi dị học
Nhẹ mà dễ học.

Chỉ làm không nhọc sức.

931- 輕 車 減 從
Khinh xa giảm tùng
Xe nhẹ giảm tùy tùng.

Chỉ chức nhân quan trọng, ít tùy tùng, tiện xuất hành.

932- 輕 於 毫 毛
Khinh ư hào mao
Coi cái chết như lông hồng.

Chỉ coi nhẹ cái chết.

933- 輕 重 倒 置
Khinh trọng đảo trí
Nhẹ, nặng đổi chỗ.

Chỉ không phân nặng nhẹ.

934- 輕 描 淡 寫
Khinh miêu đạm tả
Dùng mầu nhạt để vẽ.

Chỉ dùng mầu nhạt trong hội họa.

935- 輕 歌 曼 舞
Khinh ca mạn vũ
Ca nhẹ, múa chậm.

Chỉ múa hát nhu hòa.

936- 輕 諾 寡 信
Khinh nặc quả tín
Hứa nhẹ ít tin.

Chỉ hứa bừa mà không giữ lời.

937- 輕 擧 忘 動
Khinh cử vọng động
Ít suy mà làm.

Chỉ việc làm thiếu suy nghĩ.

938- 輕 手 輕 脚
Khinh thủ khinh cước
Nhẹ tay, nhẹ chân.

Chỉ đi rón rén.

939- 遠 走 高 飛
Viễn tẩu cao phi
Cao bay, xa chạy.

Chỉ khó bắt.

940- 遠 水 不 救 近 火
Viễn thủy bất cứu cận hỏa
Nước xa không cứu được lửa gần.

Chỉ không thể cấp cứu.

941- 銅 牆 鐵 壁
Đồng tường thiết bích
Tường đồng vách sắt.

Chỉ sự phòng bị kiên cố.

942- 驚 弓 之 鳥
Kinh cung chi điểu
Con chim sợ ná.

Chỉ đã gập nạn một lần rồi thì sẽ sợ mãi.

943- 驚 天 動 地
Kinh thiên động địa
Long trời lở đất.

Chỉ uy thế rất mạnh.

944- 驚 心 動 魄
Kinh tâm động phách
Hết hồn hết vía.

Chỉ kinh hãi cực độ.

945- 驚 世 駭 俗
Kinh thế hãi tục
Người đời đều sợ.

Chỉ mọi người đều kinh sợ.

946- 驚 惶 失 散
Kinh hoàng thất tán
Kinh hoàng hoảng loạn.

Chỉ trong cơn hoảng loạn không biết làm gì.

947- 顯 而 易 見
Hiển nhi dị kiến
Rõ ràng dễ thấy.

Chỉ đạo lý rõ ràng.

948- 賞 心 樂 事
Thưởng tâm lạc sự
Chuyên làm người vui.

Chỉ làm cho mọi người vui.

949- 賞 心 悅 目
Thưởng tâm duyệt mục
Cảnh làm người vui.

Chỉ cảnh đẹp làm người vui.

950- 勢 如 破 竹
Thế như phá trúc
Thế như trẻ tre.

Chỉ tình hình quân sự tốt.

951- 勢 不 兩 立
Thế bất lưỡng lập
Thế không cùng đội trời.

Chỉ không thể sống chung.

952- 勢 均 力 敵
Thế quân lực địch
Thế lực bằng địch.

Chỉ lực lượng bằng nhau.

953- 勢 成 騎 虎
Thế thành kỵ hổ
Cưỡi trên lưng cọp.

Chỉ sự nguy hiểm.

954- 騎 虎 難 下
Kỵ hổ nan hạ
Cưỡi cọp khó xuống.

Chỉ sự nguy hiểm khó tránh.

955- 淋 漓 盡 致
Lâm ly tận trí
Lâm ly tới chỗ.

Chỉ sự thống khoái.

956- 深 入 淺 出
Thâm nhập thiển xuất
Ra cạn, vào xâu.

Chỉ dùng văn tự để chỉ sự thâm sâu.

957- 深 謀 遠 慮
Thâm mưu viễn lự
Mưu sâu nhìn xa.

Chỉ kế hoạch sâu xa.

958- 包 羅 萬 象
Bao la vạn tượng
Vô vàn vạn tượng.

Chỉ tất cả.

959- 包 藏 禍 心
Bao tạng họa tâm
Có tâm hại người.

Chỉ có lòng hãm hại người.

960- 頭 頭 是 道
Đầu đầu thị đạo
Đạo lý rõ ràng.

Chỉ sự rõ ràng.

961- 頭 痛 醫 頭 脚 痛 醫 脚
Đầu thống y đầu cước thống y cước
Đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân.

Chỉ tri ngọn không trị gốc.

962- 默 不 作 聲
Mặc bất tác thanh
Im lặng không tiếng.

Chỉ trả lời bằng cách không nói.

963- 理 真 氣 壯
Lý chân khí tráng
Tự tin mình đúng.

Chỉ sự tự tin.

964- 自 知 理 屈
Tự tri lý quật( khuất)
Tự biết mình sai.

Chỉ biết mình đi sai đường.

965- 滿 腹 才 學
Mãn phúc tài học
Đầy bụng tài học.

Chỉ tài học.

966- 萬 壽 無 彊
Vạn thọ vô cương
Sống lâu mãi mãi.

Chỉ chúc sống lâu.

967- 兆 民 之 首
Triệu dân chi thủ
Người cầm đầu dân.

Chỉ nhà lãnh đạo.

968- 父 天 母 地
Phụ thiên mẫu địa
Cha trời mẹ đất.

Chỉ nhà vua.

969- 自 圓 其 說
Tự viên kỳ thuyết
Làm tròn lời nói.

Chỉ tự giải thích.

970- 永 不 磨 滅
Vĩnh bất ma diệt
Vĩnh viễn không tiêu diệt.

Chỉ sự bất tử.

971- 文 武 全 才
Văn vũ toàn tài
Tài gồm văn võ.

Chỉ người văn hay võ giỏi.

972- 士 氣 大 振
Sĩ khí đại chấn
Sĩ khí chấn động.

Chỉ lên tinh thần.

973- 節 節 勝 利
Tiết tiết thắng lợi
Mọi trận đều thắng.

Chỉ thắng liên tiếp.

974- 一 聲 令 下
Nhất thanh lịnh hạ
Một tiếng ra lệnh.

Chỉ chờ lệnh ra.

975- 含 含 糊 糊
Hàm hàm hồ hồ
Mơ hồ.

Chỉ không rõ.

976- 摸 不 著 頭 腦
Mạc bất trước đầu não
Sờ chẳng thấy đầu.

Chỉ không biết đầu đuôi.

977- 無 可 非 議
Vô khả phi nghị
Không thể chỉ trích.

Chỉ không có chỗ nào sai.

978- 無 可 爭 辯
Vô khả tranh biện
Không thể tranh cãi.

Chỉ căn cứ trên sự thức.

979- 無 名 小 卒
Vô danh tiểu tốt
Người không tên tuổi.

Chỉ người vô danh vọng.

980- 無 地 自 容
Vô địa tự dung
Không đất tự dung.

Chỉ không có chỗ dung thân.

981- 無 的 放 矢
Vô đích phóng thỉ
Bắn không mục đích.

Chỉ bắn bừa.

982- 無 奇 不 有
Vô kỳ bất hữu
Không gì lạ không thể xẩy ra.

Chỉ chuyện gì cũng có thể xẩy ra.

983- 無 法 無 天
Vô pháp vô thiên
Không pháp, không trời.

Chỉ không gì ác mà không làm.

984- 無 計 可 施
Vô kế khả thi
Chẳng có kế nào.

Chỉ không có kế nào để áp dụng.

985- 無 風 起 浪
Vô phong khởi lãng
Không gió nổi sóng.

Chỉ sinh sự.

986- 無 能 爲 力
Vô năng vi lực
Không có khả năng.

Chỉ không có tài.

987- 無 惡 不 作
Vô ác bất tác
Không ác gì không làm.

Chỉ làm bất cứ tội ác gì.

988- 無 可 無 不 可
Vô khả vô bất khả
Cái này cũng được, cái kia cũng tốt.

Chị không thành kiến.

989- 無 事 不 豋 三 寶 殿
Vô sự bất đăng tam bảo điện
Không việc không lên điện tam bảo.

Chỉ có việc.

990- 無 影 無 蹤
Vô ảnh vô tung
Không hình không vết.

Chỉ không dấu vết.

991- 無 溦 不 至
Vô vi bất chí
Không chuyện nhỏ nào không lo.

Chỉ sự chu đáo.

992- 無 遠 不 屆
Vô viễn bất giới
Không xa nào không tới.

Chỉ dù xa tới đâu cũng tới.

993- 無 理 取 鬧
Vô lý thủ náo
Vô lý làm loạn.

Chỉ cố ý làm loạn.

994- 無 可 奈 何
Vô khả nại hà
Không biết làm sao cho phải.

Chỉ không có biện pháp chỉ thuận theo tự nhiên.

995- 樂 極 生 悲
Lạc cực sanh bi
Vui quá hóa buồn.

Chỉ cái gì đã lên tới cực điểm thì sẽ đổi hướng ngược lại.

996- 傾 耳 细 聽
Khuynh nhĩ tế thính
Nghiêng tai nghe cho rõ.

Chỉ chăm chú lắng nghe.

997- 傾 盆 大 雨
Khuynh bồn đại vũ
Mưa lớn như nghiêng chậu.

Chỉ mưa lớn.

998- 傾 家 蕩 產
Khuynh gia đãng sản
Tiêu phá sản nghiệp.

Chỉ phá gia sản.

999- 傾 城 傾 國
Khuynh thành khuynh quốc
Nghiêng thành, nghiêng nước.

Chỉ đẹp lắm.

1000- 傾 巢 而 出
Khuynh sào nhi xuất
Nghiêng tổ mà ra.

Chỉ dốc hết toàn lực.

1001- 以 德 報 怨
Dĩ đức báo oán
Lấy đức báo oán.

Chỉ lấy ơn nghĩa mà báo người thù.

Advertisements

Chiến Nào Muội Muội! – Chương 7: Muội Muội Thứ 4 Của Vương Tiểu Hổ!

IMG_9660

Ngày hôm đó Vương Tiểu Hổ buồn chán đến mức chẳng muốn làm gì, chỉ nằm ngoài sân phơi nắng.

Phong Chấn nhàn nhã nằm xuống bên cạnh y thông báo:

“Hổ nhi ta có một tin tốt muốn thông báo cho ngươi biết học viện chúng ta sắp bị đóng cửa vì thiếu học viên rồi!”

Vương Tiểu Hổ không quan tâm, bây giờ biết Phó Thái Lâm không phải Thoa Thoa y cũng chẳng tha thiết gì mấy cái học viện, y đang suy nghĩ cách để trở về thế giới của y.

Đột nhiên Phong Chấn quỳ sụp xuống khóc lóc van nài: “Hổ nhi ta cầu xin ngươi hãy đi tìm thêm học viên cho học viện chúng ta đi, ân đức này Phong Chấn ta suốt đời không quên!”

Vương Tiểu Hổ im lặng một lúc lâu rồi hỏi: “Thiếu bao nhiêu?”

Phong Chấn mừng quýnh: “3 người, một học viện muốn duy trì hoạt động phải có ít nhất 5 người!”

Vương Tiểu Hổ hỏi tiếp: “Thời hạn đóng cửa là bao nhiêu ngày?”

Phong Chấn giơ 7 ngón tay ra: “7 ngày! Chỉ còn 7 ngày thôi là chúng ta phải ra đường ở!”

Vương Tiểu Hổ bước ra cổng khi tới cổng y đột nhiên quay đầu lại:

“À quên ngươi không được gọi ta là Hổ nhi nữa, nếu ta còn nghe từ đó một lần nữa ngươi có 18 mạng cũng không đủ cho ta giết đâu!”

Phong Chấn gật lấy gật để: “Đương nhiên! Đương nhiên! Vậy ta phải gọi ngươi là gì?”

“Gọi ta là Vương!” Vương Tiểu Hổ đáp.

Vương là họ của Vương Tiểu Hổ cũng có nghĩa là Đức Vua.

***

Đức vua của các ngươi đến rồi đây! Tất cả mau quỳ xuống!

***

Vương Tiểu Hổ dạo hết nửa vòng kinh thành cũng chưa tìm được học viên, ai có chút thực lực đều đổ về Lục Viện. Y đang ngáp ngắn ngáp dài thì phía trước có đám đông tụ tập, đang rảnh rỗi nên y cũng chen vào xem thử.

Chen qua đám đông Vương Tiểu Hổ thấy một nữ nhân đang cầm kiếm chĩa thẳng vào 2 nam nhân.

Nữ nhân cũng có thể tính là mỹ
nhân, mặc một bộ y phục trắng tinh, nàng có vẻ đang rất tức giận.

2 nam nhân ngũ quan tuấn tú dựa vào y phục có thể biết họ là học viên của Thiên Đạo Viện, Vương Tiểu Hổ cực kỳ ghét Thiên Đạo Viện nên y ghét luôn 2 người này không cần lí do gì cả.

Một trong 2 nam nhân Thiên Đạo Viện lên tiếng: “Tần Mộng Dao, muội có biết mình đang làm gì không hả? Mau bỏ kiếm xuống trước khi Thiên Hải sư huynh tức giận!”

Tần Mộng Dao vẫn không bỏ kiếm xuống, nàng nói giọng có chút nghẹn ngào:

“Ta muốn biết lí do tại sao ta bị tước phù hiệu Thiên Đạo?” Phù hiệu là dấu hiệu nhận biết học viên học viên, bị tước phù hiệu cũng giống như bị buộc thôi học.

Thiên Hải đáp: “Tần cô nương, cô nương vi phạm cấm chế của học viện nên chúng ta buộc phải tước phù hiệu của cô!”

Tần Mộng Dao gằn giọng: “Thiên Hải Hoả Vũ! Ngươi đừng có ngậm máu phun người! Rõ ràng ngươi tán tỉnh ta không được sinh hận rồi tự tiện tước phù hiệu của ta, ta nhất định bẩm báo chuyện này lên viện trưởng!”

Đám đông nghe thế lập tức bàn tán xôn xao, Thiên Hải Gia là gia tộc của Hoàng Hậu sao có thể chịu được dân chúng rèm pha? Nam nhân bên cạnh Thiên Hải Hoả Vũ thấy y tức giận đến đỏ mặt vội vàng lớn tiếng mắng nhiếc Tần Mộng Dao:

“Tần Mộng Dao ngươi thật to gan lớn mật dám giữa thanh thiên bạch nhật vu khống Thiên Hải sư huynh? Để xem ta trừng trị ngươi như thế nào!” Y lập tức rút kiếm, y vừa rút kiếm thì đột nhiên trước mặt y xuất hiện 2 thanh hắc kiếm, mũi 2 thanh hắc kiếm chỉ cách 2 mắt y nửa tấc nếu y tiến thêm bước nữa lập tức bị đâm mù mắt.

“Ngươi thử bước một bước nữa xem ta trừng trị ngươi như thế nào?”
Tần Mộng Dao, Thiên Hải Hoả Vũ lẫn đám đông đều kinh ngạc. Thiên Hải Hoả Vũ quát lớn: “Kẻ nào? Mau ra đây!”

Vương Tiểu Hổ thản nhiên bước ra, y đứng chắn phía trước Tần Mộng Dao. Y nói: “Tam Hoàng Đại Đương Gia Vương Tiểu Hổ, ông nội nhà ngươi đây!”

Thiên Hải Hoả Vũ đương nhiên chưa nghe qua Tam Hoàng hay Vương Tiểu Hổ, y hỏi: “Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi chán sống rồi mau rút 2 thanh kiếm xấu xí kia về cho ta!”

Vương Tiểu Hổ cười lớn: “Nhìn mặt ta có giống đang quan tâm không? Ta nói cho ngươi biết…” Y đột nhiên nắm lấy tay Tần Mộng Dao “Tần Mộng Dao từ hôm nay không còn là học viên của Thiên Đạo Viện nữa, cô ấy là của ta!”

Tần Mộng Dao đỏ mặt cũng không dằn tay ra, Thiên Hải Hoả Vũ tức giận đến mức lắp bắp: “Ngươi… ngươi…”

Vương Tiểu Hổ nói tiếp: “Cô ấy là người của Tứ Diệp Thảo Học Viện, ngươi nghe hiểu tiếng người chứ? Hiểu rồi thì cút đi cho ông!” Tuy nói thế nhưng y lại nắm tay lôi Tần Mộng Dao đi mất. Thiên Hải Hoả Vũ chỉ có thể hét phía sau: “Vương Tiểu Hổ! Tần Mộng Dao! Ta nhất định không tha cho 2 người các ngươi đâu!”

Vương Tiểu Hổ không quan tâm chỉ nắm tay Tần Mộng Dao đi thật nhanh còn Tần Mộng Dao mỉm cười lẽo đẽo đi theo y.

Khi về đến Tứ Diệp Thảo học viện, Vương Tiểu Hổ thông báo cho Phong Chấn Tần Mộng Dao sẽ là thành viên mới của học viện, Phong Chấn phải nói là mừng rỡ như điên.

Sau đó cả 3 cùng trò chuyện, Phong Chấn hỏi tại sao nàng lại bị Thiên Hải Hoả Vũ tước phù hiệu Thiên Đạo, nàng bèn kể câu chuyện của mình:

“Muội sinh ra ở làng Phù Vân nằm sâu trong núi, trong làng rất coi trọng tu luyện giả, nhà nào có người đủ tiêu chuẩn trở thành tu luyện giả thì người trong gia đình đó đều rất lấy làm tự hào nhưng hơn 10 năm nay làng muội chưa có ai có thể thông qua khảo thí của Lục Viện. Muội vào lễ trưởng thành đo linh lực trở thành người có linh lực cao nhất làng suốt 100 năm qua, phụ mẫu của muội đã cực kỳ mừng rỡ, có người trong làng còn bật khóc và cũng rất lâu rồi muội mới thấy trưởng làng cười, cười rất tươi. Muội lên kinh thi vào Lục Viện với sự kỳ vọng của tất cả mọi người, gia đình, người thân, bạn bè và mọi người trong làng. Sau khi biết tin muội thông qua khảo thí thành công gia nhập Thiên Đạo Viên mọi người trong làng đều gửi lời chúc mừng đến muội, phụ thân muội không quản đường xa đến đây chỉ để nhìn thấy con gái mình mặc đồng phục Thiên Đạo, hôm đó phụ thân muội đã nói rất nhiều, muội chưa bao giờ thấy người nói chuyện nhiều đến vậy, nghe nói ở làng muội còn mở tiệc ăn mừng nữa. Vậy mà tên Thiên Hải Hoả Vũ…”

Giọng Tần Mộng Dao nghẹn đi, Phong Chấn chỉ biết an ủi: “Muội cứ bình tĩnh, uống chút trà cho thư giãn, chuyện không vui không cần kể nữa cũng được!” Vương Tiểu Hổ im lặng không nói gì.

Tần Mộng Dao nhấp một ngụm trà rồi kể tiếp:

“Thiên Hải Hoả Vũ ngay lần đầu gặp đã tán tỉnh muội nhưng lần nào cũng bị cự tuyệt, con người của hắn chỉ cần nhìn qua là biết không phải người tốt, tiếp xúc qua một lần liền nhận ra là một kẻ xấu xa. Muội đã nhiều lần trực tiếp phản ánh lên các học sĩ thậm chí viện trưởng nhưng bọn họ đều nói cho qua đến tối hôm trước hắn nhân lúc không có ai đã sàm sỡ muội bị muội tát một bạt tai sau đó muội chạy trốn khỏi đó. Sáng hôm hay thì nhận được thông báo muội vi phạm cấm luật nên bị tước phù hiệu muội liền đến gặp viện trưởng nhưng giữa đường bị chặn lại bởi Phong Bạo là tay chân thân tín của Thiên Hải Hoả Vũ, hắn nói chỉ cần muội chiều ý Thiên Hải Hoả Vũ lập tức được trả lại phù hiệu thậm chí còn được hưởng nhiều quyền lợi ở Thiên Đạo Viện, muội cực kỳ tức giận vì biết Thiên Hải Hoả Vũ đứng sau chuyện tước phù hiệu nên đã tức tốc đi tìm hắn sau đó thì như những gì Vương huynh đã chứng kiến trên phố hôm nay…”

Phong Chấn nghe xong cũng phẫn nộ thay cho Tần Mộng Dao, Vương Tiểu Hổ đột nhiên lên tiếng hỏi Tần Mộng Dao: “Hắn sàm sỡ chỗ nào của muội?” Phong Chấn ngớ người: “Ngươi bị điên à? Nghe xong câu chuyện cảm động và bi ai như vậy mà ngươi chỉ để ý đến cái chi tiết đó à?”

Tần Mông Dao đỏ mặt nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Vương Tiểu Hổ: “Là… là mông ạ!”

Vương Tiểu Hổ quay lại hỏi Phong Chấn: “Tên Thiên Hải Hoả Vũ đó là người như thế nào?”

Phong Chấn làm bộ nghiêm túc: “Hai người không biết Thiên Hải Gia à? Đừng nói là ở kinh thành cả Tam Diệp Thảo Quốc không ai không biết Thiên Hải Gia, Thiên Hải Gia là gia tộc của Đương Kim Hoàng Hậu, quyền lực hay tiền tài đều đứng đầu đất nước, đụng vào Thiên Hải Gia khác nào đụng vào Hoàng Hậu? Đụng vào Hoàng Hậu chính là chọc giận Đương Kim Thánh Thượng, kết quả chỉ có chết! Thiên Hải Hoả Vũ là con thứ của Thiên Hải gia chủ Thiên Hải Kiêu Dương, dựa vào gia thế của mình mà hống hách không xem ai ra gì, hắn còn là người cực kỳ phong lưu chỉ cần nhìn trúng cô nương nhà ai thì cô nương đó lập tức trở thành thê thiếp của hắn nhưng dù sao hắn cũng có chút thực lực hiện tại đã là Tu luyện giả Luyện Hư. Mộng Dao à muội đúng xui xẻo tận mạng mới dính tới hắn!”

Vương Tiểu Hổ im lặng một chút rồi nói: “Tần Mộng Dao, từ giờ muội sẽ là muội muội của ta!”

Tần Mộng Dao và Phong Chấn đều ngạc nhiên ngớ người ra. Vương Tiểu Hổ nói tiếp: “Chỉ cần Vương Tiểu Hổ ta còn ở đây ngày nào ta nhất định sẽ bảo vệ muội!” Tần Mộng Dao mỉm cười: “Vâng ạ!”

“Từ giờ hãy gọi ta là lão đại!” Vương Tiểu Hổ đứng dậy: “Bây giờ theo ta ta sẽ sắp xếp phòng cho muội.” Tần Mộng Dao lẽo đẽo theo sau. Phong Chấn gọi với theo: “Này! Sao hai người lại bỏ ta một mình? Ta cũng đi!”

Vương Tiểu Hỗ sắp xếp Tần Mộng Dao ở phòng cạnh phòng mình, trong khi nàng đang dọn dẹp phòng thì Vương Tiểu Hổ đứng ngoài nghiến răng: “Tên Thiên Hải chó chết dám sờ mông muội muội ta, xem ta thiến ngươi như thế nào!”

Vương Tiểu Hổ chỉ có 3 muội muội, Hàn Phong Linh Nhi muội muội ruột thịt và 2 muội muội kết nghĩa Thoa Thoa và Tuyết Dạ Linh Băng hôm nay ở thế giới tu chân y đã có thêm một muội muội kết nghĩa, Tần Mông Dao.

Chiến Nào Muội Muội! – Chương 6: Một Kiếm.

IMG_9593

A Tu La Chiến Khải.

Hắc khí bao trùm lấy cơ thể La Hầu tạo thành một cái kén màu đen. Cái kén mở ra, trên người La Hầu xuất hiện một bộ khải giáp màu đen tuyền, trên đầu La Hầu đội một mũ trụ có 2 sừng ngoài ra mũ trụ còn có mặt nạ hình dáng hung tợn răng nhọn lởm chởm.

Tu La Chiến Giáp không ngờ hình dáng lại đáng sợ đến vậy, Hắc Nhật cực kỳ nóng cũng không thể nung chảy Tu La Chiến Giáp, La Hầu vung kiếm chém đôi Hắc Nhật sau đó lại vung kiếm sử ra công pháp của mình.

Vũ!

Kiếm chiêu như mưa. Kiếm khí như mưa.

Kiếm khí chém tới dày đặc như mưa căn bản không cho phép Vương Tiểu Hổ tránh né tất nhiên Vương Tiểu Hổ cũng không tránh né y lại chém ra Hoả Nguyệt chém đôi một vài kiếm khí sau đó chém ra Hắc Nhật nung chảy kiếm khí rồi liên tục sử ra Hoả Nguyệt Hắc Nhật chém đứt nung chảy hết kiếm khí.

Nhìn bề ngoài thì giống như Vương Tiểu Hổ đang chật vật để chống đỡ nhưng La Hầu thấy rõ ràng y đang thử chiêu.

“Ngươi đang thử chiêu?” La Hầu hỏi.

“Không tệ, công pháp của ta ta chỉ mới sáng tạo được 5 ngày nên sử dụng chưa quen, phải dùng vài lần mới có thể phát huy được hết uy lực chiêu thức!”

Tự sáng tạo công pháp? Nếu người khác nói La Hầu sẽ không tin nhưng Vương Tiểu Hổ nói hắn tin vì ngay từ lúc mới giao thủ hắn đã biết được Vương Tiểu Hổ linh căn song hệ hơn nữa còn kết hợp hai nguyên tố linh căn thành một.

“Bây giờ hãy hưởng thụ uy lực chân chính của Hoả Nguyệt!” Vương Tiểu Hổ nói xong chém ra Hoả Nguyệt, Hoả Nguyệt lao đi như xé gió.

La Hầu không dám khinh địch lập tức sử ra Sát Thần nhưng “Roẹt!” trước ngực của hắn đã bị Hoả Nguyệt chém một lằn dài, máu lập tức bắn ra xối xả. Hoả Nguyệt sắc bén đến nỗi xuyên thủng cả Tu La Chiến Khải.

Băng Phách hốt hoảng đứng dậy thét lớn: “La Hầu!”

Nàng vừa dứt lời Vương Tiểu Hổ đã ở ngay trước mặt nàng. Mười tiếng Roẹt vang lên trên người La Hầu xuất hiện thêm mười vết thương dài, máu lại bắn ra xối xả sau đó La Hầu gục xuống.

Hoả Nguyệt Thập Liên Phát!

Băng Phách mặt mày tái mét, La Hầu là một trong mười chiến sĩ Ma tộc mạnh nhất cũng gục ngã nàng sao có thể là đối thủ? Vương Tiểu Hổ cười gằn vác Băng Phách lên vai: “Đi nào!”

Keng!

Vương Tiểu Hổ phản ứng cực nhanh đưa kiếm về sau đỡ kiếm khí nhưng đối phương cũng không chậm đã cướp được Băng Phách, người cướp chính là La Hầu đang bê bết máu. La Hầu hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Vương Tiểu Hổ đáp: “Bổn đại lão gia là Vương Tiểu Hổ. La Hầu, nhớ cho kỹ cái tên đã đánh bại ngươi đi!”

La Hầu nói: “Vương Tiểu Hổ, ngươi đúng là một đối thủ tốt nhưng bảo vệ công chúa là sứ mạng của ta, hậu hội hữu kỳ!” Nói xong cả hai biến mất.

Vương Tiểu Hổ tức giận bóp chặt hai tay: “Chết tiệt! Băng Phách, lần sau ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta!”

Đứng một hồi lâu Vương Tiểu Hổ mới sực nhớ ra Huyết Sâm vội vàng chạy đi tìm, đang loanh quanh thì bất ngờ gặp một người đang từ dưới chân núi đi lên, người này chính là Quân Sơn Lâm.

Quân Sơn Lâm thấy Vương Tiểu Hổ vội đưa 2 tay ra hành lễ: “Chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Vương Tiểu Hổ khoác tay: “Ta đang có việc bên người, ngươi mau tránh ra!”

Quân Sơn Lâm mỉm cười: “Huynh cũng đi tìm Huyết Sâm đúng không?” Y nói xong thấy Vương Tiểu Hổ không nói gì bèn nói tiếp: “Xin hỏi quý tính đại danh của huynh? Lần trước huynh nói là người thân của Phó sư muội không biết là quan hệ gì?”

Vương Tiểu Hổ trả lời nhát gừng: “Vương Tiểu Hổ! Đại ca!”

Quân Sơn Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: “Thất lễ rồi Vương huynh đệ nhưng kì lạ thật tại hạ quen biết Phó sư muội từ nhỏ nhưng chưa bao giờ gặp hay nghe nói về huynh.”

Vương Tiểu Hổ cười khẩy: “Từ nhỏ gì chứ ngươi quen biết muội ấy cùng lắm là một tháng… Khoan đã!” Y vội vàng: “Ngươi bảo là ngươi quen biết muội từ nhỏ? Chính xác là lúc mấy tuổi?”

Quân Sơn Lâm đáp: “Tại hạ quen sư muội từ lúc 7 tuổi!”

Vương Tiểu Hổ hỏi dồn dập: “Ngươi chắc chắn chứ? Ý ngươi là Phó Thái Lâm sinh ra và lớn lên ở đây? Ngươi chắc chắn người đó là Phó Quân Lâm chứ?”

Quân Sơn Lâm thấy hơi kì lạ nhưng vẫn đáp: “Vâng, có chuyện gì sao Vương huynh?”

Vương Tiểu Hổ không trả lời y chỉ biết lẩm bẩm: “Không thể nào! Không thể nào!” rồi như người mất hồn đi xuống núi.

***

Khi về đến Tứ Diệp Thảo Học Viện Vương Tiểu Hổ nhờ Phong Chấn tìm hiểu về Phó Thái Lâm thậm chí còn đi dò hỏi tất cả những người từng gặp gỡ, tiếp xúc cũng như thân thiết với Phó Thái Lâm từ nhỏ đến lớn mất 7 ngày y có một kết luận:

Phó Thái Lâm không phải là Thoa Thoa! Phó Thái Lâm chỉ là một người giống Thoa Thoa!

Vương Tiểu Hổ vò đầu bứt tai nửa ngày cuối cùng cũng đến gặp Phó Thái Lâm.

Phó Thái Lâm đang thiền định phát hiện Vương Tiểu Hổ đứng trước mặt vội vàng rút kiếm: “Ngươi còn dám đến?”

Đột nhiên Vương Tiểu Hổ quỳ ập xuống, mặt cúi sát đất. Hành động của y làm cho Phó Thái Lâm cực kỳ bất ngờ sau đó y đem mọi chuyện kể hết cho Phó Thái Lâm nào là y có 6 người thân ở Tam Hoàng Gia Trang nào là muội muội y một tháng trước mất tích nào là y đi tìm khắp mọi nơi rồi Phó Thái Lâm giống muội muội y như đúc nên đã nhận nhầm nhưng y giấu chuyện y ở thế giới khác đến chỉ nói là y ở một nơi rất xa đến đây.

Phó Thái Lâm lắng nghe câu chuyện một cách kỹ lưỡng rồi đối chiếu lời nói hành động của Vương Tiểu Hổ trước đây rồi nàng quyết định tin tưởng câu chuyện có phần hoang đường của y. Tuy nhiên điều làm nàng tin tưởng chính là tình cảm của y dành cho muội muội rất chân thành.

“Ta đã mạo phạm cô nương, lấy tóc trả tóc lấy răng đền răng cô nương có tâm nguyện gì cứ nói Vương Tiểu Hổ ta dù chết cũng nhất định hoàn thành cho cô!”

Phó Thái Lâm nói: “Chuyện đã qua rồi ngươi không cần để bụng, ta cũng không có tâm nguyện gì cần hoàn thành chuyện này kết thúc ở đây thôi.”

“Kết thúc là kết thúc thế nào? Thế này đi, cô bị thương cứ nói phương thuốc ra ta sẽ hái hết về cho cô!” Về khoản ngoan cố lì lợm Vương Tiểu Hổ là vô địch.

“Không cần đâu…” Phó Thái Lâm một mực từ chối nhưng bị cắt ngang, người cắt ngang chính là Mặc Vũ.

“Nếu ngươi đã biết hối lỗi thì ta không ngại nói cho ngươi biết phương thuốc: Sừng của Độc Giác Lôi Thú, Mai của Ma Vực Vạn Thọ Quy, Mật hoa của Tuyết Sơn Hoa, Da của Thái Dương Kì Lân, Móng của Lam Long, Nước mắt của Tiên Tử!”

Vương Tiểu Hổ tự tin đáp: ” Cứ để đó cho ta!” Phó Thái Lâm trừng mắt Mặc Vũ, Mặc Vũ thản nhiên nhún vai.

“À quên mất con bé Băng Phách công chúa gì đó lần sau ta sẽ đem đến cho cô xử lý!”

Nhắc đến Băng Phách Phó Thái Lâm và Mặc Vũ đều cau mày, Phó Thái Lâm hỏi: “Ngươi đã gặp Băng Phách rồi?”

“Ừ, bảy ngày trước ta đi hái Huyết Sâm thì gặp cô ta. Haha cô ta bị ta hù cho suýt nữa đái ra quần nếu không phải tên La Hầu chết tiệt thì ta đã bắt cô ta về cho cô rồi!” Vương Tiểu Hổ đắc ý trả lời.

Phó Thái Lâm và Mặc Vũ đều kinh ngạc, Mặc Vũ hỏi: “Ngươi có thể đánh bại Băng Phách ngang ngửa Phó muội thậm chí còn có thể sống sót sau khi gặp Đệ nhất chiến sĩ Ma tộc La Hầu?”

Vương Tiểu Hổ đáp: “Con nhóc Băng Phách yếu như sên còn La Hầu mặc dù ta biết hắn chưa dùng toàn lực nhưng vẫn bị ta chém mười mấy nhát phải ôm con nhóc bỏ chạy. Thực lực hiện tại của ta chưa đủ đánh bại hắn nhưng lần sau ta nhất trở nên mạnh mẽ hơn hắn, đánh bại hắn đem con nhắc kia về cho cô xử lý!” Nói xong vội vàng cao từ.

“Vương công tử!” Phó Thái Lâm đột nhiên gọi Vương Tiểu Hổ.

Vương Tiểu Hổ quay đầu lại: “Có chuyện gì?”

“Không có gì, chúc công tử sớm tìm được muội muội của mình!”

“Cảm ơn!” Vương Tiểu Hổ nói xong chạy biến đi.

Mặc Vũ trầm ngâm: “Đột nhiên xuất hiện một tên Vương Tiểu Hổ thực lực bí ẩn hơn nữa hắn ta chính tà bất phân…”

Phó Thái Lâm nói: “Hy vọng y là đồng minh của chúng ta.” Nàng đương nhiên hiểu boăn khoăn của Mặc Vũ.

Mặc Vũ đột nhiên chuyển chủ đề: “Nhưng hắn ta đã mạo phạm cái gì của muội hả? Để ta dạy dỗ hắn một trận dám đụng vào muội muội của ta!”

Phó Thái Lâm đỏ mặt quay đi: “Không… Không có gì đâu!”

Mặc Vũ liếc Phó Thái Lâm, thầm nghĩ: “Có quỷ mới tin!”

Chiến Nào Muội Muội! – Chương 5: Băng Phách Công Chúa

IMG_9654

Thác Bạt nghiến răng, hắn ta càng lúc càng cảm thấy uy hiếp khủng bố từ Vương Tiểu Hổ.

Linh căn hoả hệ ngọn lửa có nhiều màu đỏ, vàng, lam, lục, tím hoặc trắng nhưng Thác Bạt chưa từng thấy ai có ngọn lửa màu đen bao giờ hơn nữa rõ ràng linh căn của Vương Tiểu Hổ là ám hệ vì trừ quang hệ chỉ có ám hệ có thể ảo hoá Chiến Giáp. Không lẽ Vương Tiểu Hổ là song hệ linh căn? Đây tuyệt đối là doạ người hơn nữa còn hợp nhất 2 linh căn lại thành một, càng doạ người hơn nữa.

Đáng sợ hơn là Vương Tiểu Hổ ảo hoá ra một loại Chiến Giáp chưa từng có, loại người bí ẩn như Vương Tiểu Hổ là một mối uy hiếp lớn cho Thác Bạt. Thác Bạt chỉ kiếm lên trời hô lớn: “Bát Đại Kì Xà, nuốt chửng hắn cho ta!”

Toàn thân Thác Bạt toả ra hắc khí, hắc khí ảo hoá thành một mãng xà 8 đầu, chính là Ma thú trong truyền thuyết Bát Đại Kì Xà, Ma thú độc nhất trong tất cả Ma thú. Bát Đại Kì Xà há 8 cái mồm đỏ lòm như chậu máu táp về phía Vương Tiểu Hổ.

Vương Tiểu Hổ cũng gào lớn: “Hắc Hoả Gào Thét!” Y há miệng phun ra một luồng hắc hoả, luồng hắc hoả thổi bay Bát Đại Kì Xà sau đó thổi bay luôn Thác Bạt, Thác Bạt bị hắc hoả thiêu đốt ngất đi, rõ ràng Vương Tiểu Hổ đã nương tay không giết.

Luồng hắc hoả sau khi thiêu đốt Thác Bạt vẫn không dừng lại bắn ra phía sau nung chảy cả một góc đỉnh núi, uy lực của Hắc Hoả Gào Thét thật hãi người.

Vương Tiểu Hổ đá đá Thác Bạt, y cau mày: “Yếu quá! Hai chiêu cũng không chịu nổi!” Vương Tiểu Hổ nghe có tiếng khóc vội nhìn ra phía sau thì ra tiếng khóc phát ra từ Huyết Sâm, một cô gái xinh đẹp khí chất lạnh lùng mặc áo lông đen đang cầm nó.

“Mau giao Huyết Sâm cho ta!” Vương Tiểu Hổ đưa tay ra. Cô gái cười nhạt: “Dám vô lễ với bổn công chúa ngươi đúng là chán sống rồi!”

“Công chúa? Ngươi là công chúa Ma tộc kẻ đã làm bị thương Phó Thái Lâm?” Vương Tiểu Hổ sắc mặt ngưng đọng.
“Đúng vậy! Chính là ta, công chúa Băng Phách!” Băng Phách có vẻ đắc ý.

Vương Tiểu Hổ nghiến răng ken két: “Ngươi dám làm bị thương muội muội của ta, ngươi chết chắc rồi!” Hai mắt của Vương Tiểu Hổ phun ra hai cột lửa bốc cao cùng với tóc và áo choàng của y lần nữa tạo thành một cột hắc hoả khổng lồ xông lên tận trời cao, thiêu đốt bầu trời, cả tuyết cũng bị thiêu đốt hoá thành mưa.

Linh lực khổng lồ của Vương Tiểu Hổ gần như sắp doạ chết Băng Phách, nàng dù sao cũng là tu luyện giả Đăng Thiên nhưng hoàn toàn bị Vương Tiểu Hổ áp đảo.

“Ngươi… ngươi thực sự chỉ mới tẩy tuỷ!” Băng Phách chạm khẽ chuôi Băng Phách Kiếm.

“Mấy cái cảnh giới đó không áp dụng được cho ta đâu, Băng Phách công chúa mạng của ngươi hôm nay thuộc về ta rồi!” Vương Tiểu Hổ mở lòng bàn tay ra, dưới chân y đột nhiên mọc ra một hắc hoả cự thủ. Cự thủ nhanh như chớp lao tới chộp lấy Băng Phách, Băng Phách bị tóm lấy vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được, Bắc Cực Băng Phách của nàng không thể nào đóng băng được hắc hoả cự thủ.

“Ngươi… ngươi định làm gì ta?” Băng Phách lạnh lùng cũng lộ vẻ lo sợ.

“Ta không đánh phụ nữ, ta sẽ giao ngươi cho Phó Thái Lâm tuỳ muội ấy xử trí!” Vương Tiểu Hổ trả lời rồi đưa tay ra định điều khiển hắc hoả cự thủ kéo Băng Phách lại thì đột nhiên vang lên một giọng nói:

“Khoan đã!”

Kèm theo đó hắc hoả cự thủ lập tức bị chém đứt, một trung niên xuất hiện đưa tay bế lấy Băng Phách. Người này chính là La Hầu.

“Thì ra là ngươi!” Vương Tiểu Hổ cười nhạt.

“Thì ra là ngươi!” La Hầu cũng ngạc nhiên như Vương Tiểu Hổ. “Không ngờ ngươi vẫn còn sống hơn nữa còn từ một tên phế vật trở thành cường giả!”

“Hôm nay ta thu hoạch không tệ rồi, ngươi đâm ta một kiếm ta sẽ trả lại ngươi một kiếm!” Vương Tiểu Hổ tụ hắc hoả ảo hoá thành một thanh kiếm, y gọi là Hắc Hoả Kiếm.

“Còn phải xem ngươi có thực lực đó không!” La Hầu không quan tâm Vương Tiểu Hổ, hắn bế Băng Phách lại đặt lên một tảng đá trồi lên, hắn nói: “Công chúa ngồi ở đây, thần đi giải quyết chút chuyện với hắn!”

Băng Phách gật đầu: “Ngươi phải cẩn thận, hắn ta thực lực rất bí ẩn!”

“Thần hiểu, công chúa an tâm!” La Hầu đáp sau đó đi lại đứng đối diện với Vương Tiểu Hổ.

Vương Tiểu Hổ không nói nhiều, lập tức thi triển chiêu thức mình mới nghĩ ra.

“Hoả Nguyệt!”

Mặt trăng bốc cháy, trăng non bị ngọn hắc hoả thiêu đốt.

Vương Tiểu Hổ chém ra một vầng
trăng khuyết bằng hắc hoả, Hoả Nguyệt cực kỳ sắc bén, theo Vương Tiểu Hổ chiêu này có thể chém đứt mọi thứ.

La Hầu cũng rút kiếm, lần này hắn thực sự rút kiếm. Cuồng Vương Kiếm vang danh thiên hạ cuối cùng cũng được rút ra khỏi vỏ nhưng La Hầu không vận Chiến Giáp vì hắn nghĩ đối phó với Vương Tiểu Hổ không cần dùng đến Chiến Giáp.

Hoả Nguyệt chém đến La Hầu đưa ngang kiếm đỡ nhưng Hoả Nguyệt cực kỳ mạnh mẽ La Hầu bị chấn văng ra sau nếu không phải Cuồng Vương Kiếm cứng rắn vô song thì đã bị chém đứt đôi.

Vương Tiểu Hổ cười nhạt: “Không dùng Chiến Giáp? Đúng là chán sống!” Y đưa kiếm lên trước mặt hô: “Hắc Nhật!”

Từ mũi Hắc Hoả Kiếm hắc hoả tụ lại thành một quả cầu màu trắng sau đó quả cầu màu trắng bốc cháy hắc hoả.

Mặt trời lõi trắng, lửa cháy màu đen.

Vương Tiểu Hổ vung kiếm chém ngang Hắc Nhật như một mũi tên lao về phía La Hầu, Hắc Nhật nhiệt độ cực kỳ cao mặt đất nơi nó đi qua bị nung chảy thành dung nham ngay cả không khí cũng bị nung chảy nổ lách tách, Vương Tiểu Hổ tự tin chiêu này có thể nung chảy mọi thứ.

Hắc Nhật đốt cháy y phục của La Hầu ngay cả linh lực bảo vệ của hắn cũng bị nung chảy nếu trực tiếp đỡ đòn dù đỡ được La Hầu cũng bị thiêu ra tro. La Hầu cau mày hô khẽ:

“A Tu La Chiến Khải!”

Chiến Nào Muội Muội! – Chương 4: Ám Hắc Hoả.

IMG_7275

Đêm đó Vương Tiểu Hổ lại ở không gian lúc trước chọn linh căn tuy nhiên lần này chỉ có 2 quả cầu lửa và bóng tối.

Không lẽ Vương Tiểu Hổ một lúc có 2 linh căn?

Linh căn song hệ không phải chưa từng có nhưng cực kỳ hiếm gặp, Vương Tiểu Hổ không khỏi phấn khích.

Khi tỉnh dậy Vương Tiểu Hổ lập tức đi đo linh thạch quả nhiên y có linh căn song hệ, ám hệ và hoả hệ.

Vương Tiểu Hổ bèn thử dùng thì một tay bốc cháy ngùn ngụt còn một tay thì tuôn ra hắc khí cuồn cuộn, tay phải ám tay trái hoả. Tuy nhiên khi dùng cùng lúc 2 nguyên tố rõ ràng uy lực giảm hơn nửa so với lúc chỉ dùng nguyên tố ám.

Suy nghĩ nửa ngày trời Vương Tiểu Hổ quyết định kết hợp hai nguyên tố lại thành một nhưng 2 nguyên tố khi kết hợp lại triệt tiêu lẫn nhau. Sau một hồi thử nghiệm cháy hết một dãy phòng cuối cùng Vương Tiểu Hổ cũng kết hợp thành công 2 nguyên tố thành một ngọn lửa màu đen như màn đêm, y gọi ngọn lửa này là Ám Hắc Hoả.

Sức mạnh mới đã hoàn thành, Vương Tiểu Hổ lại dành ra một canh giờ để suy nghĩ công pháp phù hợp, y chỉ mới nghĩ ra được 3 chiêu thì mới nhớ tới Thoa Thoa, y cuống cuồng phi thân đến núi Liên Hoa.

Huyết Sâm là một loại dược liệu cực kỳ trân quý chỉ mọc ở núi Liên Hoa và Sâm Quả, nghe nói Huyết Sâm có linh tính biết đi biết chạy nên cực kỳ khó hái. Tu luyện giả trúc cơ kết đan phục huyết sâm có thể dễ dàng tiến giai còn nguyên anh trở lên có thể tăng mấy trăm năm tu vi ngoài ra Huyết Sâm còn chữa trị và phục hồi nội ngoại thương cực tốt.

Huyết Sâm số lượng không nhiều, cả Liên Hoa Sơn một trăm năm cũng chỉ có 10 quả Huyết Sâm, người ta nói hái được Huyết Sâm chỉ có thể ngộ không thể cầu. Đặc biệt là Huyết Sâm có Ma thú Huyết Hải canh giữ, tu luyện giả Luyện Hư cũng chỉ là mồi ngon của nó.

Liên Hoa Sơn núi cao hiểm trở, ma thú vô số, vì có hình như hoa sen nên gọi là Liên Hoa Sơn. Vương Tiểu Hổ đi ba ngày trời vẫn chưa tìm được Huyết Sâm, những lúc rảnh rỗi y suy nghĩ công pháp của riêng mình, đến ngày thứ 4 đã gần như hoàn thành công pháp tự sáng tạo của mình.
Đến ngày thứ 5 Vương Tiểu Hổ đang lang thang trên đỉnh núi đầy tuyết thì đột nhiên một góc núi chuyển sang màu đỏ, y vội vàng chạy đến xem thì thấy máu chảy trên tuyết thành một dòng suối nhỏ, thì ra máu chảy ra từ một cái xác Ma thú. Thấy cái xác Ma thú Vương Tiểu Hổ không khỏi cau mày, Ma thú này chính là Huyết Hải, có kẻ đã nẫng tay trên của y? Không lẽ là Quân Sơn Lâm?

Vương Tiểu Hổ đột nhiên lên tiếng: “Ai?”

Sau lưng Vương Tiểu Hổ xuất hiện một trung niên mảnh khảnh, nhìn trang phục thì là người của Ma tộc hơn nữa còn là tu luyện giả ám hệ. Trung niên tự giới thiệu: “Ta là Thác Bạt của Ma tộc, ngươi cũng là tu luyện giả ám hệ?”

Vương Tiểu Hổ hoàn toàn không quan tâm đến câu hỏi của Thác Bạt, y nói: “Mau giao ra Huyết Sâm cho ta nếu không muốn chết!”

Thác Bạt vận lên linh lực ám hắc, rút từ lòng bàn tay ra một thanh đao màu tía: “Muốn lấy Huyết Sâm? Xuống âm phủ mà lấy đi!” Ma tộc một lời không hợp, lập tức muốn lấy mạng người ta.

Vương Tiểu Hổ nào chịu thua kém, y cũng vận lên linh lực ám hắc hoả
, tay phải của y bốc cháy ngọn lửa màu đen. Thác Bạt khinh địch lập tức lao lên chém ra một chiêu Xà Nhận, hắc khí từ tay hắn ảo hoá thành một con rắn màu đen quấn quanh thanh kiếm.

Bình!

Xà Nhận còn chưa chém xuống Thác Bạt đã ăn một quyền vào bụng, hắc hoả từ tay Vương Tiểu Hổ nổ tung thành những đoá hoa sen bằng hắc hoả.

Chiêu đầu tiên trong Thoa Thoa công pháp, Hắc Hoả Hồng Liên Quyền!

Thác Bạt trúng chiêu bay ra xa nhưng không hề hấn gì, toàn thân hắn được bao phủ bởi một chiếc áo choàng màu tía. Phía trước cổ áo có một huy hiệu hình tử thần. Vương Tiểu Hổ cười: “Ngươi cũng cứng đấy còn cái áo choàng đó đem ra định loè ai hả?”

Thác Bạt cười lớn: “Đúng là một tên mới tẩy tuỷ ngay cả Tử Thần Chiến Bào cũng không biết!”

“Tử Thần Chiến Bào?”

“Ám hệ không như các hệ khác, phân chia cấp bậc khác biệt hoàn toàn. Thứ phân chia chính là Ám Hắc Chiến Giáp bao gồm Tử Thần Chiến Bào, Ác Quỷ Chiến Khôi, Tu La Chiến Khải, Diêm Vương Chiến Giáp. Cấp cao nhất Diêm Vương Chiến Giáp muốn đạt được ít nhất cũng phải đạt cảnh giới Thái Thanh Cảnh. Ám Hắc Chiến Giáp ngoài tăng khả năng phòng còn tăng cường linh lực gấp bội, một kẻ cả Tử Thần Chiến Bào còn chưa đạt được mà dám đến hái Huyết Sâm?”

Vương Tiểu Hổ cười lớn: “Ám Hắc Chiến Giáp? Nghe cũng hay đấy, để ta xem thử ta ở đẳng cấp bao nhiêu!”

Vương Tiểu Hổ theo cách vận hành linh lực của Thác Bạc mà vận linh lực hắc hoả lập tức phát sinh biến dị, hắc hoả đột nhiên bùng lên dữ dội bao trùm toàn thân Vương Tiểu Hổ sau đó bốc cao đến tận trời xanh, biển mây bị hắc hoả thiêu đốt thành thác nước đổ từ trên xuống, cảnh tượng cực kỳ nguỵ dị.

Hắc hoả tản ra, Chiến Giáp của Vương Tiểu Hổ cuối cùng cũng xuất hiện. Mái tóc ngắn của y giờ hoá thành hắc hoả không ngừng bốc cháy ngùn ngụt, lông mày của y cũng thành hắc hoả còn đôi mắt của y tròng trắng chuyển sang màu đen, từ 2 khoé mắt của y cũng trào ra hắc hoả, trên vai y khoác một cái áo choàng dài bằng hắc hoả, áo choàng cũng như mái tóc của y, bốc cháy ngùn ngụt.

Thác Bạc giật mình: “Không thể nào! Thể loại Chiến Giáp gì đây?”

Vương Tiểu Hổ có vẻ hài lòng với Chiến Giáp của mình, y mỉm cười: “Xem ra ta không giống tu luyện giả ở thế giới này rồi, gọi cái này là Hắc Hoả Chiến Bào vậy!”

Hắc Hoả Chiến Bào, Ám Hắc Chiến Giáp chưa từng có trong lịch sử tu chân.

Chiến Nào Muội Muội – Chương 3: Công Pháp Của Vương Tiểu Hổ, Ám Hắc Bỉ Ngạn Hoa!

IMG_7276
Đoá Bỉ Ngạn chỉ có lá không thấy hoa, Vương Tiểu Hổ hô: “Khai hoa!” Nụ hoa bung nở đỏ rực như máu, hoa nở lá cũng héo úa, rụng xuống như trăng sao trên bầu trời đang rơi.

Một cơn mưa sao băng phủ kín bầu trời.

Bỉ Ngạn Hoa hoa diệp vĩnh bất tương kiến, thấy lá không thấy hoa.

Bỉ Ngạn hoa nở, trăng sao rơi rụng.

Vương Tiểu Hổ cười cười: “Muội muội, thấy đoá hoa này muội có nhớ ra được điều gì không?”

Phó Thái Lâm lạnh lùng trả lời: “Không!”

“Vậy còn thứ này?” Vương Tiểu Hổ vừa dứt lời từ dưới chân y nở ra một đoá Bỉ Ngạn, rồi hai đoá rồi từ từ mọc lan ra xung quanh cuối cùng một nửa khu vực cấm đã nở đầy hoa Bỉ Ngạn.

Biển Hoa Bỉ Ngạn đỏ rực tách ra tạo thành một lối đi từ chỗ Vương Tiểu Hổ đến Phó Thái Lâm tựa như hoả dẫn chi lộ dưới hoàng tuyền.

“Muội muội, xem công pháp của ta, ám hắc Bỉ Ngạn Hoa!” Biển hoa đang đỏ rực đột nhiên chuyển thành màu đen tuyền, từ đoá hoa trên tay Vương Tiểu Hổ lan ra xung quanh khắp biển hoa. Vương Tiểu Hổ đưa tay ra đoá hoa Bỉ Ngạn bay ra khỏi tay y xuyên qua trận pháp bay đến trước mặt Phó Thái Lâm, biển hoa cũng theo đó mà bỏ qua trận pháp nở đầy khu vực cấm, trận pháp đã bị phá.

Phó Thái Lâm cau mày, nàng không ngờ trận pháp lại bị phá dễ dàng như vậy. Nàng phất tay một cái đoá ám hắc Bỉ Ngạn lập tức tan biến. “Muội đâu cần lạnh lùng như thế!” Vương Tiểu Hổ đã xuất hiện bên phải nàng, Phó Thái Lâm lập tức đánh ra một chưởng Hoả Phụng Cao Tường nhưng chỗ bị trúng chưởng nở ra đầy ám hắc Bỉ Ngạn Hoa đẩy hết đi chưởng lực của nàng.

“Tà môn!” Phó Thái Lâm cau mày, Vương Tiểu Hổ cười lớn: “Tà môn? Như thế sao đủ tà môn? Muội hãy nhìn lại tay của mình đi!”

Phó Thái Lâm vén tay áo lên phát hiện cánh tay trắng nõn của mình đã bị gai Bỉ Ngạn hoa đâm một lỗ máu. Vương Tiểu Hổ mỉm cười: “Muội muội, muội đã trúng phải độc Bỉ Ngạn, độc này chỉ có mình ta mới có thuốc giải, khi trúng độc sẽ không có bất kì triệu chứng gì nhưng cơ thể sẽ mọc đầy ám hắc Bỉ Ngạn hoa sau 7 ngày 7 đêm muội sẽ biến thành một đoá ám hắc Bỉ Ngạn Hoa!”

“Vô sỉ!” Từ lỗ máu đã mọc ra một đoá ám hắc Bỉ Ngạn nhỏ bằng đầu ngón tay, Phó Thái Lâm mím môi mắng Vương Tiểu Hổ, Vương Tiểu Hổ cười haha: “Muội muội tức giận cũng thật đáng yêu a, bất quá ta không muốn muội chết chỉ cần muội thực hiện một yêu cầu ta sẽ giải độc cho muội!”

“Yêu cầu gì?” Vương Tiểu Hổ mừng thầm, nàng cuối cùng cũng dao động. “Yêu cầu đơn giản thôi, thơm má ta một cái!”

“Ngươi giết ta đi!” Phó Thái Lâm mím môi, Vương Tiểu Hổ lập tức phân bua: “Chỉ thơm một cái thôi, một cái! Muội chỉ cần nhắm mắt hôn phớt một cái, phớt nhẹ thôi! Như này nè, làm như ta này! Muội cứ coi như muội vấp ngã vô tình chạm nhẹ vào má ta thôi!”

Phó Thái Lâm đỏ mặt quay đi không nói gì, Vương Tiểu Hổ tiếp tục nói: “Muội nghĩ thử xem, muội là thiên tài ngàn năm có một, gánh các trọng trách tiêu diệt ma tộc, muội không sống vì bản thân mình mà còn sống vì vương quốc này vì cả nhân tộc, muội chỉ vì một cái hôn phớt qua mà hy sinh cả tương lai nhân tộc?”

Phó Thái Lâm im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng gật đầu, Vương Tiểu Hổ mừng rỡ chạy lại chỉ vào má phải của mình.

Phó Thái Lâm đỏ mặt cố gắng kiềm chế bản thân không đạp chết y, nàng nhắm mắt đặt môi lên má y. Nhưng đột nhiên nàng cảm giác thứ môi nàng chạm vào mềm và hơi ướt, nàng hốt hoảng mở mắt ra thì thấy môi nàng đang chạm môi Vương Tiểu Hổ. Nàng vội vàng lùi lại thì bị bàn tay thô ráp của y ghì chặt, kì lạ là cơ thể nàng lại mềm nhũn ra không cử động được tựa như cơ thể nàng đang đón nhận nụ hôn của Vương Tiểu Hổ.

Cuối cùng Phó Thái Lâm có một nụ hôn thật sâu với Vương Tiểu Hổ.

Đến khi Vương Tiểu Hổ rời môi Phó Thái Lâm mới lùi lại được, mặt nàng đỏ bừng, nửa phần xấu hổ nửa phần tức giận. Thánh nữ băng thanh ngọc khiết lại bị một tên tẩy tuỷ làm uỷ khuất, nàng chỉ lắp bắp được một chữ: “Ngươi…ngươi…”

Vương Tiểu Hổ cười rất tươi, y rất vui: “Muội muội vẫn chưa nhớ ra được gì à? Không sao lần sau ta sẽ lại đến!” Nói xong vội vàng chạy mất, Phó Thái Lâm cũng không đuổi theo, nàng bặm môi đi vào bên trong biệt viện.

Vương Tiểu Hổ chạy chưa đến cổng đã bị một thanh niên chặn lại, người này mặt mũi tuấn tú, toàn thân phát ra chính khí lẫm liệt. Thanh niên nói: “Đứng lại! Ngươi là ai tại sao vào được đây?”

Vương Tiểu Hổ cau mày, y ghét những ai đẹp trai hơn y: “Còn ngươi là ai?”

Thanh niên chắp tay ra trước tự giới thiệu: “Tại hạ là Quân Sơn Lâm!”

Quân Sơn Lâm? Nghe nói người này là đệ tử giỏi nhất của Kiếm Tông, sư huynh trước đây của Phó Thái Lâm, đứng thứ 2 bảng Thanh Vân, mới 20 tuổi đã đạt cảnh giới Đăng Thiên.

Quân Sơn Lâm và Phó Thái Lâm là thanh mai trúc mã vừa là 2 thiên tài ngàn năm có một của Tam Diệp Thảo Quốc ngay cả hoàng thượng cũng ra sức tác hợp cho hai người, đúng là trai tài gái sắc.

Vương Tiểu Hổ đối với Quân Sơn Lâm chỉ có 2 chữ: Không thích! Y trả lời nhát gừng: “Ta là người thân của Phó Thái Lâm, ta có việc gấp bên người phải đi ngay!” Nói xong lách qua Quân Sơn Lâm mà đi, Quân Sơn Lâm đang định chặn lại thì tiếng Phó Thái Lâm từ bên trong vọng ra: “Sư huynh, cứ để hắn đi!”

Quân Sơn Lâm đành để Vương Tiểu Hổ đi còn y thì đi đến trước cổng biệt viện rồi dừng lại. Phó Thái Lâm từ bên trong nói vọng ra: “Sư huynh hôm nay đến đây không biết có việc gì?”

Quân Sơn Lâm trả lời: “Sư muội khách sáo rồi, hay tin sư muội giao đấu với công chúa Ma tộc bị thương ta đến đây để đưa cho muội Tuyết liên vạn năm chữa trị!” Nói xong y đặt một chiếc hộp gấm lên thạch đăng trước cổng biệt viện.

“Tuyết liên vạn năm vạn năm mới kết quả 1 lần hơn nữa còn có Ma thú Khốn Thú cực kỳ hung dữ canh giữ, sư huynh là rường cột của Nhân tộc chống lại Ma tộc, hà tất phải mạo hiểm vì muội như vậy!”

Quân Sơn Lâm mỉm cười: “Muội muội lại khách sáo rồi, chúng ta là huynh muội đồng môn ta sao có thể bỏ mặc muội? Ngày mai ta sẽ đem Huyết Sâm đến cho muội, cáo từ!”

Phó Thái Lâm đành đáp lại: “Sư huynh thứ tội không tiễn!”

Khi Quân Sơn Lâm đi rồi một cô nương xinh đẹp bước ra, cô chính là Mặc Vũ, tỷ muội thân thiết nhất của Phó Thái Lâm ở Thiên Đạo Viện. Mặc Vũ cười: “Quân huynh lại đến thăm muội à? Người ta lo cho muội chưa kìa…”

Phó Thái Lâm ngắt lời Mặc Vũ: “Mặc tỷ, muội đã nói với tỷ bao nhiêu lần rồi? Muội với Quân sư huynh chỉ là huynh muội đồng môn…”

Đến lượt Mặc Vũ ngắt lời Phó Thái Lâm: “Rồi rồi tỷ không nói nữa, muội thật là…”

Vương Tiểu Hổ đứng bên ngoài nghe lén nghiến răng ken két: “Công chúa Ma tộc chó chết dám làm bị thương muội muội yêu quý của ta, sau này ta nhất định băm vằm ngươi ra cho chó ăn! Huyết Sâm? Ngày mai ta phải đi nhổ cả vườn về cho muội muội.”
Đêm đó Vương Tiểu Hổ lại ở không gian lúc trước chọn linh căn tuy nhiên lần này chỉ có 2 quả cầu lửa và bóng tối.

Tam Hoàng Hệ Liệt Quyển II – Chương 5: Bát Vương Gia.

IMG_9533

 

Vương Tiểu Hổ đi trước, Từ Tử Lăng, Yến Phi, Thoa Thoa, Quỷ Thần Tịch Dịch, Tuyết Dạ Linh Băng và Lục Thiên Hoa đuổi theo phía sau.

Thoa Thoa để ý vẻ mặt Từ Tử Lăng có gì đó kỳ lạ nên cất tiếng hỏi: “Lão tam có chuyện gì à?” Từ Tử Lăng gật đầu: “Hoàng Triều Hội tuy đã đốt gia trang thậm chí còn có ý định hại chúng ta nhưng Hoàng Triều Hội trước giờ vốn là võ lâm chính nghĩa, ghét ác như thù. Hiên Viên Hạo cũng từng nói Tam Hoàng bọn ta đã lấy trộm thứ gì đó rất quan trọng của Hoàng Triều nên họ mới lao sư động chúng đến thế, mọi chuyện có thể đều là hiểu lầm nên trong mắt họ chúng ta là thành phần tà đạo.” Nhưng Tam Hoàng ba người bọn họ đã lấy trộm thứ gì thì chính Từ Tử Lăng cũng không biết bởi vì trước giờ họ chưa từng đến một chi nhánh chứ đừng nói là tổng bộ Hoàng Triều Hội. Từ Tử Lăng nói tiếp: “Nếu Hoàng Triều Hội là một bang phái chính nghĩa sao có thể làm ra những chuyện trời đất khó dung thế này? Theo ca nghĩ trong chuyện này vẫn còn uẩn khúc.”

Thoa Thoa cũng tán đồng với ý kiến của Từ Tử Lăng, Yến Phi bên cạnh Từ Tử Lăng cũng lên tiếng:

“Mặc dù các bí ẩn của ngôi làng này đã được giải quyết nhưng vẫn còn vướng mắc, đó chính là những vết răng nanh trên các mảnh xương hơn nữa vẫn còn thịt tươi dính trên xương. Trưởng làng nói bọn họ không có thức ăn nên phải ăn thịt người nhưng trong làng vẫn có thịt thú rừng, rõ ràng ông ta đã nói dối. Nhưng tại sao ông ta phải nói dối? Những con thú rừng đó ở đâu ra? Và vết răng nanh đó là của sinh vật gì?” Tất cả đều im lăng, xem ra đúng như lời Từ Tử Lăng nói, trong câu chuyện này vẫn còn uẩn khúc.

Rất nhanh bọn họ đã đến cuối làng, phía trước họ là một bức tường thành cao gần hai mươi trượng, trên tường thành có một tòa lâu đài, lâu không to lớn lắm chỉ có vỏn vẹn 3 tầng, tầng thứ nhất và thứ ba đều không có bất kỳ cửa lớn hay cửa sổ gì, tầng hai có duy nhất một cánh cửa nhưng lại đóng kín như bưng. Quả thực lối kiến trức này bọn họ lần đầu tiên mới thấy, gọi là lâu đài nhưng lại kín mít không kẽ hở như một khối đá khổng lồ. Quỷ Thần Tịch Dịch hiếu kỳ đưa tay sờ thử tường thành thì phát hiện tường thành này rất trơn cứ như được phủ lên một lớp mỡ dê, tường thành thì trơn trượt hơn nữa lại thẳng đứng muốn dùng tay không trèo lên đúng là chuyện không tưởng.

Cả bọn đưa mắt nhìn Vương Tiểu Hổ, Vương Tiểu Hổ gào lớn: “Con mẹ nó hôm nay tao nhất định phải vào đó cho bằng được!” Vô kế khả thi cả bọn lại nhìn Thoa Thoa, những lúc thế này bọn họ chỉ có thể trông cậy ở nàng.

Thoa Thoa cười khổ, Vương Tiểu Hổ đã quyết thì nàng cũng bó tay hết cách. Thoa Thoa quay sang hỏi Yến Phi: “Lão nhị, ca có thể dùng kinh công từ dưới này lên trên đó không?”

Yến Phi bước tới sờ thử tường thành một chút sau đó lại nhìn lên trên như đang ước lượng chiều cao của tường thành rồi nhẹ nhàng gật đầu. Thoa Thoa thở hắt ra rồi hỏi tiếp: “Vậy ca có thể mang theo tất cả mọi người lên đó không?” Lần này thì Yến Phi nhanh chóng lắc đầu, dùng kinh công có thể nhảy cao hơn hai mươi trượng đã là chuyện không tưởng rồi còn phải vác theo sáu nhân mạng thì Yến Phi dù có ba đầu sáu tay cũng không thể đảm đương nổi.

Vương Tiểu Hổ có vẻ mất kiên nhẫn:

“Con mẹ nó! Nếu vậy thì thằng Phi mau bay lên đó rồi thả dây thừng xuống sau đó kéo từng người lên là được rồi! Việc quái gì phải suy nghĩ phức tạp?”

Cả bọn “Ồ” lên sau đó quay lại nhìn Vương Tiểu Hổ với anh mắt như muốn nói “Không ngờ lão đại cũng có lúc dùng đầu để suy nghĩ!” Vương Tiểu Hổ tức tối thét lớn: “Còn đứng đực mặt ra đó làm gì? Mau tìm dây thừng rồi đá đít thằng Phi lên đó mau lên!” Cả bọn vâng vâng dạ dạ đang chuẩn bị đi tìm dây thừng thì đột nhiên cánh cửa ở tầng hai lâu đài mở ra, sau đó một bóng người bay xuống.

Bóng người như một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt bọn Vương Tiểu Hổ, thân pháp tuyệt diệu khiến bọn Từ Tử Lăng không khỏi tấm tắc khen. Thân pháp này chỉ liếc qua Yến Phi cũng nhận ra được, là thân pháp đứng thứ năm trong Thân Pháp Bảng của Võ Lâm Hội, Yến Sào Bộ. Người sử dụng Yến Sào Bộ là một thanh niên trắng trẻo tuấn tú, mặc áo gấm trắng chấm đất, chân đi hài trắng thêu, hắn ta tựa như một vầng hào quang màu trắng lung linh trong đêm tối, đó là cảm nhận của bọn Từ Tử Lăng còn Vương Tiểu Hổ lại thấy hắn ta như một đốm lửa ma trơi giữa bãi tha ma.

Bạch diện thư sinh chắp tay hành lễ, bộ dạng cực kỳ cung kính:

“Tại hạ là Bạch Công Tử, thuộc hạ của Bát Vương Gia. Dám hỏi các vị có phải là người của Tam Hoàng Gia Trang?”

Vương Tiểu Hổ cực kỳ chán ghét mấy kẻ mặt hoa da phấn, theo y nam nhân thực sự là phải mạnh mẽ không thể ẻo lả như đàn bà được nên lên tiếng trước, giọng cực kỳ hằn học:

“Bổn đại lão gia chính là Tam Hoàng Đại Đương Gia Vương Tiểu Hổ đại danh đỉnh đỉnh đây còn không mau bảo tên xú vương gia cút ra đây cho ta…” Vương Tiểu Hổ còn chưa nói xong đã bị Từ Tử Lăng và Yến Phi bịt miệng không cho nói nữa, nếu để cho y nói nữa thì cả hai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thoa Thoa đứng chắn trước mặt Vương Tiểu Hổ, nàng không ngờ đối phương chủ động ra mặt, dù không biết là âm mưu hay cạm gì nhưng tạm thời cứ thăm dò xem ý định của đối phương là gì, nàng lạnh lùng thốt:

“Bọn ta đúng là người của Tam Hoàng Gia Trang. Không biết Bạch Công Tử đây có gì chỉ giáo?”

Bạch Công Tử nhìn thấy nhan sắc của Thoa Thoa cũng không khỏi động lòng vội vàng trấn tĩnh bản thân rồi trả lời:

“Bát Vương Gia muốn gặp các vị, xin các vị đi theo tôi!” Nói xong Bạch Công Tử hô một tiếng, từ trong cửa lâu đài thả xuống một cuộn thang dây được kết bằng dây thừng, loại thang linh động này xem ra rất thích hợp để leo lên tường thành. Vương Tiểu Hổ nghe nói Bát Vương Gia muốn gặp mình lập tức vùng khỏi Từ Tử Lăng và Yến Phi, y gào thét: “Con mẹ nó! Dám…” Từ Tử Lăng vội bịt miệng Vương Tiểu Hổ sau đó y nói nhỏ vào tai Vương Tiểu Hổ: “Lão đại, hiện tại chúng ta chưa rõ mục đích của Bát Vương Gia là gì tốt nhất chúng ta cứ nghe theo lời của ông ta sau khi gặp được Bát Vương Gia thì ra tay cũng chưa muộn mà?” Vương Tiểu Hổ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý sau đó cả bọn theo Bạch Công Tử dùng kinh công mượn điểm tựa là thang dây bay lên lâu đài. Bọn họ ai cũng dùng kinh công, chỉ có Vương Tiểu Hổ phải cực khổ leo thang lên vì y không biết khinh công.

Sau khi đã vào trong lâu đài, Bạch Công Tử đưa cho mỗi người một ngọn đuốc sau đó dẫn bọn họ lên tầng trên. Điều kỳ lạ là lâu đài này quy mô không nhỏ nhưng lại không có binh lính canh gác hơn nữa cũng không có đồ đạc hay vật dụng gì, giống như một căn phòng trống. Và điều kỳ lạ nhất là khắp nơi đều thắp đuốc sáng rực khiến cho không khí trở nên nóng bức, ai cũng mồ hôi ròng ròng như mưa. Từ Tử Lăng liếc mắt với Yến Phi, Yến Phi gật đầu đáp trả như hiểu ý.

Tầng ba cũng như tầng hai, không có ai canh gác, không có đồ đạc vật dụng chỉ có hàng trăm bó đuốc cháy sáng. Cả bọn vừa đi được mấy bước thì một âm thanh man rợ vang lên, tựa như tiếng thú dữ gầm thét hòa trộn trong tiếng xích kêu loảng xoảng cùng tiếng chói tai của vật gì đó ma sát lên sắt thép, Lục Thiên Hoa và Tuyết Dạ Linh Băng sợ hãi ôm cứng Thoa Thoa làm nàng không đi tiếp được, Quỷ Thần Tịch Dịch đứng chắn trước bọn họ, Yến Phi và Từ Tử Lăng cảnh giác đưa mắt quan sát xung quanh còn Vương Tiểu Hổ vẫn thản nhiên đi theo Bạch Công Tử.

Bạch Công Tử không nói gì, phía trước y xuất hiện một cánh cửa lớn còn hai bên của y xuất hiện hai cái lồng sắt, bên trong lồng sắt là một con hổ và một con sói bốn chân đều bị xích đang gào thét trong tuyệt vọng, móng vuốt của bọn chúng không ngừng cào lên song sắt. Thực ra hai con thú bi nhốt trong lồng thì không có gì lạ, điều kỳ lạ là hai con thú này kích thước to lớn dị thường, con hổ và soid cao khoảng 2 trượng, dùng từ cao ở đây tại vì hai con thú này đứng thẳng như con người, điều này thực sự làm cho bọn Thoa Thoa kinh hãi. Bạch Công Tử dường như hiểu được điều này nên vội vàng lên tiếng:

“Bát Vương Gia đang đợi các vị ở bên trong, tại hạ chỉ có thể dẫn mọi người đến đây thôi.”

Bọn họ đành bỏ qua hai con thú kỳ lạ kia rồi đẩy cánh cửa to lớn nặng nề đi vào bên trong, bên trong là một căn phòng bài trí đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng, toát lên khí chất vương giả của chủ nhân. Trong căn phòng có một cái bàn lớn, cái bàn cũng rất kỳ lạ, rộng chỉ khoảng một gang tay nhưng lại dài hơn ba trượng, trên bàn đặt rất nhiều sơn hào hải vị, khói vẫn bốc lên nghi ngút. Ở đầu bên kia của bàn có một nam nhân trung niên, nam nhân này phong tư trác tuyệt, khôi ngô tuấn tú, không nộ mà uy, người này có lẽ là Bát Vương Gia.

Vương Tiểu Hổ không quan tâm đến bất cứ thứ gì, y chỉ hỏi một câu:

“Ngươi là Bát Vương Gia?”

Nam nhân trung niên trả lời:

“Bổn vương đích thị là…”

Bát Vương Gia còn chưa nói hết câu thì cái bàn đã bị chẻ làm đôi, ngay khoảng khắc cái bàn vừa vỡ làm đôi thì quyền đầu của Vương Tiểu Hổ cũng ở ngay trước mặt Bát Vương Gia, quyền kình mạnh mẽ đến nỗi thổi bay tóc và y phục của Bát Vương Gia. Vương Tiểu Hổ là người đơn giản, y không cần biết mục đích của Bát Vương Gia là gì, y chỉ có một ý nghĩ “đánh chết con mẹ nó Bát Vương Gia!” do y ra tay quá nhanh nên bọn Từ Tử Lăng cũng bó tay chịu trói hơn nữa bọn họ cũng muốn biết Bát Vương Gia là người như thế nào.

Quyền kình rát mặt nhưng Bát Vương Gia vẫn thản nhiên nhâm nhi cốc rượu, khoảng khắc quyền đầu của Vương Tiểu Hổ chỉ còn cách mũi Bát Vương Gia nửa tấc Bát Vương mới đưa tay lên.

Bọn Yến Phi chưa từng thấy động tác đưa tay lên nào mà lại đẹp và nhẹ nhàng đến thế, Bát Vương Gia đưa tay không phải để cản hay chặn đòn tấn công mà đơn giản chỉ là chạm nhẹ cánh tay Vương Tiểu Hổ, một cái chạm mỹ miều và dịu dàng nhất thế gian, dù là cái chạm của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng chỉ mỹ miều và dịu dàng đến thế thôi. Chỉ một cái chạm Vương Tiểu Hổ cảm thấy quyền kình của mình như mất kiểm soát, sau đó cả quyền đầu lẫn cơ thể đều không tự chủ lao vào bức tường phía bên trái Bát Vương Gia.

Vương Tiểu Hổ đâm sầm vào bức tường trước sự ngạc nhiên của bọn Yến Phi, Vương Tiểu Hổ cũng ngạc nhiên không kém, thậm chí y còn không hiểu chuyển gì vừa xảy ra. Yến Phi khẽ nhíu mày:

“Ôn Nhu Công?”

Cả bọn đều nhìn Yến Phi như chờ xem y giải thích nhưng Yến Phi trầm ngâm không nói gì, Thoa Thoa cũng biết Yến Phi không muốn nói nhiều nên nàng lên tiếng giải thích:

“Ôn Nhu Công là một môn võ công chí nhu chí âm, tương truyền bộ võ công này thực ra không phải là võ công mà là một điệu múa được sáng tác bởi một vũ nữ trong thanh lâu. Ôn Nhu Công không chỉ có chiêu thức đẹp như múa mà còn cực kỳ tinh xảo, nó có hóa thể hóa giải mọi đòn tấn công dù mạnh mẽ đến đâu tương tự như phương pháp tá kình nhưng cao thâm hơn một bậc vì nó không yêu cầu tính chuẩn xác mà quan trọng ở độ thuần thục và khéo léo. Ôn Nhu Công trước giờ chỉ nữ nhân mới luyện được không ngờ hôm nay lại có Bát Vương Gia tu luyện thành công. Tiểu nữ nói có đúng không?”

Bát Vương Gia bật cười ha ha, ông ta vuốt chòm râu:

“Thật sảng khoái! Không ngờ bây giờ vẫn có người biết đến võ công này, bổn vương từng nghe nói Tam Hoàng Gia Trang tuy nhỏ nhưng toàn hảo thủ, hôm nay gặp mắt đúng là danh bất hư truyền!”

Bát Vương Gia tuy sau đại chiến tranh triều đoạt vị đã lui về ẩn cư nơi điền viên nhưng thông tin của ông vẫn rất linh hoạt, Tam Hoàng Gia Trang đúng là nhỏ lại ở quan ngoại nhưng với một Yến Phi, từng là hộ pháp Phật Tổ, Quang Minh Lưu Ly Minh Vương và một Từ Tử Lăng, truyền nhân Chiến Khải uy chấn võ lâm cùng một Thoa Thoa, từng đứng thứ 6 trong Võ Lâm Bảng, tham gia đại chiến chống lại Ma Vương hơn nữa còn có Tuyết Dạ Linh Băng, tam cung chủ của Băng Nguyệt Cung thì sao Bát Vương Gia không biết được?

Vương Tiểu Hổ đứng dậy phủi phủi quần, y là người hiếu thắng nên vẫn còn ấm ức. Vương Tiểu Hổ cười khẩy:

“Ôn Nhu Công thì sao? Tinh xảo đến đâu cũng chỉ biết phòng thủ không biết tấn công thì làm được gì? Lão già, chúng ta đấu tiếp nào! Lúc nãy là ta nhường người già cả nên mới sơ suất, lần này ta đảm bảo đánh chết con mẹ ông!”

Bát Vương Gia tủm tỉm cười, ông ta bất giác phải đánh giá lại con người Vương Tiểu Hổ. Vương Tiểu Hổ tuy là người đơn giản nhưng không đến nỗi ngốc, y vừa nói ra đã nói đúng trọng điểm của Ôn Nhu Công. Thoa Thoa và Từ Tử Lang đang định lên chạy lại ngăn cản Vương Tiểu thì Bát Vương Gia lên tiếng:

“Ta biết các vị đã gặp người dân trong làng này, ta cũng biết họ nói gì với các vị nhưng xin các vị hãy bình tĩnh. Tình hình bổn vương không thể nói rõ, mọi chuyện một canh giờ sau sẽ sáng tỏ. Còn bây giờ mời các vị dùng bữa với bổn vương gia.”

Bát Vương vỗ tay một cái, Bạch Công Tử cùng một thanh niên mặc áo gấm màu đen xuất hiện, người này là canh stay phải của Bát Vương Gia, Hắc Công Tử, chỉ trong nháy mắt họ đã thu dọn bàn gãy cùng thức ăn rơi vãi sau đó mang ra một cái bàn mới giống cái bàn cũ cùng thức ăn cũng giống như cũ, sau đó hai người cúi đầu hành lễ rồi lui ra ngoài.

Cả bọn Yến Phi nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt, những gì Bát Vương Gia vượt xa dự đoán của bọn họ, bọn họ không nghĩ Bát Vương Gia sẽ thân thiện như thế này hơn hơn nữa còn úp mở khiến mọi chuyện càng lúc càng bí ẩn. Địch bất động ta bất động, lấy bất biến ứng vạn biến, cuối cùng cả bọn quyết định kiên nhẫn chờ đợi.

Từ Tử Lăng cúi đầu hành lễ:

“Lão đại chúng tôi hơi thô lỗ mong vương gia bỏ qua cho nhưng thực sự những việ xảy ra trong ngôi làng vượt quá tưởng tưởng của tại hạ, hy vọng vương gia có thể cho tại hạ một lời giải thích rõ ràng.”

Nói xong Từ Tử Lăng thản nhiên ngồi xuống bàn ăn, Yến Phi, Thoa Thoa, Quỷ Thần Tịch Dịch, Tuyết Dạ Linh Băng và Lục Thiên Hoa cũng ngồi xuống theo chỉ có Vương Tiểu Hổ vẫn còn đứng sau lưng Bát Vương Gia, xem ra y vẫn chưa hết tức giận. Từ Tử Lăng cười tươi vì y biết Vương Tiểu Hổ nhất định sẽ ngồi xuống dùng bữa quả thực Vương Tiểu Hổ hừ một tiếng rồi hậm hực ngồi xuống bên cạnh Thoa Thoa. Vương Tiểu Hổ tính tình ngang bướng không sợ trời không sợ đất nhưng Vương Tiểu Hổ cũng biết đói bụng hơn nữa thấy mọi người ai cũng ngồi ăn còn mình đứng cảm giác cứ khó tả thế nào.

Tam Hoàng Gia Trang không bình phàm ăn uống cũng không bình thường, hôm nay quả thực Bát Vương Gia đã được tận mắt chứng kiến. Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: Nhiệt náo! Vương Tiểu Hổ ăn to nói lớn, ăn uống cứ như chết đói mấy trăm năm không những thế y còn giành đồ ăn ưa thích của Quỷ Thần Tịch Dịch kết quả là hai người họ vừa ăn vừa đánh nhau làm đồ ăn rơi vãi tung tóe. Yến Phi vừa ăn được một miếng thịt gà thì cơn buồn ngủ ập đến đã úp mặt vào nồi canh mà ngủ ngon lành, Từ Tử Lăng và Tuyết Dạ ăn uống khá bình thường một người ăn từ tốn một người ăn nhã nhặn nhưng chỉ trong chớp mắt đã ăn sạch phần ăn dành cho tám người trong mười ngày, Bát Vương Gia và Hắc Bạch Công Tử nhìn thấy thế cũng toát mồ hôi lạnh. Thoa Thoa thì cứ như một bà mẹ đang trông lũ con ăn uống, nàng hết lôi Vương Tiểu Hổ đang ngồi lên bàn xuống ghế rồi trừng mắt ra hiệu Quỷ Thần Tịch Dịch không đượ gây sự với lão đại sau đó còn phải kéo Yến Phi dậy rồi lau mặt cho y, nhưng vàng vừa quay đi thì Yến Phi lại úp mặt vào dĩa cá nướng sau đó nữa nàng phải bón cho Lục Thiên Hoa ăn vì cô bé không chịu ăn sau đó sau đó nữa cuối cùng nàng vẫn chưa ăn được gì cả.

Bạch Công Tử lau mồ hôi hột trên trán, thì thầm với Hắc Công Tử: “Sau này dù có cho vàng tôi cũng không dám mời Tam Hoàng Gia Trang đến ăn đâu!” Bát Vương Gia mỉm cười nhìn Bạch Công Tử như biểu thị sự đồng tình.

Bọn Vương Tiểu Hổ ăn xong thì cũng qua một canh giờ, cả bọn nằm dài trên ghế xoa xoa bụng, trước giờ kinh doanh khó khăn nên ăn uống đạm bạc hôm nay mới được ăn no. Bát Vương Gia đứng dậy cất tiếng:

“Các vị, một canh giờ đã trôi qua. Như đã nói mọi chuyện trong ngôi làng này các vị chỉ cần nhìn qua sẽ hiểu, nếu bổn vương gia nói xuông không có bằng chứng thì chắc chắn các vị sẽ không tin.”

Nói xong ông quay lại nhìn Hắc Bạch Công Tử, hai người vội vàng đi về phía trước mở cánh cửa cao khoảng hai trượng rộng một trượng. Phía trước cánh cửa có một có một ban công đủ cho mười người đứng cạnh nhau, bọn Vương Tiểu Hổ nhanh nhóng đi ra ban công.

Phía dưới là ngôi làng.

Nhìn xuống phía dưới cả bọn Vương Tiểu Hổ đều không thể tin nổi vào mắt mình.

Một sự thật khủng khiếp đã được hé lộ.

Chiến Nào Muội Muội! – Chương 2: Tẩy Tuỷ.

IMG_9595

Vương Tiểu Hổ đang bước đi trên đường thì đột nhiên y nhận ra một điều: Phó Thái Lâm chính là Thoa Thoa.

Sở dĩ Vương Tiểu Hổ dám khẳng định chắc chắn như vậy là do một thứ: Mùi! Mũi của Vương Tiểu Hổ hơi khác người nên y có thể ngửi được khá nhiều mùi hương, Thoa Thoa có một mùi hương mà chỉ có nàng có, độc nhất vô nhị.

Theo suy đoán của Vương Tiểu Hổ thì có thể Thoa Thoa gặp chuyện gì đó nên bị mất trí nhớ. Nếu vậy mọi chuyện rất đơn giản, nhiệm vụ của y bây giờ chỉ có một: Làm Thoa Thoa có lại trí nhớ, đưa nàng về thế giới của y! Dù không thể lấy lại trí nhớ cho Thoa Thoa cũng phải đưa cho bằng được về thế giới của y xem ra phải ưu tiên tìm cách trở về.

Vương Tiểu Hổ quyết định cứ tạm thời tìm cách ở bên cạnh Thoa Thoa đã, nghĩ thế y bèn trở lại Thiên Đạo Viện xin xỏ nhận y nhưng y đắc tội với Phó Thái Lâm thì đừng mơ bước nửa bước vào Thiên Đạo Viện.

Không bỏ cuộc Vương Tiểu Hổ ghi danh vào 5 học viện còn lại nhưng với linh lực số không tròn trĩnh như vậy không có viện nào chịu nhận y hơn nữa các viện trưởng đều hâm mộ Phó Thái Lâm sao có thể nhận y?

Chán nản Vương Tiểu Hổ bỏ vào núi chơi bời, đi nửa ngày trời y phát hiện cách nơi y đứng có tiếng đánh nhau. Tò mò nên Vương Tiểu Hổ đi lại xem, trước mặt y có 1 người mặc áo choàng đen, khuôn mặt khoảng 20 tuổi đứng đối diện với hơn 10 người khác cũng vận toàn hắc y.

Một đại hán đầu trọc nói:

“La Hầu, ngươi mau giơ tay chịu trói dù ngươi có là Ám tu luyện giả Thần vực đi chăng nữa đối đầu với 12 Ám tu luyện giả Thiên Thai bọn ta cũng chỉ có con đường chết!”

Ám tu luyện giả? Tu luyện giả hệ bóng tối? Thật không ngờ ở kinh đô lại gặp lại được Ám tu luyện giả, Ám tu luyện giả rất hiếm gặp vì linh căn hệ ám rất hiếm hoi hơn nữa công pháp ám hệ cực kỳ khó tu luyện thậm chí công pháp ám hệ còn được gọi là cấm thuật, muốn tu luyện đến Luyện Hư có thể nói là kỳ tích ai mà tin nổi ở đây có một lúc 13 ám tu luyện giả hơn nữa thực lực còn cực kỳ cường đại.

Một nữ nhân trong nhóm 12 người bật cười khúc khích:

“Sau khi giết ngươi xong bọn ta sẽ hấp thụ tu vi của ngươi, tu vi 5000 năm của ngươi thật khiến bổn cô nương hưng phấn!”

La Hầu cười nhạt:

“Giết ta? Dựa vào một đám đâm lén sau lưng các ngươi?”

“Ám Triền!” La Hầu búng ngón tay bắn ra một tia sáng màu đen, tia sáng màu đen như có sự sống nhanh như một tia chớp trói hết tất cả 12 ám tu luyện giả kia. 12 tu luyện giả không ngừng tìm cách thoát ra nhưng chênh lệch thực lực quá lớn đành bó tay chịu trói.

La Hầu cười: “Ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta.” Y xoay nhẹ tay phải 12 người kia lập tức biến thành 12 luồng hắc khí chui vào thất khiếu của La Hầu.

Tu luyện giả cấp Thần Vực quả nhiên đáng sợ chỉ một chiêu không đổ một giọt mồ hôi đã tiêu diệt được 12 tu luyện giả cấp Thiên Thai. Vương Tiểu Hổ chậm rãi bước ra, đường hoàng đứng trước mặt La Hầu. La Hầu vẫn lạnh lùng: “Ngươi là ai?”

Vương Tiểu Hổ vuốt tóc:

“Ta là ông nội của ngươi đây, ngươi mau ngoan ngoãn giao ra công pháp ám hệ, ta khá là thích ám hệ…” Vương Tiểu Hổ chưa nói xong thì một thanh hắc kiếm đã đâm xuyên ngực trái y, máu phun ra lập tức biến thành màu đen rồi tan biến thành một làn khói. Vương Tiểu Hổ gục xuống, y nguông cuồng thành thói mà quên mất hiện tại mình chỉ là người bình thường, có thể chết rất dễ dàng.

Xác nhận Vương Tiểu Hổ đã tắt thở La Hầu mới rời đi.

***

Sáng hôm sau, Vương Tiểu Hổ đã chết đột nhiên sống dậy, chính y cũng không thể tin sự thật này.

Hơn nữa y cảm thấy mình như được thoát thai hoán cốt, một luồng khí tức chảy mạnh mẽ trong người y, theo y suy đoán chính là linh lực.

Vương Tiểu Hổ lập tức đi mua linh thạch để đo thử thì kết quả thật bất ngờ:

Linh lực: 500

Linh căn: Không rõ.

Tuy 500 không phải cao nhưng đã đủ tiêu chuẩn làm tu luyện giả còn linh căn không rõ y cũng chịu. Theo Vương Tiểu Hổ suy đoán thì khi y đến thế giới này cơ thể vẫn là của thế giới y nên y không có linh lực sau khi chết thì cơ thể thế giới y mới trở thành cơ thể của thế giới này, cuối cùng Vương Tiểu Hổ cũng có thể tu luyện.

***

Tối đó Vương Tiểu Hổ ngủ khá ngon.

Trong giấc mơ Vương Tiểu Hổ thấy mình đang đứng trong vũ trụ bao la, quay xung quanh y là 8 quả cầu, lửa, nước, đất, cây cối, kim loại, sấm sét, ánh sáng và bóng tối. Đây là 8 hệ linh căn của tu luyện giả, đột nhiên 8 quả cầu xoay càng lúc càng nhanh cuối cùng chỉ còn 8 vệt sáng.

“Hãy lựa chọn linh căn của mình đi, hỡi tu luyện giả nhân tộc!”

Một giọng nói vang lên, cuối cùng thì Vương Tiểu Hổ cũng hiểu linh căn không rõ của y là gì, y có thể tự lựa chọn linh căn của mình chứ không như người sinh ra đã định sẵn linh căn và không thể thay đổi được.

Vương Tiểu Hổ suy nghĩ một chút rồi ra quyết định.

Vương Tiểu Hổ lựa chọn linh căn ám hệ, lí do rất đơn giản, sức mạnh ban đầu là sức mạnh ám hắc.

Sau khi tỉnh dậy Vương Tiểu Hổ dùng linh thạch đo thử thì quả nhiên linh căn là ám hệ hơn nữa hắn còn biết được mình vừa tẩy tuỷ thành công. Vương Tiểu Hổ dương dương tự đắc nhưng giờ mới nhớ ra công pháp ám hệ rất ít hơn nữa cũng rất khó luyện, y đành chửi mình ngu quá.

***

Ngày hôm sau Vương Tiểu Hổ tìm đến Tam Diệp Lục Viện tiếp tục mặt dày xin vào nhưng đều bị đuổi cổ thẳng thừng, Vương Tiểu Hổ tìm hiểu thì ngoài Lục Viện vẫn còn một học viện có lịch sử lâu đời nhất nhưng hiện tại sắp đóng cửa vì học viện chỉ còn lại một người cũng chính là Viện trưởng, Tứ Diệp Thảo Học Viện.

Vương Tiểu Hổ đến Tứ Diệp Thảo học viện thì thấy học viện này quy mô rộng lớn, kiến trúc thanh nhã nhưng đã cũ kỹ, rêu phong dây leo bám đầy những bức tường cao. Bên trong đã đổ nát hơn nửa, ngoài sân có một thanh niên đang ngồi nướng khoai.

Khi biết Vương Tiểu Hổ đến đăng ký thì thanh niên cực kỳ mừng rỡ, thanh niên này tên là Phong Chấn, vóc dáng cân đối, diện mạo tuấn tú hơn nữa giọng nói cũng hào sảng không kém vẻ bề ngoài.

Phong Chấn dẫn Vương Tiểu Hổ đi một vòng học viện, hiện tại học viện chỉ còn đại sảnh và thư viện là còn sử dụng được, Phong Chấn sắp sếp cho Vương Tiểu Hổ một phòng rồi phát cho y đồng phục của học viện.

Khi được hỏi về công pháp tài liệu học tập Phong Chấn cười rất tươi rồi trả lời rằng hắn bán hết để duy trì học viện rồi. Vương Tiểu Hổ cũng chịu thua, sau đó y hỏi Phong Chấn về nguồn tài chính để duy trì học viện thì nhận được câu trả lời bất ngờ không kém: làm thuê! Từ tìm mèo tìm chó đến bưng bê quán trà quán rượu nói chung công việc nào kiếm ra tiền mà không vi phạm đạo đức Phong Chấn đều làm.

Phong Chấn khoác vai Vương Tiểu Hổ, hắn chỉ lên bầu trời cao:

“Bằng hữu, sau này chúng ta phải cố gắng (làm thuê) hết mình để có thể duy trì học viện này lâu nhất có thể!”

Vương Tiểu Hổ nghĩ: “Lần này nát rồi!”

***

Phó Thái Lâm là thiên tài ngàn năm có một nên khi theo học ở Thiên Đạo Viện nàng được sắp sếp ở một biệt viện trang nhã yên tĩnh trong khu vực cấm của Thiên Đạo Viện, khu vực này chỉ có 5 người được vào: Phụ thân và mẫu thân của Phó Thái Lâm, viện trưởng Thiên Đạo Viện, tỷ muội thân thiết nhất của Phó Thái Lâm và sư huynh của nàng.

Vương Tiểu Hổ phải mất 7 ngày mới đột nhập được vào biệt viện này, đứng trước biệt viện y thở phào rồi lập tức xông vào nhưng bị một bức tường chặn lại, mặc y có đập phá cỡ nào bức tường vô hình cũng không suy chuyển.

Đây chính là trận pháp tâm đắc của một cao thủ Kiếm Tông, môn phái trước đây Phó Thái Lâm theo học cũng là môn phái đứng đầu 7 môn phái của Tam Diệp Thảo Quốc.

Phó Thái Lâm đang toạ thiền phát hiện trận pháp khởi động nàng biết có kẻ đột nhập nên lập tức phi thân ra xem.

Vương Tiểu Hổ thấy Phó Thái Lâm vô cùng mừng rỡ, y không ngừng vẫy tay: “Muội muội! Ta ở đây! Mau mở cái trận pháp quái quỷ này cho ta vào cái nào!”

Phó Thái Lâm trả lời lạnh lùng: “Ta đã nói ta không phải muội muội của ngươi, nếu ngươi còn không cút đi thì đừng trách!”

Vương Tiểu Hổ sao chịu thua dễ dàng được, y vận lên linh lực hắc ám, cánh tay của y chuyển sang màu đen. Vương Tiểu Hổ không ngừng đấm đôi hắc quyền vào kết giới của trận pháp nhưng vẫn vô dụng.

Phó Thái Lâm khẽ thốt: “Ngu ngốc!”

ẦM!

Đột nhiên từ bên trong trận pháp bắn ra 9 tia sét màu lam, Vương Tiểu Hổ bất ngờ bị sét đánh trúng văng ra xa. Cửu Lôi Oanh uy lực cực kỳ ghê gớm dù là cao thủ Kết Đan cũng bị đánh thành tro bụi, một kẻ chỉ mới tẩy tuỷ sao có thế sống sót?

Phó Thái Lâm nghĩ thế nhưng Vương Tiểu Hổ vẫn còn sống, muội muội yêu quý của y đang đứng trước mặt y sao y có thể chết? Vương Tiểu Hổ gắng gượng nén đau tiếp tục vận lên linh lực hắc ám, toàn thân y từ từ toả ra khói đen.

Phó Thái Lâm thấy Vương Tiểu Hổ còn sống thì thấy hơi bất ngờ, thấy y là tu luyện giả ám hệ thì bất ngờ hơn một chút nữa nhưng nàng vẫn không tin y có thể vượt qua trận pháp.

Vương Tiểu Hổ gọi lớn: “Muội muội!”

Phó Thái Lâm không trả lời, y tiếp tục nói: “Ta đã tự sáng tạo ra công pháp cho riêng mình và ta đã lấy tên muội đặt cho công pháp này, Thoa Thoa công pháp!”

Tự sáng tạo công pháp? Ngươi nghĩ công pháp là trò trẻ con sao? Vương Tiểu Hổ mở lòng bàn ra, hắc khí từ lòng bàn tay y tuôn ra ảo hoá thành một đoá hoa, Bỉ Ngạn Hoa.

Vương Tiểu Hổ cười tươi: “Xem một chiêu trong Thoa Thoa công pháp của ta đây, Bỉ Ngạn Hoa!”

Tam Hoàng Hệ Liệt – Quyển II – Chương 4: Ngôi Làng Ăn Thịt Người.

IMG_9554

“Mọi người không được ăn!”

Tam Hoàng Lão Tam Từ Tử Lăng có sở thích ăn uống, y rất thích ăn, thậm chí có thể nói là cuồng ăn. Từ Tử Lăng có thể ăn mọi lúc mọi nơi, ăn trong bất cứ hoàn cảnh nào nên chưa bao giờ Từ Tử Lăng bảo người khác đừng ăn chỉ có người khác bảo Từ Tử Lăng đừng ăn nữa. Nhưng một khi Từ Tử Lăng đã bảo món này không được ăn thì nhất định không nên ăn, không được ăn, tuyệt đối không ăn được.

Lúc nói câu này, vẻ mặt Từ Tử Lăng rất nghiêm trọng nên mọi người đều buông đũa chỉ có một mình Vương Tiểu Hổ vẫn còn ngơ ngác gắp mì. Vẻ mặt nghiêm trọng này Vương Tiểu Hổ chỉ thấy một lần khi Vương Tiểu Hổ không ăn hết bát cơm mà Từ Tử Lăng nấu, Yến Phi chỉ thấy một lần khi quán ăn Đệ Nhất bán món Long Thủ làm từ một động vật quý hiếm sắt tuyệt chủng còn Thoa Thoa chỉ thấy một lần lúc nàng đổ thức ăn thừa đi mặc dù nàng và Tuyết Dạ Linh Băng cùng Lục Thiên Hoa có thể ăn hết.

Từ Tử Lăng chỉ trừng mắt một cái ra hiệu Vương Tiểu Hổ không được ăn sau đó quay lại nói với tiểu nhị, Vương Tiểu Hổ cứng đầu nhưng nhận được cái trừng ấy cũng đành miễn cưỡng buông đũa.

“Cho ta gặp ông chủ!”

Tên tiểu nhị thấy sự việc diễn biến kỳ lạ lập tức chạy lại thì thầm vào tai người trung niên phúc hậu ở quầy tính tiền, người trung niên nghe được lật đật đi lại chỗ bọn Vương Tiểu Hổ. Người trung niên phúc hậu cũng tức là ông chủ Duyệt Lai Tửu Quán vẻ mặt hoang mang lên tiếng hỏi Từ Tử Lăng:

“Kính chào các vị quan khách, tôi là ông chủ Duyệt Lai Tửu Điếm, người ta hay gọi tôi là ông chủ Tiền. Không biết các vị đây có điều gì không hài lòng? Bổn quán nhất định sẽ sửa chữa.”

Từ Tử Lăng lạnh lùng chỉ vào miếng thịt đỏ hồng bên trong tô mì, giọng của y như đang cố giằng nén sự tức giận:

“Đây là thịt gì?”

Ông chủ tiền nở nụ cười phú hậu trên môi, nhanh chóng trả lời:

“Thưa quan khách đây là thịt heo rừng.”

Từ Tử Lăng liếc mắt xem biểu hiện của ông chủ Tiền và tên tiểu nhị nhưng ngoài sự hoang mang ra bọn họ không hề để lộ điểm gì khác thường. Từ Tử Lăng lại nói:

“Thịt heo rừng giòn và dai hơn nữa thịt heo rừng có màu đỏ ửng chứ không có màu hồng nhạt quan trọng nhất thịt heo rừng không có mùi tanh!”

Nghe đến đây ông chủ Tiền và tên tiểu nhị cao to ánh mắt thoáng lên một chút gì đó kỳ lạ, những người khác trong quán cũng nhìn bọn Tam Hoàng với một ánh mắt khó hiểu. Vương Tiểu Hổ ngoáy ngoáy sợi mì, có lẽ vì không được ăn nên y tức giận muốn phá nát tô mỳ, y vừa ngoáy vừa làu bàu:

“Không phải thịt heo rừng thì là thịt gì? Bọn tửu quán treo đầu dê bán thịt chó có gì là lạ?”

Từ Tử Lăng nhẹ nhàng nhấn ba miếng thịt trong tô của y xuống đáy tô mì thì trong tô mì nổi lên hai chấm đen nhỏ như hạt đậu, Từ Tử Lăng chỉ vào hai chấm đen và nói:

“Mọi người nhìn xem đây là gì?”

Yến Phi và Thoa Thoa lập tức biến sắc:

“Đây… Đây là…”

Từ Tử Lăng thấy họ khó nói ra bèn tự trả lời:

“Đây là hai con rận chuyên sống ký sinh hút máu và loài rận này chỉ sống trên cơ thể con người, chúng ta thường hay gặp nó nhất là ở trên tóc.”

Nghe đến đây Quỷ Thần Tịch Dịch , Tuyết Dạ Linh Băng và Lục Thiên Hoa cũng nhất tề biến sắc:

“Không lẽ…thịt này là…”

Từ Tử Lăng kiên định gật đầu, thực ra lúc này y chỉ mong mình có thể lắc đầu nhưng y chỉ có thể gật đầu:

“Đúng vậy! Thịt này không phải là thịt heo rừng…mà là thịt người!”

Từ Tử Lăng vừa nói xong cả bọn Yến Phi lập tức nôn mửa, trong bụng có thứ gì đều nôn ra hết, cảnh tượng bọn họ nôn còn kinh khủng hơn Từ Tử Lăng nôn lúc mới vào thành. May mắn là bọn họ chưa ăn tô mì nhưng nghĩ đến cảnh họ đang ăn thịt người thì không kìm được mà nôn mửa, Quỷ Thần Tịch Dịch còn móc cổ họng mình để nôn hết tất cả thức ăn trong bụng ra, nôn đến cả mật xanh mật vàng. Từ Tử Lăng lúc này mới quay lại hỏi ông chủ Tiền:

“Tôi nói có đúng không, ông chủ Tiền?”

Ông chủ Tiền lúc này đã bỏ đi khuôn mặt phúc hậu thay vào đó là một bộ mặt cực kỳ đáng sợ, tựa như ma quỷ giáng lâm. Ông ta mỉm cười, nếu nụ cười có thể giết người thì từ nãy giờ Từ Tử Lăng đã chết mười chín lần rồi.

“Thật không ngờ lại bị ngươi phát hiện sớm như thế. Nếu ngươi đã biết thì ta cũng không cần phải giấu nữa, mọi người!” Ông chủ Tiền vỗ vỗ tay, những người khác trong quán lập tức bao vây bọn Vương Tiểu Hổ vào giữa hơn nữa bên ngoài cũng có hàng chục người xông vào có lẽ là người dân trong thành. Mỗi người đều đằng đằng sát khí, dao mác đao kiếm sáng loáng. Ông chủ Tiền vẫn cười, nụ cười càng lúc càng rợn tóc gáy:

“Các ngươi đừng lo, rồi các ngươi cũng sẽ giống như chủ nhân của mấy miếng thịt trong bảy tô mì kia vậy, sẽ trở thành thức ăn của bọn ta!”

Cuối cùng thì Từ Tử Lăng cũng hiểu được tại sao y vừa vào thành thì đã nôn mửa, có lẽ y ngửi được mùi thịt người nên cơ thể tự sinh cảm giác ghê tởm mặc dù y không biết mùi thịt người là như thế nào. Từ Tử Lăng là một người hiền lành nhưng y cũng không phải loại thiện nam tín nữ kêu gọi cấm sát sinh vì Từ Tử Lăng biết việc con người ăn động vật hay thực vật cũng chỉ là để sinh tồn, mạnh được yếu thua y chỉ không ủng hộ việc con người săn bắt quá mức làm tuyệt chủng một số loại động vật nhưng Từ Tử Lăng ghê tởm nhất chính là hành vi ăn thịt đồng loại và con người ăn thịt con người còn ghê tởm hơn gấp trăm lần. Đối với Từ Tử Lăng ăn thịt người giống như ăn thịt phụ thân mẫu thân hay huynh đệ tỷ muội của mình vậy, cảm giác ghê tởm không gì sánh được.

Từ Tử Lăng đi nhiều nơi cũng từng gặp một số bộ tộc ăn thịt người nhưng những bộ tộc đó đều có một điểm chung là văn hóa còn lạc hậu tựa như thời nguyên thủy hơn nữa ngoài ăn thịt người họ còn ăn các loại động vật khác còn những người dân ở đây văn hóa rõ ràng không khác biệt gì với bên ngoài và hình như ngoài thịt người họ không ăn loại thịt nào khác nên ở đây họ không trồng trọt chăn nuội bất cứ thứ gì. Đối với Từ Tử Lăng ăn thịt người là điều cấm kỵ trong ẩm thực, những gì người dân trong làng này làm thực sự khiến Từ Tử Lăng tức giận, bọn Tam Hoàng Gia Trang chưa từng thấy Từ Tử Lăng tức giận đến như vậy ngay cả Vương Tiểu quen biết Từ Tử Lăng lâu nhất cũng chưa từng thấy vẻ mặt tức giận này của Từ Tử Lăng nên tất cả đều yên lặng. Từ Tử Lăng tức giận như vậy thì chuyện này cứ để Từ Tử Lăng tự tay xử lý, đám người kia dù đông cũng không phải đối thủ của y, trong Tam Hoàng Gia Trang thì Yến Phi có nội lực cao nhất, Quỷ Thần Tịch Dịch cách đấu mạnh nhất nhưng ai cũng đồng ý Từ Tử Lăng mới là người giỏi nhất, không chỉ võ công mà bất cứ thứ gì Từ Tử Lăng cũng đều giỏi nhất.

Đúng lúc Từ Từ Lăng đang định ra tay trừng trị đám người ăn thịt đồng loại kia thì Vương Tiểu Hổ đột nhiên đập bàn đứng phắt dậy, y trừng mắt nhìn ông chủ Tiền và đám lâu la, ánh mắt y đằng đằng sát khí:

“Ngươi nói đây là thịt người?”

Cả bọn Tam Hoàng đơ mặt “Não của lão đại quả nhiên xử lý chậm nhất!”

Ông chủ Tiền vốn là một người đáng sợ nhưng bắt gặp vẻ mặt đáng sợ của Vương Tiểu Hổ ông ta cũng không tự chủ được trong lòng lạnh buốt. Ông ta lắp bắp:

“Đúng… Đúng vậy!”

Vẻ mặt Vương Tiểu Hổ vẫn giữ nguyên vẻ đáng sợ không gì có thể diễn tả nổi, y gằn từng chữ như muốn nhấn mạnh từng câu từng chữ mình đang nói:

“Ngươi-nói-là-ngươi-cho-ta-ăn-thịt-người?”

Ông chủ tiền và đám lâu la lúc này đã bị Vương Tiểu Hổ dọa cho sợ phát khiếp, chỉ thiếu điều lăn ra ngất xỉu. Ông chủ Tiền như trả lời trong vô thức:

“Đúng…Đúng vậy!”

Vương Tiểu Hổ gầm lớn:

“Con mẹ nó!”

Vương Tiểu Hổ vừa dứt lời thì Duyệt Lai Tửu Điếm cũng bị chẻ thành bốn mảnh, trần nhà và bốn bức tường như bị hai thanh đao khổng lồ chém làm bốn mảnh đổ sập ầm ầm xuống nền đất sỏi đá. Vương Tiểu Hổ đã hứa với Hàn Phong Vận không dùng đến Hàn Phong Đao Pháp nhưng trong lúc tức giận đã vô tình dùng đến, uy lực cũng rất kinh khủng.

Vương Tiểu Hổ vẫn còn chưa hết giận, y lật tung bàn làm mấy bát mì rơi vỡ loảng xoảng, nước mì bắn tung tóe nhưng bọn Tam Hoàng vẫn ngồi yên không nói gì, kinh nghiệm của bọn họ là lúc Vương Tiểu Hổ nổi điên đừng nói gì cả kẻo bị vạ lây. Vương Tiểu Hổ xông đến đấm ông chủ Tiền một quyền cực nặng làm ông ta gục ngay tại chỗ. Y vừa đấm đá ông ta vừa gào thét:

“Con mẹ nó! Các ngươi dám cho bổn đại lão gia ăn thịt người? Các ngươi dám coi ta là cầm thú? Hôm nay không đánh chết mười tám đời tổ tông các ngươi ta thề ta không phải là Vương Tiểu Hổ!”

Từ Tử Lăng thấy Vương Tiểu Hổ đấm đá hăng quá sợ rằng y sẽ giết chết ông chủ Tiền nên vội vàng chạy can ngăn, hành vi của bọn người này tuy ghê tởm nhưng Từ Tử Lăng vốn nhân hậu không muốn giết người. Đám Thoa Thoa cũng có ý nghĩ như Từ Tử Lăng, bọn họ vừa đứng dậy thì đám lâu la đột nhiên làm một việc mà bọn họ đều bất ngờ.

Đám lâu la đồng lạt quỳ xuống van xin Vương Tiểu Hổ:

“Cầu xin quý vị anh hùng tha cho chúng tôi! Cầu xin quý vị anh hùng tha cho chúng tôi! Chúng tôi cũng không muốn ăn thịt người, là bọn họ ép chúng tôi ăn! Chúng tôi thực sự không muốn mà!”

Những lời của đám lâu la này làm cho Vương Tiểu Hổ dừng tay, Tử Tử Lăng và Thoa Thoa cũng cảm thấy rất kỳ lạ bèn hỏi:

“Bọn họ là ai? Tại sao lại ép các ngươi ăn thịt người?”

Ông chủ Tiền lúc này không bị đánh nữa vội vàng ngồi dậy, mặt mũi sưng tím bầm dập đầm dìa nước mắt kể lại.

Ngôi làng này có tên là Thú Nhân Gia Trang, cả làng có tất cả một trăm nhân khẩu, bọn họ sinh sống chủ yếu dựa vào săn bắt thú rừng và trồng trọt một lương thực.

Cuộc sống tuy có phần khó khăn nhưng mọi người vẫn sống rất vui vẻ, nhà nhà hòa thận đầm ấm nhưng cách đây nửa năm đột nhiên một đội quân mấy ngàn người xuất hiện ở cửa làng, bọn họ ai cũng mũ giáp sáng loáng, binh khí lăm lăm mặt đằng đằng sát khí. Người đứng đầu đội quân này được gọi là Bát Vương Gia đã ra lệnh cho đội quân đó xây một bức tường thành bao quanh ngôi làng, chỉ trong nửa năm là xây xong. Sau đó Bát Vương Gia ra lệnh cấm không cho ai trong làng ra khỏi bức tường thành, ai trái lệnh sẽ bị bắt giam hơn nữa ông ta cũng không cho bọn họ lương thực ngoài ra còn bắt hết vật nuôi cũng như nhổ bỏ toàn bộ tất cả lương thực mà bọn họ trồng trong làng thậm chí Bát Vương Gia còn ra lệnh phá hết nhà bếp trong làng.

Nghe đến đây bọn Tam Hoàng mới hiểu tại sao trong làng không nhà nào có nhà bếp cũng như không có trồng hay chăn nuôi thứ gì. Nhưng Bát Vương Gia đó là ai? Tại sao lại đưa ra những mệnh lệnh khó hiểu và tàn nhẫn như vậy? Bọn Tam Hoàng đương nhiên không thể trả lời nên kiên nhẫn nghe kể tiếp.

Ông chủ Tiền kể tiếp, ông thực ra không phải họ Tiền mà là họ Lý, tên là Tứ Quý. Lý Tứ Quý là trưởng làng của Thú Nhân Gia Trang còn ba tên tiểu nhị là ba người con trai của ông tên cao to là Lý Xuân, tên gầy là Lý Hạ, tên béo là Lý Thu. Những người khác cũng đều mang họ Lý. Lại nói người dân trong làng sau khi bị ban lệnh cấm vì không có thức ăn nên dần chết đi, một trăm nhân khẩu sau bảy ngày chỉ còn gần một nửa. Người sống không có gì ăn, người chết không có ai chôn cất, mùi hôi thối bốc lên khắp làng, cảnh tượng tang thương không gì kể siết. Con người khi lâm vào đường sẽ bộ lộ bản chất thực sự, những người dân trong làng này là một ví dụ điển hình, bọn họ vì để sinh tồn đã lựa chọn một biện pháp kinh khủng nhất: Ăn thịt người chết! Hơn nữa còn là ăn sống, bọn họ ăn thịt chính người thân của mình để sống, chỉ một tháng sau bọn họ đã quen với việc ăn thịt người nhưng bọn họ chỉ ăn thịt người chết. Tuy nhiên vì có thức ăn nên không còn ai chết nữa, lúc đó lại nảy sinh một vấn đề cũ: bọn họ không có thứ ăn! Cuối cùng mọi người trong làng quyết định còn tàn nhẫn hơn so với việc ăn thịt người chết: cứ mười ngày sẽ hiến tế một người cho dân làng ăn! Những người được chọn hiến tế là những người già yếu, bọn họ tình nguyện hy sinh vì dân làng. Nói đến đây mọi người trong làng đều rưng rưng nước mắt, có người còn nghiến răng kèn kẹt, bọn họ chắc chắn thù hận đám người Bát Vương Gia đến tận xương tủy.

Cách đây bốn tháng khi người già trong làng đều đã bị hiến tế những thanh niên không ai hịu hiến tế nên người dân trong làng đã phải nhịn đói mấy ngày, lúc đó đột nhiên Bát Vương Gia cho mở cổng thành, sau đó có khoảng mười mấy người đi vào thành, bọn họ tự giới thiệu mình là một đoàn buôn vải xin vào làng để tá túc. Quân Moãn Doanh đồng ý nhưng tối đó đã xảy ra một chuyện rất kinh khủng, người dân đói khát đã lâu nên nhân lúc đoàn buôn ngủ say đã xông vào giết chết họ rồi xẻ thịt ăn ngay tại chỗ, bọn họ đã quá quen với việc ăn thịt người tươi sống nên ai nấy cũng đều rất thỏa mãn. Sau đó cứ khoảng mười ngày cổng thành lại mở và lại có những con dê tội nghiệp xin ở tá túc qua đêm và tất nhiên ai cũng không thoát nổi số phận bị ăn thịt một cách man rợ nhất.

Một tháng trước Bát Vương Gia không hiểu tại sao lại cho xây Duyệt Lai Tửu Điếm này, hơn nữa trong tửu điếm còn có nhà bếp. Và đặc biệt nhất là ông ta còn tạo ra một thuật kỳ môn độn giáp bao trùm lên cả ngôi làng mà mực đích ngoài che dấu tửu điếm này ra còn tạo ra ảo giác khiến cho những người đi vào ngôi làng này đều không thấy ai trong làng. Kỳ thực bọn Vương Tiểu Hổ không phải là không tìm thấy ai mà là bị kỳ môn độn giáp dẫn dụ từ đầu đến cuối chỉ đi vào một ngôi nhà, ngôi nhà đó không không có ai hơn nữa dù đi kiểm tra bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chỉ đi đúng vào ngôi nhà đó và quan trọng nhất là cảnh vật mỗi lần đi vào ngôi nhà đó đều khác nhau để họ không sinh nghi ngờ. Theo Lý Tứ Quý thì thế trận này rất cho lợi cho họ, vì bọn họ chỉ là người bình thường không có võ công nếu gặp cao thủ giang hồ sẽ bị giết chết không kịp ngáp. Nhờ trận pháp này mà bọn họ có thể phục kích con mồi mà không bị phát hiện hay phản kháng gì.

Vậy là những bỉ ẩn từ lúc này đã được sáng tỏ nhưng vẫn còn một bí ẩn đó chính là: Bát Vương là ai? Tại sao ông ta lại làm ra những điều kinh khủng thế này với một ngôi làng bình thương như thế?

Từ Tử Lăng chờ Quân Mãn Doanh kể xong mới đưa ra câu hỏi:

“Bát Vương Gia mà ông nói, ruốc cuộc là ai?”

Đây cũng là câu hỏi mà Vương Tiểu Hổ, Yến Phi, Quỷ Thần Tịch Dịch, Thoa Thoa, Tuyết Dạ Linh Băng và Lục Thiên Hoa muốn hỏi.

Lý Tứ Quý trả lời:

“Chúng tôi cũng không biết ông ta là ai, chỉ nghe những người khác đều gọi ông ta là Bát Vương Gia. Ngoài ra bọn họ còn tự xưng mình là người của Hoàng Triều Hội, chúng tôi chỉ biết có thế.”

Vương Tiểu Hổ gầm lớn:

“Hoàng Triều Hội?” Nói xong đã xách cổ Lý Tứ Quý, ánh mắt đáng sợ của y tí nữa làm cho Lý Tứ Quý bĩnh ra quần. Vương Tiểu Hổ gằn giọng:

“Lão già, mau nói! Bọn Hoàng Triều Hội hiện giờ đang ở đâu?”

Lý Tứ Quý run rấy:

“Bọn họ… Bọn họ sống ở trong một lâu đài trên tường thành cuối ngôi làng. Ngài từ đây đi thẳng sẽ thấy, xin các vị anh hùng đây hãy đòi lại công bằng cho bọn tôi, dù có chết bọn tôi cũng phải được mối thù này!”

Những người khác cũng đoàng loạt lên tiếng hy vọng bọn Vương Tiểu Hổ giúp họ trả mối thù hận xương máu. Vương Tiểu Hổ hừ lạnh một tiếng quăng Quân Mãn Doanh ra xa rồi nhanh chóng rời khỏi tửu điếm, bọn Yến Phi thấy vậy vội vàng đuổi theo. Trước khi đi Từ Tử Lăng quay lại nhìn Quân Mãn Doanh và người dân làng một chút rồi mới rời đi.

Vương Tiểu Hổ vừa đi vừa chửi rủa:

“Lũ Hoàng Triều Hội chó chết! Dám đốt trụi 108 bức Xuân Cung Đồ của lão tử, hôm nay xem ta xử lý bọn mi ra sao!”

“Vậy lí do huynh tức giận không phải vì người dân trong làng mà vì mấy bức Xuân Cung Đồ đó à?”

Lâu đài trên tường thành của Hoàng Triều Hội đã thấp thoáng ở phía trước.

Chiến Nào Muội Muội – Chương 1: Xuyên Không.

Tập truyện này có thể nói là ngoại truyện của Tam Hoàng Hệ Liệt quyển II, trong phần ngoại truyện này chỉ đề cập đến 2 nhân vật chính là Vương Tiểu Hổ và Thoa Thoa, đây là sản phẩm của việc rảnh rỗi sinh nông nổi.

IMG_9370

Tam Hoàng Đại Đương Gia Vương Tiểu Hổ, tên khác là Hàn Phong Liệt Hoả, sau trận tai kiếp lớn nhất trong lịch sử võ lâm hiện tại đang nhàn nhã ẩn cư tại quan ngoại xa xôi.

Tai kiếp võ lâm đã qua nhưng Vương Tiểu Hổ đang đối mặt với một kiếp nạn khác, muội muội của y Thoa Thoa đột nhiên mất tích. Mọi người trong Tam Hoàng Gia Trang đã tìm tất cả những nơi họ có thể đến, thử mọi cách họ có thể thử, nhờ tất cả người họ có thể nhờ thậm chí Vương Tiểu Hổ đã đến tìm Mạnh Bà ở sông Vong Xuyên nhưng kết quả vẫn là một chữ: Không!

Một tháng trôi qua, Thoa Thoa vẫn chưa có tin tức gì.

Lục Thiên Hoa khóc sưng cả mắt suốt ngày không chịu ăn uống gì.

Tuyết Dạ Linh Băng từ ngày Thoa Thoa mất tích chưa mở miệng nói câu nào, ngày nào cũng ra cổng đứng chờ tỷ tỷ trở về.

Quỷ Thần Tịch Dịch thôi ham chơi du lịch thám hiểm, y vẫn không ngừng đi khắp nơi tìm kiếm Thoa Thoa nghe nói hiện tại đang ở một quốc gia tên gọi là Vương quốc Anh.

Từ Tử Lăng ăn rất ít có hôm còn nhịn đói, y cả ngày đều ngóng chờ bồ câu đưa thư đưa tin tức Thoa Thoa về.

Yến Phi không còn ngủ ngày nữa, đêm cũng thức rất khuya ngoài ra sáng còn dậy rất sớm.

Vương Tiểu Hổ vẫn sinh hoạt bình thường, dường như việc muội muội mình mất tích không ảnh hưởng gì đến bản thân y.

Một buổi sớm mai thức dậy, Vương Tiểu Hổ phát hiện cuộc sống của y đã thay đổi hoàn toàn. Y không còn thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình nữa mà ở một ngôi làng kỳ lạ. Vương Tiểu Hổ kinh nghiệm đầy mình nhận ra ngay đây là thế giới khác với thế giới của y.

Vương Tiểu Hổ muốn dùng sức mạnh trở về thì phát hiện sức mạnh bản thân đã mất sạch, hiện tại y không khác gì người bình thường cuối cùng y đành ở tạm thế giới này để tìm cách trở về.

Y vẫn lấy tên Vương Tiểu Hổ, y xây một ngôi nhà nhỏ trên núi hằng ngày ăn hoa quả rau cỏ sống qua ngày.

Sau 1 tháng sinh sống Vương Tiểu Hổ cũng tìm hiểu được một chút, thế giới này là thế giới của linh lực công pháp, người ta tu luyện hòng một ngày thăng thiên thành thần thành tiên. Linh lực là năng lượng của linh hồn, vạn vật đều có linh lực nhưng để có thể thành tu luyện giả phải có một lượng nhất định, mỗi người khi đủ 16 tuổi sẽ làm lễ trưởng thành tiến hành đo linh lực nếu đạt chuẩn tu luyện giả sẽ được đưa vào các học viện tuyển sinh còn nếu không đạt chuẩn sẽ trở thành phế vật trong mắt mọi người, mãi mãi làm thường dân nhỏ bé, thế giới này còn khắc nghiệt hơn thế giới của Vương Tiểu Hổ gấp trăm lần.

Nơi Vương Tiểu Hổ đang sống là núi Thiên Nhai, ngôi làng dưới chân núi là Vô Nhai Trấn. Thế giới này chia làm 4 tộc: Nhân tộc, Yêu Tộc, Long Tộc và Ma Tộc, Ma Tộc từ thuở Hồng hoang vẫn không ngừng nuôi mộng bá chủ cuối cùng bị liên quân Nhân tộc và Yêu Tộc đánh bại, Ma tộc nguyên khí đại thương, Ma Vương tử trận nhưng Ma tộc vẫn không ngừng xâm lược Nhân tộc và Yêu tộc, trận chiến chống Ma tộc vẫn chưa kết thúc. Nhân tộc có 3 vương quốc: Tam Diệp Thảo Quốc, Kim Cương Quốc và Đào Hoa Quốc, vương quốc Vương Tiểu Hổ đang sống là Tam Diệp Thảo Quốc.

Lại nói về linh lực, công pháp và cảnh giới tu luyện. Linh lực tương tự như nội lực còn công pháp tương tự chiêu thức tất nhiên uy lực của công pháp linh lực mạnh hàng trăm hàng ngàn lần nội công chiêu thức, linh lực gồm 8 hệ: hoả, lôi, kim, mộc, thổ, thuỷ, quang và ám, công pháp chia thành nhiều cấp địa giai, thiên giai, tiên cấp, thần cấp vân vân thông thường linh lực hệ nào thì sẽ tu luyện công pháp hệ đó.

Còn cảnh giới thì gồm các cảnh giới: tẩy tuỷ, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, luyện hư, thiên khải, đăng thiên, thần vực, thái thanh cảnh, thượng huyền cảnh và hồng hoang cảnh.

Cả lục địa chỉ có Ma Vương, Yêu Vương, Long Vương và Nhân Vương đạt cảnh giới thái thanh cảnh còn hồng hoangcảnh chưa ai đạt được.

Tẩy tuỷ tức là gột rửa cơ thể người phàm bước đầu tiến vào thế giới tu luyện, tẩy tuỷ thành công sẽ biết được linh căn của bản thân.

Trúc cơ là bước đầu tiên của tu luyện, hấp thụ linh khí trời đất vào đan điền khí hải làm gia tăng linh lực bản thân.

Kết đan kết hợp linh khí trời đất và linh lực bản thân thành một tạo thành kim đan trong khí hải, kết đan thành công có thể thọ trăm tuổi, linh lực bản thân bạo tăng.

Nguyên anh phá vỡ kim đan tạo thành một đứa trẻ, đứa trẻ này chứa được nhiều linh khí thiên địa hơn và không ngừng sinh trưởng.

Luyện hư khi nguyên anh trưởng thành, hợp nhất cơ thể tu luyện giả với nguyên anh sẽ đạt đến cảnh giới luyện hư, người đạt Luyện hư sống ngàn tuổi không có gì là khó.

Thiên khải tu luyện giả có thể hấp thụ vô tận linh khí thiên địa, giống như cảnh giới thiên nhân hợp nhất của Đạo giáo.

Đăng thiên tu luyện giả có thể cảm nhận Thiên Địa Pháp Tắc thậm chí tự tạo ra Pháp Tắc của riêng mình.

Thần vực là cảnh giới của thần tiên, người nào muốn đạt đươc cảnh giới này phải trải qua Độ Kiếp Thiên Khiển nếu độ kiếp thành công lập tức phi thăng thành tiên, thọ ngang trời đất.

Còn 3 cảnh giới cao hơn cả Thần Vực là Thái Thanh Cảnh, Thượng Huyền Cảnh và Hồng Hoang Cảnh Vương Tiểu Hổ vẫn chưa tìm hiểu được vì nó quá cao siêu, y lười tìm hiểu mà dù có tìm hiểu y cũng không hiểu nổi.

Tam Diệp Thảo Quốc có 6 học viện tu chân lớn là Thiên Đạo, Thái Dương, Nguyệt Lệ, Tinh Tú, Hoả Vân và Bắc Đẩu, hằng năm triều đình đều tổ chức tuyển sinh cho 6 học viện, hàng ngàn tu luyện giả khắp Tam Diệp Thảo Quốc đều tụ hội tại kinh đô, thậm chí người của Yêu tộc cũng đến tham gia, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung: vô cùng nhiệt náo!

Hôm nay vừa đúng ngày triều đình tổ chức tuyển sinh, Vương Tiểu Hổ yêu thích nhiệt náo sao có thể không tham gia? Vương Tiểu Hổ đến kinh đô liền đăng ký vào học viện đứng đầu lục viện, Thiên Đạo Viện.

Vòng đầu tiên của khảo thí là đo linh lực và linh căn, trước Vương Tiểu Hổ có hai ba chục người nhưng chỉ có 2,3 người đủ tiêu chuẩn, học viện hàng đầu khảo thí yêu cầu cũng cực kỳ cao. Đến lượt Vương Tiểu Hổ y dương dương tự đắc oai phong lẫm liệt bước đến bàn đặt Linh Thạch nhưng kết quả đến y cũng không thể tin nổi:

Linh lực: 0

Linh căn: Không có.

Nên biết ai cũng đều có linh lực dù ít hay nhiều trước giờ chưa bao giờ có ai lại không có linh lực. Linh lực không đủ tiêu chuẩn tu luyện giả đã là phế vật, Vương Tiểu Hổ không có linh lực chính là phế vật trong phế vật. Y ra về trong sự cười nhạo của tất cả thí sinh.

Vương Tiểu Hổ đang bước đi thi đột nhiên thí sinh bỗng la ó, quảng trường lập tức trở nên hỗn loạn.

“Là cô ấy! Chính là cô ấy!”

“Phó Thái Lâm đứng đầu bảng Thanh Vân!”

“Mỹ nhân đệ nhất Tam Diệp Thảo Quốc! Không! Là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mới đúng!”

“Ta đăng ký vào Thiên Đạo Viện cũng chỉ vì nàng ấy! Ta nguyện làm thân trâu ngựa cho nàng!”

“…”

Thanh Vân Bảng là bảng danh sách các tu luyện giả trẻ tuổi có linh lực và thiên phú mạnh mẽ nhất Tam Diệp Thảo Quốc, người nào được điền tên vào Thanh Vân Bảng cực kỳ vinh dự, cực kỳ tự hào, cực kỳ nổi tiếng.

Phó Thái Lâm nghe nói không chỉ là thiên tài ngàn năm có một của Hoa Quốc mà còn là đệ nhất mỹ nhân Tam Diệp Thảo Quốc, lạnh lùng như băng, khí chất cao quý tựa tiên nữ, mọi người đều gọi nàng là Thánh Nữ, không chỉ thế nàng còn là hồng nhân bên cạnh hoàng đế và hoàng hậu, Phó Thái Lâm hiện tại đang học tại Thiên Đạo Viện.

Vương Tiểu Hổ không hứng thú lắm với mấy thứ này nhưng dù sao cũng là nam nhân, có mỹ nữ không ăn được nhất định phải ngắm cho thoả thích. Khi y quay đầu lại, y cực kỳ bất ngờ.

Bởi vì Phó Thái Lâm chính là muội muội của Vương Tiểu Hổ, Thoa Thoa.

Bỉ Ngạn Hoa Mạn Châu Sa Hoa, Thoa Thoa.

Vương Tiểu Hổ gào lớn: “Muội muội!” Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn y, ngay cả Phó Thái Lâm đứng trên đài cao cũng quay đầu nhìn y.

Vương Tiểu Hổ mặc kệ đám đông mặc kệ các binh sĩ giáo viên chăn y lại, y vẫn một mực xông về phía Phó Thái Lâm, các thí sinh kẻ thì nhạo báng y kẻ thì chửi rủa y có kẻ còn ra tay đánh về phía y. Nhưng không sao cả, muội muội của y đang đứng trước mặt y.

Phó Thái Lâm thấy vậy bèn hỏi vị học sĩ bên cạnh sau đó cho Vương Tiểu Hổ bước lên đài cao. Vương Tiểu Hổ chỉ chực chờ lao vào Phó Thái Lâm thì bị nàng dội một gáo nước lạnh vào mặt:

“Ngươi là ai?”

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết đả kích này đến đả kích khác. Ba chữ Ngươi là ai mới tàn nhẫn làm sao.

Vương Tiểu Hổ khựng lại một chút rồi nói liên thanh: “Ta là Vương Tiểu Hổ, lão đại của muội đây! Muội là muội muội của ta, Thoa Thoa! Ta biết muội giận ta không đi tìm muội nên trêu ta chứ gì? Ha ha ha! Ta biết mà, nào lại đây, ta đưa muội về thế giới của chúng ta…” Y vừa nói vừa bước lại gần Phó Thái Lâm, y định nắm tay nàng lập tức bị nàng đánh cho một chưởng bay ra xa.

Phó Thái Lâm lạnh lùng nói: “Ta không phải muội muội của ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi. Nếu ngươi còn vô lễ đừng trách ta!”

Hahaha! Đánh hay lắm! Ta nhận nhầm người rồi, cô không phải Thoa Thoa, Thoa Thoa không bao giờ ra tay đánh ta như vậy. Vương Tiểu Hổ như người mất hồn bước xuống đài cao, bước qua đám đông thí sinh đang la ó, bước ra khỏi cổng Thiên Đạo Viện.

Vương Tiểu Hổ muốn về nhà, Vương Tiểu Hổ mệt rồi.